Zároveň se zde nachází i populace modráska očkovaného a modráska bahenního – oba dva ohrožené druhy jsou vázané na výskyt rostliny krvavec toten, lidově „kominíček“ a mají poměrně komplikovaný vývojový cyklus. Vývoj u obou druhů modrásků probíhá v červenci až srpnu, v chladnějších letech se může protáhnout až do září.

Samice modráska bahenního klade několik vajíček do květních hlávek živné rostliny, u m. očkovaného pouze jedno vajíčko na květní hlávku. Housenky žerou v semenících hostitelské rostliny 2-3 týdny, u housenek je možná vnitrodruhová (kanibalismus) i mezidruhová konkurence. U m. bahenního přežívá 3-6 housenek v jedné květní hlávce u m. očkovaného obvykle jen jedna.

Po dosažení čtvrtého instaru vypadávají housenky pod živnou rostlinu, kde jsou po adopci přeneseny mravenci do mravenišť, kde se také kuklí. Při dlouhém adopčním obřadu vylučují housenky směs cukrů a amynokyselin z dorzální Newcomerovy žlázy a svým zkroucením napodobují tvar mravenčí larvy. Mravenčím hostitelem je u m. bahenního mravenec Myrmica rubra, příležitostně také M. scabrinodis, u m. očkovaného mravenec Myrmica scabrinodis, méně M. ruginodis. V mraveništích se housenky nechávají krmit mravenčími dělnicemi, při nedostatku potravy se chovají jako predátoři a požírají larvy i kukly mravenců (tzv. obligátní myrmekofilie). V jednom mraveništi dokončí svůj vývoj jen několik housenek.

Zdroj: Youtube

Část housenek se zakuklí počátkem léta, část až druhým rokem. Po dvou až třech týdnech se z kukly vylíhne dospělec, ten již není chráněn feromony jako housenka a proto musí urychleně opustit mraveniště, jinak by ho mravenci zabili. Samci se líhnou o něco dříve než samice. 

Vše výše uvedené byly dostatečné důvody k tomu, abychom se pokusili tomuto krásnému místu v blízkosti Dobříše pomoci a podpořili ochranu a další přežívání vzácných rostlinných a živočišných druhů. Vše je především zásluhou Zuzky S., která louku v roce 2020 navštívila, spolu se svým manželem a naším předsedou oslovili celkem 18 vlastníků pozemků v této lokalitě a v červenci 2022 požádali na Krajském úřadě Středočeského kraje o výjimku k sekání louky, kterou následně obdrželi.

Louka se seče na podzim (druhá polovina října) po odkvětu hořce hořepníku a to ručním sečením. Použití těžší techniky by mohlo podmáčenou louku poškodit, zejména mraveniště mravenců, kteří jsou hostiteli housenek obou chráněných modrásků. Louka se nikdy nebude sekat celá, min. 1/3 se každý rok ponechá bez zásahu v podobě pásů, pro zachování vhodných podmínek pro výskyt hmyzu.

Krmítka jsou osazena tabulkami, na kterých je uvedeno vhodné krmení pro ptáky v zimě a další údaje.
Členové Přírodovědného spolku Dobříš instalovali ve městě tři veřejná krmítka

V loňském roce jsme provedli posečení, shrabání a odvezení posekané hmoty ze dvou pásů louky a tak jsme letos věděli, jak namáhavá práce nás čeká. Akce byla dohodnuta na sobotu, 21. října, kdy se nás sešlo celkem 19 nadšenců jak z členů Spolku, tak i z řad dobrovolníků. Křovinořezy, hrábě a plachty na odtah posečené hmoty byly připravené a tak jsme se dali okolo 9:00 hod. s chutí do práce. 

Pro nezasvěceného by se mohlo zdát, že posekat trochu trávy není až tak velký problém, ale s ohledem na nerovný povrch podmáčené louky způsobený kopkami mravenišť a trsy trav a nutnost veškerý posečený materiál odtahat na přilehlou panelovou cestu, následně ho naložit na valník a odvézt, jde opravdu o fyzicky náročnou práci. Ještě že nám přálo počasí – poměrně brzy jsme pracovali jen v tričkách a košilích…

Práce nám šla i přes její náročnost docela rychle od ruky a tak jsme si mohli okolo 12:00 hod. dopřát občerstvení, které zajistil starostlivý Martin. Řízečky s chlebem a okurkou přišly vhod, stejně tak jako zákusky. Odpoledne někteří z nás už „mleli z posledního“, ale přesto se podařilo posekat, shrabat a odtahat vše potřebné a následně i vrchovatě naložit na valník, který přivezl Martinův bratranec Fáňa.

Ve svatohorském sadě vysadili 140 ovocných stromů.
Ve svatohorském sadu vysadili 140 stromů. Pomáhali i zaměstnanci městského úřadu

Výrazně nám v této činnosti pomohl i Pavel, který se svými radami a především silou zásoboval Martina s Víťou na valníku dostatečným materiálem. Vše se nakonec na valník vešlo a bylo odvezeno do kompostárny v Nové Vsi k panu Pleinerovi, kterému tímto mnohokrát děkujeme za možnost zkompostování této hmoty.

Domů jsme se vraceli okolo 17:00 hod. znavení, ale s radostným pocitem, že jsme snad trochu pomohli k ochraně biodiverzity v našem okolí a také proto, že pro tento rok podobná akce již byla za námi…☺-

Děkujeme všem účastníkům za pomoc, majitelům pozemků za svolení s jejich posekáním a těšíme se na jaro a léto v příštím roce, až se na louku vydáme pozorovat rozkvetlé květy a poletující motýly.

Louku sekali a hrabali: Víťa, Martin, Jana, Karel, Míra, Tony, Zuzka, Kryštof, Linduška, Ondra Palan, Pavel Kučera, Matyáš Kolařík, 3. Skautský oddíl Dráčata Dobříš: Josef, Pavlína a Eliška Gabrielovi, Martin, Barbora, Hana, Bartoloměj Bystrianští.