Podpora rodin probíhala na základě úzké spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí Mladá Boleslav, který vytipoval vhodné rodiny, a pokud rodina souhlasila, sociální pracovnice k nim pravidelně docházela a pomáhala rodině postavit se znovu na nohy.

Trocha statistiky

V rámci projektu Zdravá rodina Respondeo pracovalo s 57 rodinami, ve kterých žilo 101 dospělých osob a 131 dětí ve věku do patnácti let. Respondeo poskytlo 1953 konzultací a 1319 terénních výjezdů, což znamenalo celkem 3725 hodin podpory.

Podpora matek samoživitelek

Nejčastěji podporovanými osobami byly matky samoživitelky, kterým sociální pracovnice pomáhaly se zajištěním sociálních dávek, hledáním bydlení a zaměstnání, ale například i se zajištěním lékařské péče. Sociální pracovnice Respondea matky samoživitelky také podporovaly ve zvýšení rodičovských kompetencí nebo dovedností při péči o domácnost. Dalším způsobem pomoci byla podpora při kontaktu se školami a dalšími institucemi. Respondeo rodinám také poskytovalo potravinovou pomoc s motivačním režimem k samostatnosti.

Za dobu trvání projektu Zdravá rodina se Respondeu navíc podařilo:
· Zajistit sponzora pro úhradu ročního poplatku do potravinové banky
· Zúčastnit se jako dobrovolníci potravinové sbírky, díky čemuž jsme získali další potraviny pro naše klienty
· Zajistit sponzora pro dětské brýle a brýlové obroučky pro rodiče
· Zajistit sponzora pro nákup automatické pračky pro matku samoživitelku se třemi dětmi
Aktivity projektu se dařilo realizovat i díky úzké spolupráci s pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Mladá Boleslav, pracovníky Úřadu práce v Mladé
Boleslavi a dalšími spolupracujícími organizacemi na Mladoboleslavsku. Za tuto spolupráci moc děkujeme.

Projekt Zdravá rodina se za dobu svého trvání ukázal jako velmi prospěšný, a proto Respondeo od ledna 2021 realizuje návazný projekt se stejným zaměřením pod názvem Zdravá rodina II.

Projekt Zdravá rodina byl podpořen Evropským sociálním fondem z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, reg. č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0007477, prioritní osa OPZ: 2.1

Autor: Naďa Hanuš Vávrová