Plzeňská větev rodu

Nositelem rodové tradice se stal prvorozený syn Karel Josef. Kráčel ve šlépějích svého otce Jana Kryštofa, stal se též lékařem a navíc úspěšně absolvoval studia filosofie. Oženil se s Kateřinou Vodičkovou, dcerou plzeňského primátora Jana Petra Vodičky. Jejich soužití bylo obdařeno pěti potomky – první dítě zemřelo nepokřtěné po porodu a v pramenech doložený syn Jan Josef zemřel v necelém roce svého věku. O dalších třech jejich dětech narozených v rozmezí let 1709 – 1718, dceři Ludmile Kateřině a synech Ignáci Janovi a Vojtěchu Vítovi lze zjistit jen velmi málo hodnověrných informací. Nejvíce zpráv je známo o Vojtěchu Vítovi, který v letech 1749 – 1760 vlastnil spolu se svou manželkou Markytou v Plzni několik nemovitostí. Nejprve dům č. p. 174 na rohu Andělské a Sedláčkovy ulice, který posléze se ztrátou prodal, aby mohl zakoupit dům č. p. 235 přímo na hlavním náměstí. Jaké bylo jeho povolání či společenské postavení, dosud nevíme. Otec výše zmíněných dětí Karel Josef zemřel dne 25. listopadu 1724 v Plzni jako bohatý měšťan. Jeho majetek byl ohodnocen na 6500 zlatých. Jeho choť, Kateřina Vodičková jej přežila o devět let a zesnula dne 26. července 1733.

Osudy dalších potomků Jana Kryštofa Haana byly různé. Dcery Anna Barbora a Eleonora Konstancia se provdaly za příslušníky městského patriciátu v Plzni. Manželem Anny Barbory se stal sladovník Antonín Sturnecius ze Sturmfeldu a Eleonora Konstancia vstoupila do svazku manželského dokonce dvakrát. Nejprve se stal jejím vyvoleným pláteník a městský radní Dominik Bernard Fleisner a posléze uzavřela sňatek s lékařem Petrem Pavlem Hellferem z Helfentreu. Zemřela dne 3. února 1770 ve věku osmdesáti čtyř let. Syn Rudolf František odešel z tohoto světa poměrně záhy a lze se domnívat, že svobodný a bezdětný.

Autor: Stanislav Vaněk, nezávislý publicista