Zelený trávník 2010

Úvodní informace

V letošním roce opět otevírá ČMFS za pomoci MŠMT a ČSTV investiční akci Zelený trávník 2010. Jejím hlavním účelem je pomoci fotbalovým klubům zejména nižších soutěží vybudovat travnatou hrací plochu, udržovat jí v dobrém stavu a hrát tak fotbal v důstojných podmínkách.

V mimořádných podmínkách let, kdy byly ničivé záplavy, byla část prostředků využita také na odstranění následků povodňových škod na fotbalových hřištích.

Na akci není třeba vypisovat výběrové řízení a není vyžadována finanční spoluúčast. Klub je povinen sekretáři Komise MTZ a BVS ČMFS oznámit přesný termín provádění zásadních prací, které budou ze strany ČMFS kontrolovány. Zároveň doporučujeme klubům, aby s odborníky Komise MTZ a BVS své záměry konzultovaly již ve stádiu přípravy – rádi Vám pomůžeme nalézt nejvhodnější řešení.

Pro koho je akce určena?

Dotaci může čerpat fotbalový klub (oddíl) sdružený v ČMFS, který splňuje následující požadavky:
– je občanským sdružením,
– je vlastníkem pozemku nebo nájemcem s uzavřenou nájemní smlouvou na min. 15 let od roku pořízení dotace (tzn. min. do roku 2025) nebo s nájemní smlouvou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou ve stejném rozsahu.

Na co lze dotaci použít?

Na úpravy týkající se přímo hrací plochy hřiště. Z technického hlediska se jedná o čtyři hlavní případy:
1. Přeměna povrchu již existujícího hřiště, většinou škvárového či pískového, na hřiště s travnatým povrchem.
2. Rekonstrukce nevyhovujícího travnatého hřiště – většina těchto hřišť byla zakládána před desítkami let, mají zejména nevyhovující systém odvodnění, pedologické i travní složení apod.
3. Založení nového travnatého hřiště.
4. Instalace zavlažovacího systému travnaté hrací plochy, který je pro udržení trávníku v dobré kondici v mnoha případech nezbytný.
Akce musí být dokončena nejpozději do 30. 11. příslušného roku.

Na co nelze dotaci použít?

Dotaci nelze například použít na:
- vybudování oplocení hřiště
- kopání či vrtání studen
- zemní práce vně hřiště např. budování protipovodňových valů
- nákup strojů
- nákup sportovního vybavení apod.

V jaké výši se dotace poskytuje?

Obvykle v rozmezí 100 – 500 tis. Kč.

Kdy jsou finanční prostředky k dispozici?

Většinou nejdříve v průběhu července až srpna a musí být proinvestovány nejpozději do 30. 11. 2010.

Co je potřeba doložit?

- Vyplněný formulář žádosti (získáte jej buď na svém OFS/KFS nebo stránkách www.fotbal.cz v sekci Komise MTZ a BVS)
- Výpis z katastru nemovitostí
- Snímek z Katastrální mapy s vyznačením plochy hřiště
- Nájemní smlouvu na min. 15 let, tj. do roku 2025 (v případě, že TJ není vlastníkem pozemku)

Kam žádost doručit?

Na svůj místně příslušný OFS (termín si určí OFS individuálně).

Jaký je mechanismus přidělení dotace?

ČMFS žádá o celkovou investiční dotaci ze státního rozpočtu v programu 233 512 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovních organizací (do 31. 10. předcházejícího roku).

ČMFS vyzve Krajské fotbalové svazy, aby si od „svých“ OFS vyžádaly vždy jeden klub pro zařazení do akce Zelený trávník. Každý OFS tedy vybere jeden klub z došlých žádostí a předá jej v určené lhůtě KFS. Tuto lhůtu si určuje každý KFS individuálně.

KFS určí prioritu akce v rámci kraje, navrhne výši dotace a odešle žádosti na ČMFS. Termín: do 31. 1. 2010.

Zde o zařazení do akce a výši dotace rozhodne VV ČMFS dle předpokládané výše celkové dotace, většinou se celá akce v první fázi rozpočtuje na 10 mil. Kč.

Poté se čeká do 30. 4. roku poskytnutí dotace, do kdy MŠMT rozhodne o schválení dotace v navrženém rozsahu nebo případně koriguje finanční požadavek.

Pak se celá akce opět přepočítá podle skutečné výše celkové dotace.

Většinou se pouze procentně upraví navržené částky a změny v seznamu kandidátů se již nedělají.

Po definitivním schválení akce VV ČMFS se materiály klubů předávají ČSTV, který pro ČMFS zajišťuje následné fáze akce. U ČSTV se zřizuje účet, na který jsou přesunuty prostředky ze státního rozpočtu pro akci Zelený trávník. ČSTV si vyžádá od klubů další dokumenty, typicky smlouvu o dílo uzavřenou s dodavatelem prací a poté dle potvrzených faktur uhradí částku za provedené práce přímo dodavateli. Finanční prostředky, jak již bylo zmíněno, však bývají dostupné nejdříve v průběhu července až srpna.

Jiné dotazy?

Pro další dotazy kontaktujte Marka Drába, sekretáře Komise MTZ a BVS ČMFS.
Tel.: 739 524 186
Fax: 233 353 107
E-mail: drab@fotbal.cz