Zpráva z IaPÚ

V úterý 26. února od 15.30 hodin se v restauraci v Oborách sejde IaPÚ.

Mimo členy IaPÚ jsou zváni všichni rozhodčí, kteří se nezúčastnili zimního semináře. Jsou to: Douša, Habart, Hejda, Hlušička, Kelner, Kobík, Krátký, Marek, Mezek, Němec, Petráň, Soukup, Šimůnek, Tureček a Veselý .

Pozvaní rozhodčí si s sebou přinesou psací potřeby. Pokud se některý pozvaný rozhodčí nemůže ve výše uvedený termín schůze IaPÚ zúčastnit, dostaví se na další zasedání IaPÚ, které se bude konat 11. března od 15.30 hodin na stejném místě.

Rozhodčí, kteří se nezúčastnili zimního semináře a osobně se nedostaví do IaPÚ, nebudou v žádném případě v jarní části mistrovských okresních soutěží delegováni. Delegováni v jarní části mistrovských soutěží nebudou ani rozhodčí, kteří se sice zimního semináře zúčastnili, ale nebudou mít splněny další povinnosti (finanční nedoplatky, dálková školení). Znovu upozorňujeme rozhodčí, že se žádný náhradní zimní seminář konat nebude!

Výsledek dálkového školení: slovo „rozhodčí“ se v Pravidlech fotbalu, vydaných k 1. 7. 2007, vyskytuje 794x.

Zpráva z TMK

Trenérská metodická komise (dále jen TMK) upozorňuje kluby na neplnění RMS článek 2 - Náležitosti klubů a to odstavce 2. , 3. a 4.
TMK po zvážení možností jednotlivých oddílů upřesňuje odst. 3, článku 2 takto:

a/ Trenéři Okresního přeboru dospělých, kteří nemají žádnou trenérskou licenci a nebo mají již propadlou licenci, jsou povinni se zúčastnit doškolení trenérů 8. března. Ostatním trenérům okresu je doškolení doporučené.

b/ Doškolení trenérů 8. března se mohou zúčastnit trenéři s udělenou licencí v roce 2004 a dříve. Pokud se tito trenéři doškolení zúčastní, bude jim licence C prodloužena na další 3 roky (viz. Směrnice pro udělování trenérských licencí čl. 6, odst. 1 a čl. 7, odst.1).

TMK upozorňuje oddíly na poznámku v článku 11. Směrnice pro udělování trenérských licencí – schváleno VV ČMFS 19. 7. 2007.
Úplná citace: Trenéři jsou povinni před soutěžním utkáním předložit trenérský průkaz ke kontrole rozhodčím. Platnost a kvalifikace budou uvedeni v zápise o utkání.

V případě, že trenér nebude mít platný průkaz nebo jeho kvalifikace nebude odpovídat výšce soutěže (viz. článek 3), nebude mu rozhodčími povolen vstup do prostoru hřiště. Další postup proti tomuto provinění budou řešit příslušné orgány ČMFS.

Na doškolení je nutné se přihlásit u Josefa Škváry – telefon 318 625 461, mobil 604 450 961 do 4. března. Účast na doškolení je omezena maximálním počtem 25 trenérů (kapacita sálu).

Trenéři okresního přeboru, kteří mají platné licence, musí předložit průkazy ke kontrole nejpozději do 21. března, a to buď u Josefa Škváry a nebo u Josefa Máry.

Pokud klub okresního přeboru dospělých nesplní podmínku mít u svého družstva trenéra s platnou licencí a nepředloží do 21. března jejich průkazy ke kontrole, bude postihnut pořádkovou pokutou dle čl. 57/a SŘ.

OFS Příbram