Vážení čtenáři, dovolte mi, abych z pozice předsedy OFS reagoval na článek Kritici svazu chtějí nastolit pořádek, uveřejněný 30. 3. v PD.Předem se chci omluvit, že jste museli čekat na odpověď do dnešního dne. Taková kritika si zaslouží důkladnější rozbor pro představu uvedeného problému.

Než začnu hodnotit otázky redaktora p. Krátkého a odpovědi kritiků, chci ozřejmit některé podrobnosti, případně srovnat údaje z výpovědí a rozhovorů obou aktérů (p. Dostálka a Černohorského). Chci, aby byly tyto rozhovory porovnány. Porovnejte, jak se některé pohledy kritiků na stejný problém liší a jak se často odporujeme podle toho, co nám lépe vyhovuje.

Nechť si čtenář sám udělá svůj dojem, zda aktéři hovoří na základě faktů, odborností a znalostí a nebo tito lidé nemají-li pádné argumenty, mají po ruce alespoň pomluvy, které s jejich vizí jsou bohužel u nás, čím dál tím víc populárnější, že všechno ví a dokonce nejlépe ze všech.

Co předcházelo tomuto článku? Po skončení podzimní části se na mém stole objevil tiskopis, ve kterém zástupce jednoho oddílu z okresu žádá o svolání mimořádné valné hromady. Cítil jsem se najednou, jako bych šlápnul na hrábě. Po kontaktu se zástupci tohoto oddílu jsem zjistil, že ti, co dali razítkem souhlas (neuvedli ani důvod) na tiskopisy, ani pořádně neví, proč chtějí tuto valnou hromadu svolat. Prý je o to požádal sekretář Spartaku Příbram a oni pouze vyhověli. Později VV OFS zjistil, že se utvořila skupinka kritiků svazu a její aktéři si rozdělili region našeho okresu a shání hlasy pro svolání mimořádné VH, na které chtějí údajně odvolat některé členy VV.

Cítil jsem to jako podpásovku. Do té doby kromě stávky rozhodčích a pár obvyklých připomínek, které zaznívaly i na aktivech, byl relativně klid. Na tomto podkladě P-OFS rozeslalo na oddíly dopis, ve kterém jsme zástupce oddílů žádali, aby než dají razítko na tiskopisy těchto kritiků, vše pečlivě zvážili. Nemohli jsme pochopit, proč a jaké důvody nutí tyto aktéry ke svolání mimořádné valné hromady, když aktiv oddílů, kde se všichni sejdeme a kde vzniklé problémy můžeme řešit, bude v červenci.

A víte, jaký je hlavní důvod? Uražená ješitnost sekretáře uvedeného klubu, který neunesl kontumaci dvou mládežnických utkání. Tím následně objevil dlouhodobé problémy v našem okresním fotbale a rozpoutal údajnou aféru.

Kontumace vznikly následovně: Jednomu krajskému oddílu dospělých z našeho okresu byl na žádost změněn hrací den z neděle na sobotu. Tím se změnily i hrací dny jeho mládeže oproti původnímu rozlosování. Změny byly uvedeny v Příbramském deníku i na internetových stránkách našeho OFS. A podotýkám – s velkým předstihem!

Sekretář změnu nezaregistroval protože, cituji: „podnikám a nemám čas číst noviny, Příbramský deník nečtu, máte mi to posílat jako na kraji.“ Mládežnické družstvo tak přijelo k mistrovskému utkání v jiný den. Došlo k chybě, která se může stát. Praxe naší STK je taková, že než něco zkontumuje u mládeže, čeká na vyjádření oddílů a dobrovůli soupeře. V tomto případě se čekalo pět týdnů. Bezvýsledně.

Druhý případ kontumace. Stejné. Tým minikopané Spartaku přijel k utkání v jiný den. Domácí oddíl nechtěl utkání sehrát znovu. Přesto STK čekala až do konce podzimní části soutěže. A protože se nikdo neozval a nedošlo k žádné dohodě, utkání zkontumovala. V obou případech bez peněžitých sankcí.
Reakce sekretáře byla taková, že si po telefonu stěžoval na porušení směrnic ze strany sekretariátu a přitom ani nechtěl slyšet o respektování naší vnitřní směrnice (Rozpisu soutěží), kde se píše o platnosti vycházejících zpráv STK, DK, KR aj. v Příbramském deníku s uvedením dne, kdy oficiální zprávy vycházejí.

K tomuto incidentu se přiřadila nespokojenost dalších krajských a několika okresních zástupců (kamarádů) s rozhodnutími DK, STK, KR. A problém byl na světě.

Pokusím se odpovědět na daný článek. A vznesu připomínky k jeho obsahu.

V úvodu se zastavím u slov p. Dostálka, dlouholetého funkcionáře, v minulosti předsedy STK a též kandidáta na předsedu OFS. Jeho věta, cituji: „chtěli bychom nastolit pořádek v OFS,“ zavání naprostou formálností.

Vždyť on sám určitě ví, že vše není tak jednoduché, jak se zdá. Lehce se kritizuje. Což zapomněl, že i za jeho působnosti se řešily podobné otázky? Právě on jako sekretář krajského oddílu by neměl porušovat směrnice svazu. Například přihlášku do soutěží našeho okresu vyplnil naprosto nedostatečně – chybí adresa, kam zasílat poštu, komu a další. A tento oddíl má v našich soutěžích pouze dvě mládežnická družstva. Přesto by mě nenapadlo toto kritizovat, nebýt jeho reakce na práci OFS.

Píše, že mu vadí neprůhlednost hospodaření svazu. Proč tuto otázku někdy nevznesl na aktivu či někde jinde. Teď, po vzoru našich politiků, mu vadí všechno. Určitě ví, že náš svaz nemá právní subjektivitu. Veškeré příspěvky jsou nám zasílány po linii ČMFS a pouze na mládež. Tyto částky se pak rozdělují dle předem schváleného klíče zástupců OFS, dle bodového systému a dle výše soutěže a je závislý na výši zaslané částky. OFS si ponechává rezervu (cca 30 tisíc Kč), ze které platí dopravu a další výdaje spojené s výběry mládeže, odměny pro vítěze soutěží aj. Na účtu OFS jsou dále vklady oddílů. Vše je dokladováno u ekonoma ČSTV a kontrolováno revizní komisí.

Pak, jak dotyčný píše „jsou tu zmatky kolem III. tříd a systému okresních soutěží, včetně mládeže“. Zmiňuje se o závěru posledního aktivu, na kterém však podle svědků nevydržel, stejně jako dvanáct dalších zástupců, až do konce. Neví, že se ozvaly oddíly a myšlenku rozšíření podpořily. Byli jsme tak povinováni s předstihem rozhodnutí STK a P-OFS oznámit oddílům, s tím, že až do zahájení nového ročníku se ještě může ledacos změnit.

K otázce kumulace funkcí předsedy, sekretáře OFS a tajemníka ČSTV. Za funkci předsedy OFS i sekretáře nejsem honorován. Je to funkce dobrovolná. Stejně to platí i u ostatních členů VV. Že bych lpěl na funkci sekretáře svazu – tak to ani náhodou!! Stačí, aby se našel vhodný člověk a hned zítra může tuto funkci vykonávat. Tato funkce se kumulovala z toho důvodu, že se nenašel někdo, který by o tuto práci projevil zájem. V jiných okresech to funguje podobně. Má to své pro i proti. Pro hovoří využití nástrojů ČSTV (počítač, kopírka, místnost aj.). Vše je pod jednou střechou. Proti je to, že jsme v pronájmu, chybí stálá zasedací místnost, přístup k doručovací schránce. Jestliže „opozice“ někoho hledá do této funkce, je jenom dobře. Oddíly však do budoucna musí počítat s tím, že se na všem budou finančně podílet. Zatím se tak neděje, protože není důvod.

Zastavím se i u obav kritika, „jak bude vypadat rozlosování příštího ročníku, když odstoupil předseda STK a už v jarním rozlosování je spousta chyb.“ Vážený, musím se pousmát. Podzimní i jarní rozlosování dělal tentýž člověk – bývalý předseda. Ten předseda, pane kritiku, který pomáhal už ve vašem sportovním klubu a který po kritice vašich kolegů se rozhodl ukončit práci i u našeho OFS. A přiští rozlosování pravděpodobně provede znovu on. A chyby? Ty děláte vy, on i já.

To, že pan kritik neví, kdo v únoru (ne v lednu, jak píšete) reprezentoval náš okres na VH ČMFS v Praze, svědčí o nedokonalé informovanosti a neznalosti řádů. Zúčastnil se předseda OFS z titulu své funkce a podporoval a hlasoval v duchu rozhodnutí našeho aktivu (98% zvedlo ruku) pro křídlo příznivců Ivana Haška.

A nyní k připomínkám k rozhodčím a jejich předsedovi. Problémy byly, jsou a budou. To, o co se chcete pokusit, je hezké, snažíme se o totéž, ale nedaří se to dle našich představ. Nejlepší odchází do vyšších soutěží. A zbude tu vždy ten, kdo tu zbude. Stávku jsme přežili a život jde dál. Předseda je pro mě profesionál, samozřejmě také s chybami. Všichni, kdo kritizují jeho práci, prošli jeho rukama. A teď usilují o to, že jsou lepší než jejich učitel.
Opozice chce změny v obsazování. Ráda zapomíná nebo možná neví, že v současné době dává Komise rozhodčích všem oddílům jedinečnou možnost rozhodčího si k utkání vybrat. Stačí se jen dohodnout se soupeřem, jestli souhlasí a vybraný rozhodčí k jeho utkání opravdu přijede. Zároveň mají oddíly právo tzv. vetovat. Vetovaný rozhodčí tento tým nikdy pískat nebude.

A ke kritice řízení zápasů? Viz poslední případy našich arbitrů v ČMFS. Ale uvědomte si jedno: aby někdo vzal úplatky, musí mu je někdo nabídnout… Nechápu oddíly, které se takto provinily a ještě křičí: „Chyťte zloděje!“

A co se týká informovanosti oddílů? Slova „není myslitelné, aby se komunikace odehrávala přes noviny“ mě zaráží. Vždyť to byli zástupci aktivu, kteří si to odhlasovali. Všichni víme, že s výší soutěže rostou i nároky na plnění povinností oddílů a jejich zástupců. Denně se dozvídám, že řada z nich nemá svůj počítač či připojení k internetu. To, co je normální v krajských soutěžích a výše, je u nás někde ještě v plenkách. Chápu, že pro podnikatele není problém koupit si počítač či fax a vše si odepsat z daní. Stejně pro ně nemůže být problém kliknout si na internetové stránky ČMFS či Příbramského deníku v pondělí, čtvrtek a sobotu, kdy vycházejí naše úřední zprávy. Teď mě napadá, že když se kritik zabývá sekretářem OFS, současně by mohl vzhledem k nedostatku jeho času, ustanovit funkci sekretáře mládeže, který by dění z našeho okresu sledoval.

Docela chápu, že ti, kteří jsou vámi uváděni jako kandidáti do nového výboru OFS mohou mít výhrady k naší práci. Vždyť co jméno, to oddíl krajské soutěže (Spartak, Dobříš, Sedlčany). Zástupci malých oddílů pro vás nejsou rovnocennými partnery.

Moderní člověk si tak rád činí nárok na to, že je „osvícený“. Pokud jde o moji osobu, tak se snažím být střízlivý ve všem, i k novým úkazům dnešní doby. Vzpomínám na případ z kraje, kdy domácímu mužstvu nevylezl zápis z tiskárny. Než to naťukali znovu na psacím stroji, uběhla čekací doba. Domácí oddíl kvůli tomu, přestože hrál 0:0, později prohrál kontumačně a ještě dostal pokutu. To se u nás v okrese ještě dlouho nestane. Zlatá propiska a když není zápis, stačí obyčejný papír. A nemusí u toho být ani kravata a sako rozhodčího!

Ale přesto si myslím, že s řadou kritiků zůstáváme být kamarády a fotbalovými nadšenci. A stále si i přes různé výhrady máme co říct.
Na závěr bych chtěl říci, že jako předseda OFS nemám potřebu a nechci se takto zviditelňovat. Mrzí mě, že dnešní sport je převážně o penězích, byznysu a mediálním chaosu. Často se stává, že člověk je člověku vlkem. A to, že jsem musel takto reagovat na kritiku, mě mrzí. Nejsem celebrita a na nic si nehraji. Přiznávám, že neznám nazpaměť všech sto devadesát šest stránek Souboru předpisů a též vím, že každý z nás je nahraditelný. Demokraticky jsem byl zvolen naprostou většinou zástupců. Všichni kritici mají stejnou možnost. Znova opakuji – jsou to funkce neplacené, dobrovolné. Svou odbornost mohu doložit a svého postavení jsem nedosáhl politickým lobingem. Z peněz OFS si nestavím baráky ani nekupuji byt.

Někde jsem četl, že štěstí má krátké trvání a znamená: „dělat rád to, co musím a smět dělat to, co mám rád.“ Víme všichni velmi málo. Jen hlupák ví všechno. Vlastně víme jen to, že toho moc nevíme.