První strážnice vznikla ve starém bytě na náměstí v centru Příbrami (dnešní nám. T. G. Masaryka). Zpočátku sloužili pouze dva příslušníci, a to přes den od 7.00 do 19.00 hodin. V noci službu zabezpečovali dobrovolní hasiči. K prvnímu stěhování do objektů bývalého dolu Marie na Březových Horách došlo 22. srpna 1972. To už bylo profesionálních hasičů jedenáct. Nové prostory a zázemí ale pro výkon služby nebyly úplně ideální, a to i z důvodu téměř neexistující možnosti garážování požární techniky, přesto však byly nepoměrně lepší než původní v domě na náměstí.

V 70. a 80. letech se podmínky výkonu služby pomalu zlepšovaly, což bylo dáno především angažovaností tehdy sloužících hasičů (v té době byl spíše obecně zažitý socialistický výraz „požárník“), kteří si své základny z valné většiny opravovali, rekonstruovali nebo dodělávali svépomocí. Docházelo také k postupnému vybavování potřebnou požární technikou, výstrojí a výzbrojí i k pozvolnému zvyšování početních stavů příslušníků.

Nábor nových hasičů nebyl vždy jednoduchý, i proto, že náročné hasičské povolání v té době nemělo takovou vážnost a kredit ve společnosti jako dnes a také odměna za vykonanou práci byla spíše podprůměrná. Na konci 80. let už příbramští profesionální hasiči vyjížděli v průměru ke dvěma stovkám požárů ročně a celkový počet událostí, které jednotky požární ochrany řešily, stále narůstal.

V listopadu 1990 se Okresní veřejný požární útvar Příbram přestěhoval z Březových Hor do nově postavené a na svou dobu moderní požární stanice ve Školní ulici, tedy do části města s největší koncentrací výškových budov, kde sídlí stanice HZS Příbram i ředitelství příbramského územního odboru HZS Středočeského kraje dodnes.

Devadesátá léta se do života profesionálních hasičů promítla velmi výrazně. Nové společenské poměry si vynutily řadu legislativních změn, a to i v oblasti požární ochrany. Zanikly okresní správy i okresní veřejné požární útvary a nově vznikla příspěvková organizace Hasičského záchranného sboru okresu Příbram, která byla zřízena k 1. lednu 1995 přednostou okresního úřadu v Příbrami. V tomto období začala výrazněji stoupat i prestiž hasičského povolání a také se začalo zlepšovat materiální vybavení profesionálních hasičů.

V současné době je výkon služby na centrální stanici územního odboru Příbram organizován k zabezpečení plošného pokrytí jednotkami požární ochrany a činností specializovaných služeb dvěma výjezdy k zásahu. Výjezdy do dvou minut (dle legislativy) jsou zajišťovány na úrovni rychlé a účinné pomoci v nepřetržitém režimu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a 365 dní v roce ve třech pravidelných směnách v maximálním počtu 13 příslušníků na směnu.