„Kuriozitou našeho sboru je, že za 126 let činnosti se vystřídalo pouze sedm starostů sboru,“ říká jednatel SDH Věšín Pavel Hutr. Věšínští hasiči nechybí na žádné ze soutěží. „Od roku 1967 se družstva zúčastnila všech soutěží okrskového kola a mnohokrát postoupila do okresních kol, kde se vždy umísťovala na předních místech. Na druhých příčkách se umístila například v letech 1968, 1976, 1979 a 1994, třetí místo získala v roce 1972.

Mimo těchto soutěží zajíždějí naše družstva na jiná místa v republice, a to zejména do Nejdku na Karlovarsku nebo na Berounsko a jinam, kam jsme pozváni,“ doplnil Pavel Hutr. V 90. letech bylo založeno ještě družstvo starších pánů a družstvo žen, které největšího úspěchu dosáhlo v roce 1999, kdy v okresním kole obsadilo 2. místo. Na jedné z posledních soutěží byli hasiči 20. června v sousední Bukové, kdy tamní sbor slavil 120. výročí vzniku. Jedno z mužských družstev si ze soutěže přivezlo pohár za první místo.

Sbor má k dispozici zázemí v požární zbrojnici, která byla vybudována v roce 1970 s pomocí místních závodů. Tehdy dostali hasiči darem požární stříkačku PS 12. V současné době parkuje ve zbrojnici zásahové vozidlo Avia 30 včetně výbavy. V roce 1999 koupil Obecní úřad Věšín novou stříkačku PS 12.

Sbor má za tak dlouholetou činnost na svém kontě i řadu zásahů. Ty nejničivější požáry v novodobé historii postihly obec v roce 1983, když hořel sklad s barvami v dnes již zaniklém výrobním družstvu Kovo Věšín. Tehdy měl děsivý požár na svědomí i jeden lidský život, když uvnitř uhořel jeden ze zaměstnanců. Další požár na sebe nenechal dlouho čekat. V roce 1986 shořela pila. Po řadě dalších zásahů především u požárů pak hasiči pomáhali lidem i obci při ničivé záplavě v srpnu 2002. S odstraňováním následků lokální záplavy pak sbor pomáhal i v roce 2006.

V kronice jsou pak připomenuty obrovské požáry od začátku 20. století až do období před druhou světovou válkou. Jeden z prvních velkých zásahů měl tehdy ještě mladý sbor v roce 1910, když vyhořelo deset domů v lokalitě na Bahýnkách. Mnoho požárů pak bylo mezi oběma válkami. V roce 1926 vyhořely tři domy, v roce 1928 vyhořelo dokonce 29 domů a dvě stodoly, v roce 1933 devatenáct domů a v roce 1934 osm domů.

Z historie sboru:
Založení hasičského sboru ve Věšíně se datuje k 2. únoru 1883 a v samém prvopočátku se stalo členy 71 občanů, které řídil výbor ve složení:
Předseda: Vavřínek Karel – řídící učitel
Místopředseda: Bacík Josef – obchodník
Jednatel: Rudolf František
Pokladník: Lukeš Jan – řídící učitel
Jak získal sbor první požární stříkačku, není doloženo. V následujícím roce po založení se již někteří členové zúčastnili prvého Župního sjezdu ve Spáleném Pořičí. První křest u ohně byl zaznamenán v roce 1886 v Rožmitále pod Třemšínem a o rok později při požáru kostela ve Starém Rožmitále. Pravidelně se zástupci zúčastňovali všech župních sjezdů „Podtřemšínské župy“.
První velký zásah u ohně ve Věšíně se uskutečnil v roce 1910, kdy vyhořelo 10 popisných čísel na Bahýnkách.
V roce 1920 za účasti hasičů byl v obci odhalen památník padlých našich spoluobčanů za první světové války. Členové po válce pravidelně prováděli hasičská cvičení, zúčastňovali se župních sjezdů po republice a zásahů u ohňů jak v obci, tak v okolních vesnicích.
Ve Věšíně v období mezi 1 a 2. světovou válkou bylo velmi mnoho požárů domků a zemědělských usedlostí. V roce 1926 vyhořely tři domy, v roce 1928 vyhořelo 29 domů a dvě stodoly, v roce 1933 devatenáct domů a v roce 1934 osm domů. Při těchto požárech hasiči prokázali svou důležitou službu ve prospěch lidí. Mimo hasičskou činnost pořádali členové sboru pravidelně hasičské bály a ochotnické divadlo.
Po celou dobu druhé světové války byla potlačena činnost sboru mimo zásahů u požárů. Celkový útlum hasičské činnosti byl zaznamenán na konci padesátých a začátkem šedesátých let. Byla i doba že tehdejší národní výbor musel jmenovat požární družstvo, které zasahovalo při požárech.
Celková situace se změnila až v roce 1967, kdy bylo složeno mladší družstvo, které mělo ve svém středu již ostřílené mladé hasiče, kteří se do naší obce přiženili a toto družstvo započalo pravidelně cvičit a zúčastňovat klasických soutěží v okrsku. Prvé soutěže se toto družstvo zúčastnilo v Sedlici, kde se umístnilo na druhém místě. O rok později se zúčastnili okrskové soutěže 9. okrsku a tuto soutěž vyhráli a postoupili do okresního kola, které se konalo v naší obci. Zde se umístnili na druhém místě v rámci okresu.
Od roku 1967 se naše družstva zúčastnila všech soutěží okrskového kola a mnohokrát postoupila do okresních kol, kde se vždy umísťovala na čestných místech. Zde bych chtěl vyzdvihnout druhá místa v roce 1968,1976,1979 a 1994 a třetí místo v roce 1972. Mimo těchto soutěží zajíždějí naše družstva na jiná místa v republice, a to zejména do Nejdku, okres Karlovy Vary, na Berounku a další místa, kam jsou pozvána. V 90. letech bylo založeno ještě družstvo starších (staří páni) a družstvo žen, které největšího úspěchu dosáhlo v roce 1999, kdy v okresním kole obsadilo 2. místo.
Také v 80. letech se Věšínu nevyhnuly velké požáry. V roce 1983 zasahovali věšínští hasiči u požáru Kova v.d. Věšín a v roce 1986 u ničivého požáru pily ve Věšíně. V roce 2002 a 2006 se sbor zúčastnil zmírňování a odstraňování následků povodní, při kterých byla postižena i obec.
Jako hlavní podnět k činnosti našich požárních družstev bylo a je, že jsme v roce 1970 za pomoci místních závodů postavili novou požární zbojnici a při slavnostním otevření jsme dostali od bývalé Inspekce požární ochrany novou stříkačku PS 12.
V roce 1990 jsme dostali od okresního úřadu zánovní požární speciální vozidlo Avie 30 včetně výbavy. V roce 1999 Obecní úřad Věšín zakoupil novou požární stříkačku PS 12.
Kuriozitou našeho sboru je, že za 126 let činnosti se dosud vystřídalo pouze sedm starostů sboru:
Vavřínek Karel 1883 - 1904
Lukeš Jan 1904 - 1946
Hutr Karel st. 1946 - 1969
Polák Josef 1969 - 1981
Černý Vlastimil 1981 - 1997
Milec František 1997 – 2004
Jiří Smrčenský od roku 2004 doposud
Členové sboru se podílejí na preventivní činnosti, výchově nových členů na úseku požární ochrany, sportovní činnosti na úseku požárního sportu a soutěží. Zajišťují též kulturní vyžití jak svých členů, tak ostatních občanů. Dále navštěvují kulaté narozeniny svých dříve narozených členů a zúčastňují se i posledního rozloučení se svými členy. Pro děti každoročně pořádají oslavy Dne dětí a preventivně výchovné akce.
Z tohoto krátkého výčtu práce věšínského sboru dobrovolných hasičů je patrné, že jejich práce byla a je všestranná a účinná, za což byl sbor několikrát vyhodnocen svazovými i stáními orgány. V roce 2008 sbor obdržel Čestný prapor SH ČMS. Ing. Pavel Hutr, jednatel SDH Věšín

Současnost:
V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Věšín celkem 95 členů. Sbor má celkem tři aktivní soutěžní družstva: muži do 35 let, muži nad 35 let a jedno družstvo žen, která se pravidelně zúčastňují soutěží v okrsku i mimo něj. Pouze se nám nedaří znovu založit družstvo dětí. Členové družstev se aktivně podílí na činnosti sboru a většina je také členy zásahové jednotky schopné zasáhnout v případě požáru nebo jiné živelné katastrofy. Hasiči se podílí také na organizování sportovních a společenských akcí a vydatně pomáhají i při úklidech obce a jejího okolí. Sbor disponuje kvalitním zázemím ve své hasičské zbrojnici, která neustále udržuje a vylepšuje. Ve zbrojnici se nachází jak prostorná garáž pro zásahové vozidlo s přívěsem a další vybavení, tak i šatna s klubovnou. Členové výboru se pravidelně schází na výborových schůzích a výbor také úzce spolupracuje s Obecním úřadem Věšín. Dá se říci, že náš sbor je základním článkem všeho dění v obci a nelze si bez něj život v obci prakticky představit. SDH Věšín

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE