Dopoledne plné soutěží, zábavy a poučení bude pro děti II. stupně ZŠ, odpoledne pak pro děti s rodiči a širokou veřejnost. Akce se koná ve čtvrtek 25. června v areálu Nového rybníka v Příbrami od 8,30 – 16,00 hodin.

„Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích. Jde především o výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity, zaměřené na nejširší veřejnost," vysvětluje PhDr. Klára Vondrušková, vedoucí oddělení sociální prevence a kurately Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram s tím, že akce bude pořádaná v období, kdy jsou před dětmi letní prázdniny, kdy bude uzavřená nejen škola, ale také valná většina školních a sportovních kroužků; rodiče školních budou většinu času přes den v zaměstnání a jejich děti, především ti staršího školního věku, se ocitají přes den sami, „bezprizorní", mnohdy váhají, jak nejlépe se zabavit, a budou tudíž ve větší míře vystaveny negativním vlivům okolí. Trávení volného času zde vystupuje jako velmi rizikový faktor.

Za rizikový věk, kdy se většina mladých lidí dopouští delikventního chování je (dle vědeckých studií) považováno období mezi 14. – 20. rokem života. Proto bude na této akci, věnována zvláštní pozornost pozitivnímu ovlivňování dětí a mládeže – bezrizikové (bezpečné) využívání volného času, či možnosti sportovního vyžití. „Důraz bude kladen především na možnost smysluplného trávení volného času potřebného k vybudování prosociální orientace dětí s následnou možností navazující a systematické práce s mládeží. Protože rozdíl mezi jedinci, kteří trestnou činnost opustí a těmi, kteří v ní pokračují, je schopnost vytvořit si pozitivní vazby na hlavní proud společnosti," vysvětluje dále Klára Vondrušková.

Oslovené neziskové organizace a organizace věnující se volnočasovým mimoškolním aktivitám pro děti a mládež, které mají zájem se pořádané akce zúčastnit a aktivně se spolupodílet na její organizaci, v rámci svého pole působnosti prostřednictvím edukace pomáhají dětem a mladým lidem odolávat negativním tlakům ze strany vrstevníků a okolí, a posilují je v kompetencích umět odmítnout delikventní a asociální vzorce chování. Pavlína Svobodová, mluvčí radnice