Co je jeho jádrem? Tvrzení, že za současně platné legislativy bude území vojenského újezdu Brdy v případě, že tam nadále budou hospodařit VLS,s.p. (jako organizace, zřizovaná MO), zařazeno mezi „objekty důležité pro obranu státu" (tzv. ODOS) – s odvoláním na ustanovení § 29 odst.2 zák.č.222/1999 Sb. (o obraně státu).

A pak hned následující „zjištění", že by v případě vyhlášení CHKO v Brdech v rozsahu, navrhovaném MŽP, nemohla právě z tohoto důvodu řídit 60% území CHKO její Správa, protože podle § 79 odst.3 písm.t) zák.č.114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny), pozemky zařazené do ODOS na chráněných územích jsou vyňaty z kompetence jejich Správy a řízeny přímo MŽP.

Dovolím si několik poznámek:
1) Podle současně platné legislativy tady stále existuje vojenský újezd – a bude existovat až dokud jej NOVÁ legislativa nezruší.

2) Podle současně platné legislativy lze na území i současného vojenského újezdu vyhlásit CHKO, přičemž úkoly Správy CHKO by plnil příslušný Újezdní úřad.

3) Je velmi zajímavá formulace, že by přírodní park „zastřešil" nějakých (údajně) 47 maloplošných zvláště chráněných území. Jak prosím může přírodní park, který není zvláště chráněným územím a jako takový nemá naprosto žádné kompetence, „zastřešovat" MZCHÚ, které naopak zvláště chráněnými územími jsou a příslušné kompetence mají? Nepletete si snad Přírodní park s Národním parkem – anebo i tou CHKO, které by opravdu mohly „maloplošky" zastřešovat?

4) Čím míníte prosím ještě další „rozparcelování" území újezdu? Z článku se o tom nic nedozvíme, nijak to „rozparcelování" nevysvětlujete. Tak trochu se zdá, že jste zde něco takového zmínili jen proto, že výraz „další rozparcelování" může vyvolávat negativní reakce čtenářů. Pokud se mýlím a křivdím vám, omlouvám se.

5) Ani tvrzení o 60% území uvažované CHKO, které by nebylo v kompetenci Správy, není přesné – kdyby měl Váš článek pravdu, pak by to bylo dokonce 68,4%(!) území, kde by neměla Správa CHKO prakticky žádné kompetence.

6) Proces optimalizace vojenských újezdů, spočívající ve zrušení VÚ Brdy a v redukci území újezdů zbývajících je nezbytně spojen s potřebnými legislativními změnami. Bude buď novelizován zák.č.222/1999 Sb. nebo nahrazen novým. Je více než pravděpodobné, že novela zákona se nebude týkat jen prosté úpravy počtu vojenských újezdů a nového vymezení jejich hranic, ale zasáhne i další, s tím související ustanovení zákona. Takovým ustanovením je nepochybně právě i § 29, který bude zřejmě nutno přizpůsobit novým podmínkám. Nemohu samozřejmě předjímat, jak bude toto ustanovení konstruováno, ale lze předpokládat, že sotva bude za ODOS považovat každý objekt a pozemek mimo vojenské újezdy, kde vykonává nějaká majetková nebo hospodářská práva MO nebo organizace jím zřizovaná, ale základním kritériem pro to, aby se objekt nebo pozemek stal ODOS, bude nejspíš nutné doložit jeho přímý význam pro obranu země (obranná a bezpečnostní zařízení, významné energetické celky, zbrojní výroba, letiště apod.).

7) Nová legislativní úprava pak samozřejmě nejspíš nebude bránit Správě CHKO, aby vykonávala své kompetence na celém (nebo naprosté většině) území CHKO v Brdech (bude-li zde CHKO zřízena), jen proto, že tam „shodou okolností" hospodaří VLS. (Že se to nebude patrně týkat plánovaného posádkového cvičiště pro Jince, je asi logické).

Věřím, že těm, kteří si vznik CHKO v Brdech nepřejí, je jakákoli informace, která by jen mohla zpochybnit smysl CHKO dobrá. Bylo by však poctivé podávat informace seriózní a nikoli pouze spekulovat s tím, že něco nový zákon změní a něco nikoli – jen proto, že se to odpůrcům CHKO zrovna takhle „hodí do krámu".

Pavel Čámský, Brdy-Res publica, o.s.