Vážení zastupitelé, vážení zástupci médií,

dne 10. prosince jste obdrželi anonym velmi urážlivého obsahu. Sděluji Vám, že se proti pomluvám v tomto dopise bude místostarostka města Příbrami Mgr. Alena Ženíšková bránit právní cestou. Výroky obsažené v tomto e-mailu jsou zcela nepravdivé v následujících bodech:

Sportovní zařízení města Příbram (SZM), příspěvková organizace, byla dlouhodobě zanedbávanou organizací. Z důvodu zajištění náležitého progresu byl dohled nad touto organizací radou města svěřen Mgr. Ženíškové. Je nesporným faktem, že právě od této doby se SZM začaly intenzivně rozvíjet. Podíváme-li se na areál Nového rybníka nebo rekonstrukci zimního stadionu a podíváme-li se na další organizační změny je zřejmé, že cesta, která byla nastavena, je jednoznačně správná.

Krátce poté, co SZM přešla do gesce paní místostarostky, byl ze své funkce radou města k 31. 5. 2017 odvolán tehdejší ředitel SZM Ing. Jiří Holobrada. Bylo vypsáno výběrové řízení na nového ředitele organizace prostřednictvím osvědčené personální agentury, díky které se podařilo vybrat nového ředitele SZM Mgr. Jana Slabu, který nastoupil 18. 9. 2017. V průběhu výběrového řízení byla vedením SZM radou města pověřena Petra Zelenková, která pro dobro věci odpracovala od 1. 6. 2017 i nespočet sobot a nedělí. Je pravdou, že se dopustila chyby a opomněla předat písemnou výpověď Ing. Holobradovi, za což jí byla udělena výtka a nebyly jí za toto období přiznány odměny v plné výši.

Bohužel v té době měl výplatu mzdy Ing. Holobrady na starosti, a fyzicky i prováděl v anonymu zmiňovaný pracovník SZM p. Fiřtík, který si ve své době musel být vědom toho, že vyplácí výplatu Ing. Holobradovi, který v té době již v SZM nepracoval. I toto byl tedy jeden z mnoha důvodů pozdějšího rozvázání pracovního poměru. K osobě pana Fiřtíka můžu dále sdělit, že tento pracovník porušil pracovní kázeň, v mnoha případech překročil své kompetence, a proto byl jeho pracovní poměr v SZM s ředitelem Mgr. Slabou ukončen dohodou.

Co se zmiňovaných ztrát v SZM týče, jedná se o zcela nepodložené tvrzení. Pravý opak je pravdou. Na pracích v areálu Nového rybníka se účastnili především pracovníci SZM, klienti Úřadu práce a pracovníci – lidé ve výkonu trestu z věznice Bytíz. Díky tomu bylo možné realizovat mnohamilionové úspory. Jen pro zajímavost, v anonymu zmiňovaná, údajně prohospodařená, částka 50 milionů korun je číslo, které je vyšší než roční obrat celého SZM. Hospodaření SZM je v současné době ve velmi dobré kondici.

V anonymu je dále zmiňován bývalý vězeň. Jedná se o pracovníka, který ještě v průběhu výkonu svého trestu pracoval v areálu Nového rybníka. Po celou dobu prací na Novém rybníku vykazoval mimořádně dobrý výkon, a proto byl po propuštění z výkonu trestu v tomto areálu zaměstnán. V areálu Nového rybníka pracoval pouze přechodnou dobu. Dle platebního výměru mu byla přiznána měsíční mzda se výši 19 100 korun hrubého a za dobu jeho působení v SZM v délce trvání 10 dní jeho výsledná mzda činila 7 955 korun hrubého. Navíc byla jeho mzda z velké části dotována Úřadem práce. Díky příkladnému postupu koordinace s vězeňskou službou a také díky Sociální poradně Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram se podařilo tohoto pracovníka začlenit zpět do společnosti.

Jako zajímavost je v anonymu zmiňována smlouva s p. Manhartem. Skutečně se jedná o pochybení, které bylo „zděděno“ po nekvalitní práci právě pana Fiřtíka v součinnosti s bývalým ředitelem Ing. Holobradou. Tento stav byl v době, kdy byla vedením SZM pověřena Petra Zelenková, napraven a v současné době jsou již smlouva a pracovní náplň p. Manharta v plném souladu.

Není pravdivé ani tvrzení, že má paní místostarostka v organizaci SZM své osobní zájmy. Její syn není členem HC Příbram, ani žádného jiného hokejového klubu. Již dva roky hokej nehraje, a proto poukazování na možný střet zájmů je naprostým nesmyslem.

Další záminkou k útoku na snahu zkvalitnit podmínky příbramského hokeje se pro anonyma stala záležitost nákupu nové rolby. Ta byla zakoupena po zralé úvaze, rozhodnutím rady města a ještě v době působení tehdejšího ředitele Ing. Holobrady. Právě tento nákup byl jednou z nutných podmínek zajištění kvalitního zázemí pro budoucí rozvoj hokeje v Příbrami.
Veškeré zakázky na rekonstrukci zimního stadionu byly řádně vypsány, zveřejněny a vysoutěženy. Následně zcela v souladu se zákonem uveřejněny v registru smluv. Zadávání přípravy projektů včetně následné realizace bylo prováděno Odborem investic Městského úřadu Příbram, dozorováno Odborem práva a veřejných zakázek Městského úřadu Příbram a všechna rozhodnutí o přidělení zakázek byla odsouhlasena radou města.

Co se nájemní smlouvy firmy Bekr nábytek týče – prodejna nábytku se v současné době nachází v prvním patře zimního stadionu. Tato prodejna je svým zaměřením pro zimní stadion zcela nevhodným nájemcem. Zároveň je ze strany Hasičského záchranného sboru neustále upozorňováno na problémy spojené s dodržováním protipožární ochrany a to především v souvislosti s možnými únikovými cestami. Tyto jsou momentálně vedeny přes prodejnu s nábytkem. 

Z hlediska budoucnosti je rozhodně na místě uvažovat o nájemci, jehož činnost bude s provozováním zimního stadionu úzce spjata a nebude bránit dodržování aktuálních požárně bezpečnostních předpisů. Momentálně se v tomto smyslu rozvíjí velice pozitivní možnosti, které provozování ledního hokeje a vůbec sportu v Příbrami výrazně povýší.

Paní místostarostka Alena Ženíšková je typickým příkladem politika, který nešetří vlastním časem a úsilím a který skutečně dokáže měnit věci k lepšímu. Je velice smutné, že enormní snaha paní místostarostky o pozvednutí příbramského hokeje byla v tomto anonymním dopise otočena proti ní samotné.

Závěrem je bezesporu na místě podotknout, že anonymní dopis, který jste obdrželi, je po stránce lidské doslova hanebným činem, neboť za pomoci vyslovených nepravd a lží se pokouší znehodnotit práci člověka, který jí obětoval prakticky vše.


S pozdravem

Svobodová Pavlína
tisková mluvčí města Příbram