V reakci na objasněnou sérii loupežných přepadení a krádeží i znepokojení občanů vyjádřené v „Petici za bezpečnou Příbram", uspořádalo dnes město Příbram ve spolupráci s krajským romským koordinátorem Cyrilem Kokym kulatý stůl odborníků k tématu bezpečného a klidného soužití občanů a menšin ve městě. Jednání se zúčastnili:

Václav Černý (místostarosta), Mgr. Cyril Koky (krajský úřad), Mgr. Robert Dikan (vedoucí OSVaZ MěÚ Příbram), JUDr. Jaroslava Vodičková (velitelka Městské policie Příbram), Bc. Ladislav Hadrbolec (manažer prevence kriminality, MP Příbram), npor. Bc. Michal Volf (vedoucí obvodního oddělení Policie ČR, Příbram), JUDr. Pavel Čámský (romský koordinátor), Eduard Růžička (spolek romských občanů Maro), Milan Greineder (Úřad vlády ČR), Mgr. Filip Pospíšil, PhD (Úřad vlády ČR).

Z jednání účastníků vyplynulo, že bezpečnostní situace ve městě Příbram není dramatická, nevybočuje mimo rámec řešených problémů v jiných městech v ČR. Naopak, zkušenosti z jiných měst napovídají, že problémy v oblasti občanského soužití, kriminality nebo jiných situací, které se negativně dotýkají občanů, jsou v Příbrami řešeny okamžitě. Také Policie ČR v reakci na sérii loupežných přepadení spáchaných na začátku ledna, podnikla v maximální míře účinná opatření, která vedla v pondělí 13. ledna 2014 k zadržení pachatele, jehož kriminální jednání dalo podnět k nepodloženým spekulacím a fámám.

Dvaadvacetiletý muž z Příbramska české národnosti se ke všem pěti činům z letošního roku doznal. Popsal také další případ, který spáchal rovněž ve stejném období a který nebyl PČR do současné doby oznámen. V listopadu a prosinci loňského roku byly policii oznámeny čtyři podobné případy krádeží se shodným scénářem. I tyto případy provedl zadržený muž a přiznal se k dalším dvěma, které rovněž nebyly policejním orgánům oznámeny. Policie ČR vyzývá proto další poškozené, aby se obrátili na Policii ČR osobně, případně na linku 724 128 090 nebo i tísňovou linku 158. Policie ČR konstatuje, že tyto případy kriminality ve městě nejsou spojeny ani s romskou menšinou, ani s oblastí tzv. „problémových lokalit". Z dalších poznatků i údajů policie jednoznačně vyplývá, že ve městě Příbram nedochází k nárůstu kriminality, nedošlo k vyšší kriminalitě ani v souvislosti s vyhlášenou amnestií prezidenta republiky.

Městská policie v souvislosti s negativní mediální kampaní některých občanů, které například požadují posílení hlídek v určitých oblastech města, upozorňuje, že již před časem zřídila pro občany možnost poskytovat podněty ke zlepšení činnosti policie i ohledně možných rizik elektronickou cestou. Prostřednictvím formuláře Otázky a odpovědi Městské policie na adrese: http://pribram-city.cz/ lze poskytovat jednotlivé náměty, na které vedení Městské policie v krátkém časovém období konkrétně odpovídá. Své podněty mohou občané poskytovat i osobně na služebně Městské policie nebo příslušným strážníkům okrskářům, kteří jsou řešení problémům občanů nejblíže. Obdobným způsobem mohou občané řešit jakékoli problémy, které vnímají a nebo se jich osobně dotýkají.

Město Příbram se ve spolupráci s dalšími dotčenými subjekty několik let intenzivně zabývá nejen otázkou bezpečnosti občanů, ale aktivně se podílí také na řešení sociálních problémů, včetně prevence kriminality. Tomu napovídá úspěšnost v podávaných projektech z oblasti prevence kriminality a dostupnosti sociálních služeb.

K dalšímu zlepšení bezpečnostní situace ve městě připravuje v současné době manažer prevence kriminality Městské policie Příbram Program prevence kriminality pro rok 2014. V jeho rámci budou v případě schválení Krajského úřadu a Ministerstva vnitra realizovány další projekty z oblasti sociální prevence. Ve dvou z nich bude navázáno na úspěšné programy z předchozích let (Sdílení a Letní prázdninový pobyt pro děti se specifickými problémy) a další dva nové projekty budou zaměřeny na intervenci v rizikových lokalitách, včetně maximální eliminace sociálního vyloučení. Město dále plánuje zaměstnat v rámci Městské policie dva asistenty prevence kriminality. Nové projekty budou předloženy k realizaci do 14. února 2014. O všech projektech Městského programu prevence kriminality pro rok 2014 budou občané informováni jednak prostřednictvím webových stránek města Příbram, tak i prostřednictvím tisku.

Současná situace ve městě Příbram není některými občany a potažmo médii, které si nedokážou, nechtějí nebo neumějí ověřit prezentované skutečnosti z relevantních zdrojů, popisována objektivně. Negativní kampaň bezpečnostní situaci nepomáhá, naopak hrozí riziko vzniku občanské nesnášenlivosti a extremismu. Město Příbram se od takových aktivit zcela distancuje s vědomím, že žádný z běžných občanů města nemá zájem o veřejné nepokoje, konflikty s menšinami apod. a chce spolupracovat i podnikat další účinná opatření v sociální oblasti, oblasti kriminality i občanského soužití. Proto mj. v loňském roce podalo na Úřad vlády ČR přihlášku ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Tato přihláška je v současné době posuzována Úřadem vlády a v případě úspěchu bude spolupráce zahájena od 1. července tohoto roku. Agentura bude městu poskytovat v tomto smyslu odborné a projektové poradenství a bude předávat příklady dobré praxe z jiných měst. Zdroj: MěÚ Příbram