Po velmi podrobném průzkumu objektů č.p. 102 a 103 v Příbrami I a po rozumném zvážení všech okolností, které s prodejem těchto historických budov v majetku města souvisí, konstatujeme, že uvedené budovy město pro svůj provoz a pro zajištění všech potřebných služeb občanům nepotřebuje.
V objektech č.p. 102 a 103 v Příbrami I je nutné nejpozději do pěti let provést kompletní rekonstrukci všech inženýrských sítí. Budovy bude rovněž nutné zateplit tak, aby splňovali podmínky úsporného provozu. Zabezpečení nutných oprav by znamenalo velkou investici, kterou si město Příbram v nejbližších letech nebude moci dovolit.

V objektu sídlí soukromí lékaři, kteří v současné době platí městu nájemné ve výši přibližně 250 Kč/m2. Po dokončení výše zmíněných oprav by se nájemné muselo přiblížit cenám obvyklým v jiných objektech, které mají podobně, jako v objektech č.p. 102 a 103 v Příbrami I, pronajaté obvodní a zubní lékaři. To znamená, že nájemné by činilo nejméně 2500 Kč/m2.

V současné době čelíme mohutné kampani jak ze strany nájemců objektů č.p. 102 a 103 v Příbrami I, tak i neúspěšných účastníků soutěže na koupi budov I. polikliniky. Je nám především vyčítáno, že soutěž na prodej výše zmíněných budov nebyla vyhlášena v souladu se zákonem a že se lékaři nemohli o objekty ucházet. Rovněž je nám vytýkáno, že jsme neumožnili zájemcům o koupi objektu zúčastnit se otevírání obálek.

Skutečnost je taková, že soutěž na prodej objektů č.p. 102 a 103 v Příbrami I probíhá zcela v souladu se zákonem. Firma, která chtěla být u otevírání soutěžních obálek, neposlala svoji žádost současně s nabídkou, ale předala svůj dopis zvlášť do vrátnice městského úřadu. A tak se stalo, že komise se o zmíněném požadavku firmy dozvěděla až po otevření obálek.

Prohlašujeme rovněž, že nikdo z vedení města neměl a nemá o koupi objektů č.p. 102 a 103 v Příbrami I zájem. Jednoznačně odmítáme nejrůznější fámy, které starostu, místostarosty, či radní jakkoliv spojují s uchazeči o koupi zmíněných budov.

Rovněž se podivujeme nad tím, proč neúspěšný uchazeč poté, co se dozvěděl nabídnuté ceny od svých konkurentů, nyní prohlašuje, že objekty mají dvojnásobnou cenu, než za kterou je město hodlá prodat. Ptáme se zcela právem, proč tento zájemce o budovy v soutěži podle něj reálnou kupní cenu nenabídl?

Nesdílíme rovněž obavy lékařů, kteří se domnívají, že nebudou mít kde ordinovat. Jednak, podle podmínek soutěže, je musí nový vlastník ponechat v budově 3 roky. Jsme si rovněž jisti, že nový majitel objektů si bude vážit stávajících nájemníků. Vždyť kdo je v současné době lukrativnějším nájemcem nebytových prostor, když ne soukromí lékaři se zavedenou praxí.

Vycházíme z analogie prodeje III. polikliniky firmě RAVAK. Účel a poslání této polikliniky byl zachován a rozšířen ke spokojenosti jak majitele, tak i lékařů. A v tomto případě neprobíhala mohutná mediální kampaň, přestože prodej byl uskutečněn stejným zákonným způsobem. Proč asi? Peníze získané za prodej objektů č.p. 102 a 103 v Příbrami I chceme investovat do výstavby nové tolik potřebné mateřské školy a do rekonstrukce nejvýznamnější budovy města - Zámečku - Ernestinu. Prodejem objektů č.p. 102 a 103 v Příbrami I privatizace majetku města Příbrami podle našeho názoru neskončí. V budoucnu hodláme investovat především do oprav základních škol, mateřských škol, budov nutných pro chod města a sociálních zařízení. Veškerý ostatní zbytný majetek nabídneme k prodeji.

MUDr. Ivan Šedivý, 1. místostarosta města Příbram za ODS
Václav Černý, místostarosta města Příbram za ODS