Jak bude území Brd vypadat, pokud jej nebudeme účinně chránit, můžeme již nyní spatřit v okrajových částech vojenského újezdu, které byly v nedávné době zpřístupněny. Lidé sem začali vozit nepořádek, svými auty zde parkují, kde je napadne. Lesem se prohánějí jezdci na hlučných motocyklech a čtyřkolkách, zvýšený pohyb lidí po lese ruší zvěř. Ta ve stressu ničí vysázené stromy.

Krátce a stručně: Otevření části vojenského újezdu má na přírodu Brd devastující vliv. Přitom je v bytostném zájmu nás, kteří v okolí Brd žijeme, aby zdejší cenná krajina zůstala zachována v současné podobě i pro další generace.

A to především z těchto důvodů:

1. Brdy jsou zásobárna vysoce kvalitní pitné vody
Brdy tvoří hlavní rozvodí uprostřed České republiky. Pramení zde významné říčky jako Klabava, Litavka, Červený potok a další. Důležité je především schopnost Brd akumulovat dešťovou vodu v celé řadě mokřadů, vodních nádrží a menších vodních toků. Brdy jsou zdrojem pitné vody pro velká města Příbram, Rokycany, Hořovice, Mirošov a další. Zásobují rovněž kvalitní pitnou vodou většinu obcí v okolí. Pitná voda v Brdech je již nyní strategicky důležitá. Její význam bude růst a proto je nutné zachovat Brdy jako zdroj čisté vody i budoucím generacím.

2.Biologicky cenné lokality na území Brd
V Brdech se vyskytuje celá řada chráněných druhů rostlin a živočichů. Zdejší území poskytuje v přelidněné střední Evropě zvířatům tolik potřebný klid k životu. Během mnoha desítek let, kdy na území Brd působili vojáci, se zde vytvořila velice cenná rostlinná společenstva. A to zejména na bezlesých územích. Právě tato společenstva, jakkoliv mnozí namítnou, že jsou vytvořena uměle, je třeba zachovat.

V Brdech se například vyskytují největší naleziště rosnatky okrouhlolisté a kosatce sibiřského v České republice. Najdeme tu například dřípatku horskou, bradáček srdčitý, několik druhů vzácných plavuní, celé porosty vřesu a další druhy rostlin.

Ze vzácných druhů živočichů zde například žijí orel mořský, chřástal polní, krkavec obecný, jestřáb lesní a další vzácné druhy ptáků. Na cestách do Polska a Běloruska a zpět se zde zastavují mladé kusy losa evropského, které migrují k jediné stálé vnitroevropské populaci losů na Šumavě. Žijí zde vzácní netopýři, pravidelně se zde vyskytuje i rys ostrovid, bobr evropský a vydra říční.

Pro zachování vhodného prostředí pro nejcennější druhy rostlin a živočichů je kategoricky nutné zde zachovat současný režim – hluboké lesy s minimálním pohybem lidí.

Důležité je ale zároveň zachovat i současné cílové plochy odlesněné podobě. K tomu, aby příroda Brd byla zachována ve své jedinečné podobě i pro budoucí generace, je nutné zřídit zde velkoplošné chráněné území. A to nejméně formou vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy. Vedení této CHKO následně vhodným managementembude udržovat současný způsob hospodaření a činnosti. Toto opatření je nutné učinit ještě předtím, než zde bude zrušen vojenský újezd.

3. Nebezpečí pro lidi z nevybuchlé munice
Téměř 100 let vojenské činnosti na území Brd znamená i nebezpečí v podobě nevybuchlé munice. Na cílových plochách se jistě nachází spousta výbušného střeliva. Předtím, než začneme využívat zdejší území v civilním režimu, je nutné zajistit bezpečnost pro návštěvníky. Bude nutné zajistit buď vyčištění ploch pyrotechniky, nebo zamezit vstup lidem do nebezpečných míst.

Z hlediska legislativy je nutné zachovat Brdy jako celek. Není vhodné současný vojenský újezd parcelovat, vracet se ke katastrálnímu rozdělení. Žádné vesnice už na území Brd nejsou. Je proto nyní vhodné převést celé Brdy do majetku Středočeského kraje. Pokud by byly části území převedeny na obce, hrozí nebezpečí, že dojde k rabování a rozkrádání. Tak, jak to známe například z Ralska.

Ihned poté, co bude Vojenský újezd Brdy zákonem zrušen, je nutné nařízením hejtmana kraje vyhlásit zde přírodní park. To je základní stupeň ochrany, jehož vyhlášení je v kompetenci rady kraje. Je to důležité pro zachování krajinného rázu území. Nelze dovolit, aby se developerské firma na území Brd vrhly jako na kořist. Považuji rovněž za důležité, aby lesy i nadále obhospodařovaly Vojenské lesy a statky. Tuto činnost prováděly velmi dobře. Lesy jsou v dobrém stavu, zachovalé a věkově různorodé.

Vzápětí je třeba neprodleně zapracovat na vyšším stupni ochrany přírody pro Brdy. Je třeba připravit co nejdříve podklady pro vyhlášení výše zmíněné CHKO. Pro tento cíl je nutné získat velkou podporu obcí a krajů. Návrh CHKO musí podpořit Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Je třeba, aby obce tlačily na MŽP, aby neprodleně pracovalo na podkladech pro vyhlášení CHKO. CHKO svým nařízením zřizuje Vláda ČR.

Věřím, že představitelé obcí a měst v okolí Brd rozumně a zodpovědně přistoupí k otázce budoucnosti Brd bez vojáků. Záleží nyní na nás na všech, zda zachováme Brdy čisté a zdravé budoucím generacím, nebo zda je necháme zdevastovat a rozkrást.

Očekávám, že podobně jako v boji proti zamýšlenému americkému radaru se i nyní starostové obcí a měst z okolí Brd spojí a společně budou usilovat o ochranu území.

MVDr. Josef Řihák, senátor a starosta Příbrami