Dne 20. března 2012 proběhla diskuse radních města Příbram s podnikateli. V průběhu této diskuse bylo vyřčeno ze strany vedení města několik výroků, s kterými TOP 09 nemůže souhlasit.

Příbramská TOPka se neztotožňuje s názorem vedení města, že prodej I. polikliniky byl dostatečně prezentován. Ze strany zastupitelů TOP 09 byl několikrát dáván podnět k lepší propagaci prodejů městského majetku, jak z důvodu informovanosti občanů města, tak i maximalizace výnosů z prodeje. Naposledy byl tento námět podán zastupitelem Mgr. Václavem Švendou na 8. zasedání zastupitelstva města dne 3. října 2011.

Nesouhlasíme také s tvrzením pana starosty, že zastupitelé byli s dostatečným předstihem seznámeni se záměrem rady města prodat I. polikliniku. O záměru radnice prodat I. polikliniku se naši zastupitelé dověděli v září loňského roku. Tato informace nepřišla od vedení města, jak by se dalo předpokládat, ale z médií, která se na ně obracela s žádostmi o vyjádření postoje k tomuto prodeji. Oficiálně se naši zastupitelé dozvěděli o prodeji první polikliniky až z jednostránkového materiálu formátu A4, který měl sloužit jako podklad pro jednání zastupitelstva. Tento materiál od radnice obdrželi 9. prosince 2011 tedy poslední možný den pro dodržení desetidenní lhůty stanovené v jednacím řádu zastupitelstva.

Musíme se ohradit i vůči výroku, že prodej byl realizován obálkovou metodou a nikoliv dražbou, protože opozice tuto formu prodeje nenavrhla. TOP 09 byla od počátku z mnoha konkrétních důvodů proti prodeji I. polikliniky. Tyto důvody byly již detailně prezentovány a popsány zastupitelem TOP 09 Ing. Mgr. Janem Ciklerem v několika odborných článcích ve všech lokálních médiích. Formu prodeje dražbou naši zastupitelé skutečně nenavrhovali. Naším záměrem na 9. zasedání zastupitelstva, které hlasy radniční koalice ČSSD a ODS schválilo prodej I. polikliniky, byla snaha tento prodej zastavit a do budoucna podobným kontroverzním prodejům předejít. Z těchto důvodů byl naším zastupitelem
Ing. Mgr. Janem Ciklerem podán i níže uvedený protinávrh na usnesení, který však hlasy zastupitelů ČSSD a ODS nebyl přijat.

Petr Vácha, předseda MO TOP 09 Příbram

Text protinávrhu na usnesení podaný dne 19. prosince 2011:

Bod 28 – Prodej budovy čp. 102 a 103 v Příbrami I, ul. Na Příkopech

1)     Zastupitelstvo neschvaluje prodej budovy čp. 102 v Příbrami Ina p.p. č. 14 včetně pozemku parc. č. 14abudovy čp. 103 v Příbrami Ina p.p. č. 15/1 včetně pozemku parc. č. 15/1 vše v k.ú. Příbram

2)     Zastupitelstvo ukládá radě města zahájit jednání o zvýšení nájemného s nájemci ve výše uvedených budovách na výši tržního nájemného pro danou lokalitu tj. na 150 Kč za m2 měsíčně (1 800,- Kč za m2 ročně)

3)    Zastupitelstvo radě města ukládá, aby každý záměr prodeje historického majetku města a každého nemovitého majetku v ceně nad 5 mil. Kč byl nejdříve předložen ke schválení zastupitelstvu.