Dne 10. ledna t.r. jsem se zúčastnil interview TV Fonka na téma Destinační agentury. Pokusil jsem se v něm vysvětlit důvody vedoucí k založení Destinační společnosti Brdy. Záměrně jsem se v rozhovoru vystříhal jakékoli zmínky o soukromých aktivitách zastupitele Mgr. Vladimíra Krále v tomto směru. Až do skončení svého mandátu budu nadále obhajovat především zájmy města Příbram a nebudu utrácet svůj čas komentováním činnosti privátních organizací.

To ovšem může platit jen do chvíle, než se dočtu, jakým způsobem společnost Ekologické centrum Orlov nakládá s fakty a dští síru a oheň směrem k radnici. Fakta pro tuto společnost neznamenají vůbec nic. Jsa vysloveně vyprovokován, pokusím se uvést nehorázná tvrzení vyskytující se v tomto článku na pravou míru.

V tomto článku se vyskytlo tolik nesmyslů, že bohužel i má vynucená reakce bude tak dlouhá, že dočíst ji až do konce bude zřejmě jen pro otrlé. Argumenty vyvracející jednotlivá tvrzení v článku Ekologického centra Orlov jsem nechal vyhotovit příslušnými úředníky úřadu a mé osobní poznámky u jednotlivých bodů jsou uvedeny kurzívou. Před tím, než se pustíme do samotného rozboru, uvedu následující skutečnosti:
Společnost Ekologické centrum, o.p.s. (ECO) je masivním příjemcem dotací. Jen ze Středočeského kraje se jí podařilo získat v roce 2015 celkem 4 dotace, z nichž žádná nesouvisela ani okrajově s turistickým ruchem. Dne 9.8.2016 byla mezi Středočeským krajem a ECO podepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na finanční spoluúčast projektu pod názvem „Dům natury" na částku 10.000.000,- Kč. Z této smlouvy si dovolím vyjmout následující pozoruhodný text dokladující bohorovnost nakládání s veřejnými prostředky Krajským úřadem:
„Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou výhradně použity na investiční způsobilé výdaje do výše 2.000.000 Kč a neinvestiční způsobilé výdaje (tj. výdaje na krytí personálních nákladů, autorských poplatků a odměn, nákladů na poradenství, nákladů na spotřebované vstupy včetně energií, nájemného, nákladů na úhradu ceny služeb spojených s nájmem, přípravou a realizací expozic apod.) do výše 8.000.000 Kč".

Smyslem podnikání obecně je dosažení a udržení zisku. To chápu a nikomu nevyčítám, pokud se podle toho chová. Získávání dotací je pro některé firmy druh podnikání anebo také způsob obživy a způsob, jak z cizího hradit své koníčky. Ani k tomu se nevyjadřuji. Nevyčítám ani Kraji, že rozdává bianco šeky. Jen se podivuji tomu, jak může kdokoli z veřejných prostředků dotovat naprosto netransparentní firmu, která není ochotna zveřejňovat své účetní závěrky tak, jak ukládá zákon.

Pan Mgr. Král, zastupitel města Příbram, ředitel firmy, která nedodržuje zákony této země, tvrdě obhajuje své osobní zájmy na úkor zájmů svého města a ještě má tu drzost o tom psát. Chtěl bych osobně poznat člověka, který věří tomu, že stavebník pan Melichar a ředitel jeho společnosti Mgr. Král budou připraveni ze svého měšce investovat do ochrany a rozvoje regionu Brd stovky tisíc korun stejně tak, jako to mají v plánu některé obce, VLS a další organizace.
Je mi celkem jedno co dělá nebo nedělá ECO, ale vadí mi, že mne tato obskurní společnost v čele s Mgr. Králem svými schizofrenními smyšlenkami zatahuje do svých her a dobývá se bez skrupulí do státní a městské pokladny.

Nyní již vyjádření mých spolupracovníků k jednotlivým tvrzením v článku:

Tvrzení Ekocentra: Ve sdělovacích prostředcích se poslední dobou objevují informace o údajném litém souboji dvou destinačních agentur, které chtějí rozvíjet turismus v Brdech. To ale není možné. Destinační agentura totiž existuje pouze jedna, a ta rozvíjí svou činnost již druhým rokem.

Jmenuje se Destinační agentura Brdy a je součástí obecně prospěšné společnosti Ekologické centrum Orlov. Činnost zahájila 20.6.2015. Od té doby připravuje a pracuje na rozvinutí všech aktivit k rozvoji k přírodě ohleduplného turistického ruchu, které destinační agentury plní.

Reakce Města Příbrami: Pokud zahájila Destinační agentura Brdy Ekologického centra Orlov svoji činnost již 20.6.2015, jak je možné, že po cca 1,5 roce fungování není presentován žádný konkrétní výsledek její práce? Co je výsledkem činnosti této agentury? Čím agentura přispěla ke zvýšení turistického komfortu návštěvníků Brd?

Z veřejně dostupných zdrojů však vyplývá, že "Činnost destinační agentury s provozováním destinačního managementu" si nechalo ECO do obchodního rejstříku zapsat až 16.9.2016. Před tímto datem tady žádnou takovouto aktivitu stran cestovního ruchu společnost ECO ani nesměla provozovat, neboť k tomu neměla oprávnění. Pokud tedy i přesto žádala o dotace, postupovala nezákonně.

Co se samotného termínu „destinační agentura Brdy" týče, de jure žádná taková agentura neexistuje. Existuje pouze jakási organizační složka Ekologického centra. Dokonce podle vyjádření zastupitele Mgr. Krále na jednom z posledních jednání zastupitelstva ani není v plánu Ekologického centra takovouto agenturu, jakožto samostatný právní subjekt, založit.

Tvrzení Ekocentra: Na druhé straně Destinační společnost Brdy, za kterou stojí a propagačně ji tlačí příbramský starosta Jindřich Vařeka (ANO), do dnešního dne fakticky neexistuje. Nicméně již zhruba 5 měsíců je v médiích i na různých jednáních uměle vytvářena situace, že zde mezi sebou soutěží dva subjekty. Není tomu tak. Důkazy jsou zcela prokazatelné a snadno ověřitelné.

Reakce Města Příbrami: „Stanovy vznikající Destinační společnosti Brdy (právní forma – zapsaný spolek) byly zastupitelstvem schváleny v prosinci roku 2016. Dnes máme 12. ledna. Z výše uvedeného vyplývá, že není v silách žádného člověka během tak krátké doby tuto společnost založit. Rádi bychom také volili takovou cestu, která bude v souladu i s cíli Středočeského kraje a s dalšími subjekty, které se teprve budou k věci vyjadřovat. Organizační složku jsme schopni založit ještě dnes večer, ale založit společnost na dobrých základech ještě bohužel několik týdnů potrvá".(J.V.)

Příbram, ani další obce a subjekty, které souhlasí se vstupem do Destinační společnosti Brdy, s nikým nesoupeří. Drží se stále stejného záměru. Obcím a zainteresovaným subjektům je nabízena možnost citlivě ovlivnit rozvoj turistického ruchu v Brdech a zároveň možnost kontroly jejich vlastních vložených peněz do projektu. Společnou snahou je také například neumožnit rozpuštění peněz obcí v nějaké organizační složce soukromého podnikatelského subjektu.

Tvrzení Ekocentra: Destinační agentura Brdy Ekologického centra Orlov od roku 2015 například zpracovala a podala již 6 projektů do evropských fondů a národních výzev určených k podpoře cestovního ruchu. V loňském roce pak podepsala grantovou smlouvu do projektu ECO tourism, kterého se účastní dalších sedm organizací z pěti států (Německo, Slovinsko, Španělsko, Turecko a za Českou republiku právě Ekologické centrum Orlov). Kromě toho připravuje řadu dalších projektů ve spolupráci s budoucími partnery Destinační agentury Brdy. Například s městem Strašice.

Reakce Města Příbrami: Destinační společnost Brdy, jejíž vznik iniciovalo Město Příbram, chce rozvíjet především turistickou infrastrukturu v Brdech – tzn. turistické trasy, cyklostezky, cyklotrasy, zázemí pro turisty apod. V současné době neexistují evropské dotace, které by podpořily rozvoj cestovního ruchu do té míry, aby vyhovoval těmto plánovaným záměrům. Z toho důvodu se chceme zaměřit na národní programy (z Ministerstva pro místní rozvoj či Středočeského kraje), které podporují rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

Oproti tomu - Komunitární program LIFE, ke kterému se hlásí Destinační agentura Brdy Ekologického centra Orlov, je finanční nástroj úzce zaměřený na životní prostředí. Zaměřuje se na konkrétní uplatnitelné změny životního prostředí či klimatu, která bude odpovídat projektovému tématu/politické prioritě programu. Nejedná se o podporu turismu a cestovního ruchu. Ve veřejně dostupných zdrojích lze najít projekty, kde byl žadatelem Ekologické centrum Orlov o.p.s., uvádíme je jen pro Vaši představu, na jaká témata se ekologické centrum zaměřuje:

Wetlands in theheartofEurope max. výše dotace: 9 990 000,- Program LIFE podpořen 2016
Lifemilitaryareas and Natura 2000 max. výše dotace: 9 990 000,- Program LIFE nepodpořen 2016
Terénní přírodovědné exkurze a přednášky schválená dotace: 218 000,- Středočeský kraj schválen 2015
Brdy a Natura 2000 kolem nás schválená dotace: 169 000,- Středočeský kraj schválen 2015
Biotopy – venkovní expozice Ekologického centra Orlov schválená dotace: 198 000,- Středočeský kraj schválen 2015
Lepidoptera – indikátory v ochraně životního prostředí schválená dotace: 165 000,- Středočeský kraj schválen 2015

Tvrzení Ekocentra: Naproti tomu neexistující Destinační společnost Brdy, zastoupená a prosazovaná příbramským starostou Jindřichem Vařekou, dosud nepředložila jediný projekt ani nepodala jedinou žádost na rozvoj cestovního ruchu. Přitom na jednáních se zástupci měst a obcí vystupuje a prezentuje se jako společnost, která je jediná schopná se v regionu věnovat rozvoji turistického ruchu. Snaží se vytvářet systematický nátlak a dojem, že pouze ona má šanci uspět v získání dotací na Ministerstvu pro místní rozvoj…

Reakce Města Příbrami: Ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo jako podmínku pro získání dotací z národního programu na podporu rozvoje cestovního ruchu certifikaci destinační společnosti u tohoto ministerstva. Postupujeme proto tak, abychom byli v souladu s podmínkami pro udělení certifikace a na jejím základě dotace získali. Podporu Destinační společnosti Brdy vyjádřilo již 32 obcí (Příbram, Dobříš, Řevnice, Dobrovolný svazek obcí Příbram a Svazek obcí Podbrdského regionu).

Partnerství s Vojenskými lesy a statky s. p., které ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny nechaly vypracovat tzv. Interpretační plán, jež by se po doladění a shodě se zainteresovanými subjekty měl stát výchozím dokumentem budoucí strategie destinační společnosti, je zárukou, že citlivý rozvoj cestovního ruchu je prioritou. Úkoly destinační společnosti jsme transparentně a konzistentně presentovali na jednání zastupitelstva města 27.6, 5.9. i 12.12.2016.

Opakujeme ve zkratce znovu: Destinační společnost Brdy, jejíž vznik iniciovalo Město Příbram, chce rozvíjet především turistickou infrastrukturu v Brdech – tzn. turistické trasy, cyklostezky, cyklotrasy, zázemí pro turisty apod.

Tvrzení Ekocentra: Zcela zásadní rozdíl je v přístupech obou projektů (Destinační agentury Brdy a proklamované Destinační společnosti Brdy) v samotném vyznačení hranic regionu Brdy. Společnost Jindřicha Vařeky se vydává směrem ku Praze a začíná oslovovat města jako Řevnice, Dobřichovice a další.

Území, které díky zrušení vojenského újezdu potřebuje činnost destinační agentury, se ale podle našeho přesvědčení má vytyčit územím a hranicemi Hořovic, Strašic, Spáleného Poříčí, Rožmitálu pod Třemšínem, Příbrami a Jinec. Tento region má velmi specifické podmínky rozvoje, které se musí citlivě akceptovat zejména vzhledem k jeho přírodnímu bohatství.

Reakce Města Příbrami: Snahou města Příbrami, jako jednoho ze zakládajících členů Destinační společnosti Brdy, je vyčlenit celé Brdské pohoří (Hřebeny, Střední Brdy, a Jižní a Severozápadní Brdy). Takto definované území bylo s kladnou odezvou konzultováno v rámci pracovní skupiny Cestovní ruch Regionální stálé konference Středočeského kraje a zapadá do současné koncepce cestovního ruchu Středočeského kraje. Připomínáme, že v současné době spadá celá tato oblast do organizace Posázaví o. p. s. Budeme se snažit vytvořit samostatnou kompaktní oblast, která bude rovnocenným a pevně ukotveným partnerem sousedících organizací destinačního managementu Středočeského kraje – Bohemia centralis, Toulavě a Posázaví.

Tvrzení Ekocentra: V tomto zásadním rozdílu zřejmě eskaluje přístup obou stran ke krajině. Zatímco Ekologické centrum Orlov podává projekty v rámci evropského programu LIFE NATURE, které jsou zaměřené na cenné evropské lokality zařazené v soustavě NATURA 2000 v Brdech, druhá strana (zastoupená Jindřichem Vařekou) proti tomu pravděpodobně nabízí zásadně jiné využití tohoto vzácného přírodního prostoru. Spíše to nahrává spekulacím, že někde v pozadí je stále hlavní volební téma příbramského hnutí ANO včele s Jindřichem Vařekou na vybudování multifunkčního lyžařského areálu na Třemošné.

Reakce Města Příbrami: Autorům možná uniklo, že jedním z hlavních volebních témat příbramské kandidátky ANO 2011 byl mj. rozvoj cestovního ruchu v regionu, který bylo možno nastartovat i v souvislosti se zrušením Vojenského újezdu Brdy a vyhlášením CHKO Brdy. Tomu se také nové vedení Příbrami velmi intenzivně věnovalo a významně k tomu přispělo. Jako snadno srozumitelný příklad pro veřejnost ilustrativně využilo myšlenku arch. Plicky z r. 2000 o sjezdovém areálu na Třemošné. Vědomo si však důležitějších a aktuálnějších potřeb i do jisté míry kontroverzní úvahy, nijak dál tuto myšlenku nerozvíjelo, nikdy se o ní nejednalo a zaměřilo se na bližší a naléhavější úkoly a potřeby.

„Naším cílem je vytvořit funkční a transparentní Destinační společnost, nikoli subjekt skrytý v pavoučí síti podnikatelských záměrů prolhané netransparentní soukromé společnosti".(J.V)

Tvrzení Ekocentra: Další velký rozdíl mezi Destinační agenturou Brdy a Vařekovým projektem Destinační společností Brdy je ve vlastním pojetí spolupráce partnerů v nich začleněných. Společnost zastoupená starostou Vařekou nabízí formu akciové společnosti schovanou za spolek, kdy jednotliví partneři (města obce) platí členský poplatek za každého obyvatele a podle toho získávají hlasovací práva. Z navrhované struktury tak vyplývá, že celkový počet hlasů má být 1213. Přitom ale město Příbram a uvažované Vojenské lesy a statky mají dohromady nadpoloviční většinu 631 hlasů. Při rozhodování už tedy nebudou potřebovat podporu dalších členských měst a obcí. Dalších. Ti se tak stanou pouze finančními dárci bez možnosti ovlivnit chod společnosti. Přitom například obce s 2000 obyvateli zaplatí 40 000 Kč ročně.

Proti tomu stojí Ekologické centrum Orlov se svojí fungující Destinační agenturou Brdy, která má jen 9 členů, ale uskutečňuje projekt destinačního managementu, kde zapojení každé obce přijde jen na 3 000 Kč za rok. Nabízí přitom stejnou sílu hlasu pro každého z partnerů. Dále připravuje Nadační fond Brdy, který bude transparentně rozhodovat o podpoře projektů v destinaci a bude otevřený všem zájemcům. V něm se budou kumulovat prostředky, které budou solidárně využity při podpoře projektů v menších obcích, které nejsou schopné ze svých prostředků zajistit spolufinancování vybraných projektů.

Reakce Města Příbrami: Zakládající členové Destinační společnosti Brdy (nikoliv akciové společnosti, ale zapsaného spolku) se hned na začátku dohodli, že společnost nebude mít zpočátku žádný management. A to právě z toho důvodu, aby se zbytečně a neefektivně neutrácely peníze. Bylo stanoveno pár prvních, důležitých úkolů. Úkolem číslo jedna je vyznačit veškeré cyklostezky a turistické trasy a vše, co s tím souvisí. Druhým, a neméně důležitým úkolem, je postarat se o jednotnou propagaci, značku destinace Brdy. To proto, aby si turisté z blízka i z daleka s touto značkou spojili právě náš region.

To vše za podmínky, že společnost nebude trvale držet organizační aparát a dívat se za mizejícími penězi. Zakládající členové se rovněž dohodli, že členské příspěvky budou deponovány na jejich vlastních jednotlivých účtech až do té doby, než dojde na plnění toho daného, konkrétního úkolu.

Povinností destinační společnosti Brdy je zajistit si dostatečné vlastní prostředky. Bez ní není možné o žádnou dotaci vůbec požádat. Způsob hlasování je u spolku dvojí - na základě rovnosti (tzn. 1 člen = 1 hlas) nebo na základě výše příspěvku. V tomto směru neexistuje spravedlnost. Buď budeme chtít stát na vlastních nohách a vkládat do destinační společnosti finanční prostředky, které budou dávat jejímu samotnému fungování smysl a díky nimž se budeme schopni zapojit do dotačních programů (tzn., že budeme schopni pokrýt spoluúčast v programu), nebo vytvoříme spolek, ve kterém sice bude vládnout rovný přístup, ale který bude v podstatě pouze formálním uskupením bez vlastních prostředků a možnosti rozvoj cestovního ruchu reálně ovlivňovat. Je spravedlivé, aby Příbram s 33.000 obyvateli, ochotná do destinační společnosti, resp. na projekty pro rozvoj turismu v Brdech, vložit přes 600.000 Kč měla stejné hlasovací právo jako obec s 20 obyvateli?

Autor či autoři článku, na který reagujeme, píší, že obce zaplatí pouze 3000 Kč za rok. Na místě je zcela legitimní otázka: Jaké prostředky bude Ekologické centrum Orlov kumulovat? 27.000 Kč ročně? Ekocentrum tedy bude plně závislé na dotačních titulech? Jak si zajistí spoluúčast při čerpání dotačních titulů? A jak už bylo uvedeno výše, v současné době neexistují evropské dotace, které by podpořily rozvoj cestovního ruchu do té míry, aby vyhovoval našim plánovaným záměrům – a tím je momentálně především rozvoj turistické infrastruktury v Brdech – tzn. turistické trasy, cyklostezky, cyklotrasy, zázemí pro turisty apod. Ptáme se tedy, co obce za svých 3000 Kč vlastně dostanou?

Tvrzení Ekocentra: Důležité je také zmínit fakt, že pouze Destinační agentura Brdy Ekologického centra Orlov má na základě rozhodnutí Středočeského kraje podporu založení a je v souladu se schválenou koncepcí kraje - Programem rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje.

Taková je tedy ověřitelná skutečnost, která se ale výrazně liší od obsahu argumentace příbramského starosty Jindřicha Vařeky. Ekologické centrum Orlov jedná o zapojení obcí do Destinační agentury Brdy a například účast Strašic schválilo místní zastupitelstvo v prosinci loňského roku. V dalších obcích byla představena starostům a na jednání radních, kteří projevili zájem o spolupráci. Příbramskému starostovi představilo Ekologické centrum Orlov svou činnost a uskutečňované projekty (včetně Destinační agentury Brdy) s možností zapojení města již v roce 2015. Bohužel do dnešního dne nebylo podepsáno ani navrhované memorandum o spolupráci.

Reakce Města Příbrami: V této věci je třeba zdůraznit fakt, že Mgr. Vladimír Král, ředitel Ekologického centra Orlov a příbramský zastupitel, na červnovém zastupitelstvu v roce 2016 jednoznačně podpořil vznik Destinační společnosti Brdy – hlasoval PRO. Pár měsíců poté si Ekologické centrum Orlov, přesně 16. 9. 2016, nechalo do obchodního rejstříku zapsat "Činnost destinační agentury s provozováním destinačního managementu". Co k tomu dodat…

„Co se tvrzení Ekologického centra v jednom ze svých článků o údajné účasti obce Strašice v „Destinační agentuře Brdy" týče, je to opět lež jako věž. Nic takového příslušné zastupitelstvo této obce v prosinci neschválilo. Konce konců ani nemohlo, neboť vstoupit do neexistující organizace je prostě nemožné. Podepsání memoranda o spolupráci mezi městem Příbramí a ECO bylo řádně projednáno radou města a nebylo v této věci přijato žádné usnesení. Svoji roli sehrála především netransparentnost této organizace a neplnění si zákonných povinností". (J.V.)

Tvrzení Ekocentra: Velmi výmluvné je i vystupování osob v této věci. Ekologické centrum Orlov jedná transparentně prostřednictvím svého vedení a zaměstnanců. Neexistující Destinační společnost Brdy je jednou zastupována starostou Příbrami a jednou jakýmsi panem Vedralem, který vystupuje v médiích jako projektový manažer projektu. To by ale bylo v přímém rozporu s vyjádření starosty Vařeky, že Destinační společnost Brdy nebude mít žádné zaměstnance. Čí tedy zájmy pan Vedral hájí a kdo ho vlastně platí?

Reakce Města Příbrami: Ing. Vedral byl pověřen úkolem založit destinační společnost Brdy agenturou Czech Tourism, která je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj. Jak bylo zveřejněno již v materiálu do červnového zastupitelstva, je placen Czech Tourismem.

Tvrzení Ekocentra: Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že k žádnému boji destinačních agentur plánujících rozvoj cestovního ruchu nemůže docházet. A to z jednoho prostého důvodu. Existuje totiž pouze jedna agentura – Destinační agentura Brdy.

Reakce Města Příbrami: „K žádnému boji ze strany Města Příbrami rozhodně nedochází. Nikdo z vedení města se k ECO nikdy nevyjadřoval. Je to naopak ECO, které publikováním nesmyslných a ulhaných článků vhání město Příbram a okolní obce do válečného stavu".(J.V.)

Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami