Město bez peněz

Město Příbram se zjevně trápí s nedostatkem financí ať již na rekonstrukce údržbu nebo samotný provoz. Jeho představitelé zoufale hledají cestu k jakékoli úspoře. Tato cesta je mnohdy značně nepopulární. Krácení dotací, zvyšení daně z nemovitostí nebo zvýšení nájmů je cesta, kterou napravují dlouhá léta vyosenou rozpočtovou politiku i za cenu odlivu části voličů.

Strategický plán a CHKO

Současně se snaží o inovativní přístup v investiční politice a proto byl přepracován a doplněn základní dokument, který formuje krátkodobé a střednědobé cíle v oblasti rozvoje města tzv. strategický plán.

Do tohoto dokumentu se promítly nové vize v souvislostí s dlouhodobě nevyužitým potenciálem města samotného a současně také dlouho očekávané zrušení Vojenského újezdu Brdy. Město sice v samotném vojenském prostoru nemůže uplatňovat investiční záměry, ale může se stát přirozenou základnou a zázemím s několika nástupními body do CHKO. Jako lídr regionu, jako obec s rozšířenou působností proto usilovalo o umístění správy CHKO do Příbrami. Ing. arch. Vít Kučera je autorem ideové části projektu revitalizace příbramského náměstí TGM.

Územní plán je základní podmínkou čerpání dotací

Veškeré plány rozvoje by měly mít oporu nejen ve Strategickém plánu rozvoje města, ale také v samotném územním plánu obce. Územní plán má obecnou životnost 10 až 15 let. Ten příbramský platí od února 2001. Z tohoto důvodu nemohl postihnout důsledky výstavby supermarketů, potřeby nových ploch pro průmyslovou výstavbu ani zmíněné zrušení CHKO a jeho důsledky atd.

Novela stavebního zákona vynucuje úpravy

V roce 2006 došlo k novelizaci stavebního zákona, jejíž důsledky se musí do územních plánů promítnou do konce roku 2020. Po uplynutí této doby přestanou staré územní plány platit a obce by ztratily možnost čerpat jakékoli dotace.

Překlopení versus nový územní plán

Úpravy územního plánu lze dosáhnout dvěma způsoby:

1. Takzvaným překlopením – úprava spočívá v opravě textu, nahrazení původní terminologie novou. Obsahová stránka musí zůstat stejná. Nepřipouští se žádná změna ani v textu ani ve výkresech. Po dobu zpracování nemůže paralelně probíhat žádná jiná změna.

2. Novým územním plánem – probíhá standardním způsobem, zapracovává požadavky občanů, obce i dotčených orgánů a organizací, řeší jejich kolize

Dosavadní postup radnice preferoval zdánlivě jednodušší a levnější variantu úpravy tzv. překlopení územního plánu, která (dle Odd. územního plánu města Příbram) počítá s nákladem 1 mil. Kč a časovou lhůtou 1,5 roku. Oproti novému územnímu plánu, kde předpokládal náročnost 5 mil. Kč a dobu 3,5 roku.

Pro srovnání: Územní plán podobně velkého Písku trval necelé dva roky. Podmínky dotace umožňují zpracování téměř čtyři roky. Podmínky vyhlášené dotace však tento stav posouvá porovnání zcela jinam. 

Překlopení: (nelze uplatnit dotace) 1 mil. Kč

Nový územní plán: (s dotací) 0,5 mil. Kč

Doporučení urbanistických autorit

Variantu nového územního plánu Příbrami doporučuje Ministerstvo pro místní rozvoj (metodický pokyn), Ústav územního rozvoje, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Krajský úřad středočeského kraje a několik dotazovaných magistrátů, městských architektů.

V pondělí by mělo zastupitelstvo města potvrdit trend, schválený minulým zastupitelstvem, nebo revokovat toto usnesení a využít této jedinečné příležitosti.

Text dotační výzvy:

Dotaci na zpracování a změnu územních plánů mohou získat obce s rozšířenou působností. Míra dotace činí 90 procent.

Příjem žádostí:

• Datum zahájení příjmu žádostí: 14.9.2015, 9:00.

• Datum ukončení příjmu žádostí: 31.3.2017, 14:00.

Příjemci podpory:

• Obce s rozšířenou působností.

Typy podporovaných projektů:

• Zpracování územních plánů.

• Zpracování změn územních plánů.

Forma a výše podpory:

• Míra podpory je 90 %.

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů na pořízení územních plánů: 450 000 Kč.

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů na změnu územních plánů: 250 000 Kč.

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.

Specifika a omezení:

• Nemohou být podpořeny nové územní plány obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP"), které měly územní plán financovaný z oblasti intervence 5.3 IOP, jestliže dosud neuběhla pětiletá doba udržitelnosti projektu z IOP, tzn. pět let od ukončení realizace projektu. Tato podmínka se nevztahuje na zpracování změn územních plánů. Pokud ORP financovala územní plán z oblasti intervence 5.3 IOP, může financovat změnu tohoto plánu ze specifického cíle 3.3 IROP.

• Realizace projektu nesmí být ukončena před datem podání žádosti o podporu..

• Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2019.

Že to město nestihne? Lichá obava, město zaměstnává min 3 až 4 specialisty na pořízení územního plánu s mnohaletou praxí. Doufejme, že si zastupitelé nenechají z městského rozpočtového rybníka uplavat i tuhle rybu.

Vít Kučera, architekt