Obyvatelé Příbrami, Brodu u Příbramě a přilehlých částí, žijí v prostředí, které je dlouhodobě ovlivněno těžbou uranu. Další znečištění na desítky let v podobě záměru těžby a úpravy kameniva z odvalu šachty 
č. 15, podle záměru společnosti Ekototalbau, která plánuje zřídit vlastní třídící a drtící linku umístěnou přímo na koruně odvalu šachty (100 metrů od domů ve Brodě). Obyvatelé dotčených částí to považují za absolutně nepřípustné, protože tato činnost výrazně zhorší limity pro znečištění ovzduší, naruší lokální biocentrum a otevřením šachty dojde též k zvýšení radiace v okolí. Nesouhlasíme se závěry paní Žídkové a vydáváme nesouhlasné stanovisko k pokračování zpracování záměru.

„Jako obyvatelé Příbrami a dotčených částí jsme si vědomi závažného ohrožení, které toto znečištění z činnosti Ekototalbau představuje pro zdraví desetitisíců lidí. Posudek paní Žídkové je plný chyb, nepřesností a byl již jednou vrácen MŽP k přepracování. Asi těžko můžeme věřit posudku, který obsahuje chyby a odpovědi na naše konkrétní otázky jsou vyhýbavě a nejednoznačně zodpovězeny. Malá biofarma u Brodu.Zdroj: archiv osadníků

Jedním ze zásadních bodů je i motiv společnosti, která má ve veřejném rejstříku uvedenou výrobu, obchod, tedy o ekologii a ochraně životního prostředí zde nenajdeme ani slovo. Navíc jeden ze společníků byla v minulosti EKOTOTALBAU LIMITED s místem podnikání mimo ČR ve Velké Británii.

Tedy takto strukturovaná společnost s hlavním cílem obchodu chce určovat a narušovat životy stovky tisíc lidí na desítky let s obsahem činnosti, která nemá s ekologií vůbec nic společného.

Včelíny poblíž haldy č. 15 u Brodu.Zdroj: archiv osadníků„Je neuvěřitelné, že na posudku dvou lidí, kteří za to ještě dostávají zaplaceno, je postaven projektový záměr, který v důsledku nevratně a negativně ovlivní životy tisíců lidí. Po letech od skončení těžby (80. léta), ještě dnes trpí lidé zdravotními problémy (bývalí horníci z uranových dolů). Navíc po roce 2017 je plánována stavba obchvatu, která ještě více zatíží Brod a okolní obce další dopravou," říká jeden z místních pamětníků, který pamatuje zabrání pozemků k současnému odvalu komunistickým režimem.

„Nežijeme v době komunismu, kdy nikdo nemohl říci svůj názor, proto pokračujeme a říkáme jasné „NE" způsobu zpracování odvalu, které zatíží generace na nepředstavitelnou dobu do roku 2096. V projektu jde jen o zisk firmy, a tak je zpracováván i posudek. O hledání skutečného ekologického řešení je v posudku minimum informací. Zpracovatelka posudku navíc uvádí, že bude nutné vykácet více jak 2000 stromů, které v současnosti rostou na koruně odvalu od ukončení těžby, dále zde nalezneme více jak 90 dalších druhů rostlin a živočichů," uvádí Josef Hovorka, autor petice proti těžbě. Louka vedle haldy č. 15. Zdroj: archiv osadníků

„28 let od pádu železné opony si lidé uvědomují význam zeleně pro čisté prostředí, proto argumentace, že se jednoduše vše pokácí, je absurdní," namítá jeden z obyvatelů Brodu.
Rozhodující má být názor občanů, kteří zde žijí, ale i stovek turistů, kteří navštěvují Příbram a Památník Vojna. „Ve Brodě od roku 2014 realizujeme osvětový projekt na podporu ekologického smýšlení, zároveň je v okolí odvalu provozována mála lokální biofarma a z luk v okolí odvalu, které jsou plné květů, vzniká výborný med," říká Josef Hovorka.

Společnost plánuje pouze ziskovou činnost, nikoliv jakoukoliv ekologickou rekultivaci krajiny, jak vyplývá z posudku. „V regionu se může uplatnit pouze množství kameniva, které odpovídá nárokům prováděných staveb v blízkém okolí záměrů, protože ve větší vzdálenosti by již cena dopravy převýšila cenu kameniva," uvádí ve zprávě zpracovatelka paní Žídková.

Až dojde k odtěžení potřebného kamene, firma místo opustí (zájem firmy není a nikdy nebylo celkové odstranění odvalu ani jakékoliv ekologická činnost) a nám zde má tato činnost navždy zničit životní prostředí," dodává Petr Štěpánek.

Asi není možné si představit, že v roce 2016 někdo může pronést tento výrok: „Zpracovatelka posudku (paní Žídková) dále souhlasí s hodnocením vlivů radiační zátěže na veřejné zdraví a z hlediska vzniku nových pracovních míst považuje vliv za nevýznamný"(Posudek, str. 21). Obyvatelé Příbrami nejsou „nevýznamní", Hodnota znečištění a zvýšená radiace na desítky let má obtěžovat život tisíců lidí při sportu a trávení volného času. Zpracovatelka navíc v jedné části (Posudek, str. 20) uvádí, že dojde ke zvýšení i ke snížení radiační zátěže a že to vyznívá „pozitivně" s mírně negativním počátečním vlivem.

V katastru Brod u Příbramě byl zjištěn zvláště chráněný druh slepýše křehkého a ještěrky obecné. Dále z údajů ve zjišťovacím řízení se v dané lokalitě může vyskytovat také zvláště chráněný krkavec velký.
Výskyt chráněných druhů je zjištěn i v projektovém záměru, těžko se můžeme ztotožnit s závěry odborníka, kdy hlavním zájmem všech je ekonomický zisk, který v tomto projektu není popsán. Dále na jižní patě suťového kužele odvalu č. 15, u obce Lešetice, byl prokázán reprodukční výskyt skokana hnědého, skokana štíhlého a čolka obecného. Je tedy absolutně nerelevantní tvrdit, že daná činnost nezničí zmíněné živočichy a zmíněné lokální biocentrum.

Projekty v okolí by měly směřovat ke zkvalitnění životního prostředí a být ku prospěchu jak obyvatel, tak turistů (Památník Vojna, Naučná stezka po stopách politických vězňů: Příbram – Brod – Lešetice – Památník Vojna – realizováno za podpory Czech Tourism, Česko-německého fondu budoucnosti, města Příbram a Středočeského kraje) a nikoliv činnost, která evidentně životní prostředí zhoršuje.

„V projektovém záměru, který se pouze tváří ekologicky, není popsán konkrétní způsob ochrany životního prostředí, ale z hodnot prachu, radonu a jízd (denně zde má jezdit 130 nákladních tedy až 260 jízd) aut si každý dokáže představit, jak bude vypadat daná činnost. Nikde není navíc řešeno, co s radioaktivními částmi, kde se budou ukládat a dále zpracovávat," upozorňuje Hovorka.

Hodnoty radiace se podle dostupných studií mění v závislosti na ročním období, větru, proto nevěříme matematickým výpočtům posudku. Otevření odvalu naruší stávající stav a dojde ke zhoršení. „Hlukový program zohledňuje morfologii terénu. Převládající směry větrů nezohledňuje, ani takový postup neodpovídá metodice výpotu (jedna z chyb v posudku – zřejmě výpočtu) a měření, které se při silném věru neprovádí hlukové měření"(Posudek, str. 68).

V návaznosti na zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší je evidentní, že zdrojem znečišťování budou emise vznikající při drcení a třídění kameniva, při nakládání a vykládaní kameniva. Na základě tohoto nesouhlasíme se zpracováním posudku paní Žídkové, který je psán účelově.
Naopak je doporučeno do k. ú. Brod u Příbramě zařazovat projekty:
– šetrné k životnímu prostředí to jak rozsahem, tak použitím technologií;
– na podporu turismu, která jsou pozitivní pro danou oblast (již dnes se oblast výrazně rozvijí v oblasti turismu, je tedy nežádoucí ji zatížit tímto průmyslem).

Negativní stanovisko sdílí také obyvatelé Brodu u Příbrami, občané Příbrami, obce Lešetice, Žežic, Konětop, Milína, ale i turisté z například z Prahy, kteří již podepsali petici v roce 2015 – Zastavení plánované těžby a úpravy kameniva z odvalu šachty č. 15.

Vzhledem k chybám a překlepům je evidentní, že je záměr dokumentace a posudek dělán „narychlo" bez pokusu vniknutí do hlubší problematiky a je hodnocen jako nekvalitní. S čímž se ztotožnilo i MŽP, které vrátilo posudek k přepracování.

V posudku jsou nepřesné výrazy a zavádějící označení a účelová tvrzení, která si v dalších částech odporují. Tímto způsoben není možné v dnešní době žádným transparentním způsobem posudek obhájit.
Stejně jako není respektován názor občanů, kteří tento záměr absolutně odmítají v nejrůznějších občanských aktivitách, peticích, články v médiích a ve vlastní činnosti se snaží vytvářet ve svém okolí místo ekologicky pozitivní, nikoliv zničeného další těžbou.

Při posuzování je porušována Listina základních práva svobod ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení, Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., především článek 35.
Veřejné projednání proběhne v úterý v příbramské sokolovně, ulice Generála R. Tesaříka od 15 hodin.

Za osadu Brod Petr Štěpánek a Josef Hovorka