Letošní téma je Bezpečný dům, bezpečný byt:
 zařízení autonomní detekce a signalizace (detektory požáru)
 zařízení pro detekci nebezpečných plynů (zejm. metan, oxid uhelnatý)
 vybavení přenosnými hasicími přístroji (byt, dům, dílna, garáž, vozidlo)
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Příbram, se připojuje k této preventivně výchovné akci. Cílem akce je zejména předání informací o činnosti hasičů, podtržení významu jejich činnosti formou propagace a předání informací využitelných při předcházení požárů a jiných mimořádných událostí, omezení jejich následků a zvýšení povědomí obyvatel, jak se chovat při vzniku těchto situací.

V úvodu je potřeba si říci, že požáry v domácnostech a bytech jsou z hlediska statistiky velmi významné. V loňském roce v České republice každý cca šestý požár připadal na rodinný dům či bytový domovní fond. V okrese Příbram došlo v roce 2015 k 339 požárům. Lze říci, že můžeme očekávat desítky požárů v rámci bytového fondu a rodinných domů v okrese Příbram i v letošním roce.

Jedná se tedy o prostředí, které má svá rizika, která není radno přehlížet. Být informován o nebezpečí, a být připraven mu čelit, je základem úspěšné prevence, která eliminuje následné škody na majetku, zdraví, případně i životě. Cílem tohoto článku není podat vyčerpávající informace k danému tématu, ale poukázat na možné zdroje, ze kterých je možné čerpat a poučit se.

Požáry bytového fondu jsou z hlediska statistického sledování dlouhodobě na prvních místech jak z hlediska četnosti, tak i počtu zraněných či usmrcených osob. U každého osmého bytového požáru jsou evidovány následky na zdraví nebo přímo úmrtí osob. Často si myslíme, že „u nás hořet nebude". To se však může stát noční můrou těch, kteří z tohoto předpokladu při stavbě a užívání objektu vycházeli a nevěnovali dostatečnou pozornost zásadám a podmínkám požární bezpečnosti, které jsou stanoveny právními předpisy a technickými normami. Zároveň je velmi obtížné zvládnout už jen samotné odborné názvosloví, chápat význam jednotlivých pojmů a jejich vzájemné vazby. Požární bezpečnost je v současné době složitým mezivědním oborem. Proto Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR v minulosti vydala publikaci s názvem „Doma bezpečně".

Publikaci je možné stáhnout na níže uvedených adresách:
http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky-analyzy-a-metodiky-prevence-v-pozarni-ochrane.aspx
nebo, také na
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/GUG/6933/DOMA-BEZPECNE.html/
Je určena pro širokou veřejnost. Jsou v ní uvedena doporučení nejen pro orgány bytových družstev a společenství vlastníků, ale i pro vlastníky a obyvatele bytových i rodinných domů. Má napomoci orientovat se ve spleti právních a technických předpisů, srozumitelně a stručně upozornit na možná rizika a nebezpečí spojená s „bydlením". Upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se každý občas dopouští.

Dalším informačním zdrojem k danému tématu jsou samotné webové stránky České asociace hasičských důstojníků http://www.cahd.cz. Zde je uveřejněna kampaň k detekci plynů a požárů. Obsahuje různá témata: informace o jednotlivých nebezpečných plynech, preventivní informace ohledně statistik, revizí, kontrol ,informace o jednotlivých detektorech a hlásičích požáru včetně preventivních materiálů a podobně.

Nelze nezmínit videoprojekt Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, pro podporu problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – OČMU na níže uvedeném odkazu.
http://www.hzscr.cz/clanek/videoprojekt-ocmu-videoprojekt-ocmu.aspx
Obsah výukových filmů je zaměřen na reálná nebezpečí související s ročním obdobím nebo s aktuálními událostmi v České republice. Přestože cílovou skupinou projektu jsou pedagogové a žáci ve věku od 8 do 14 let s možným přesahem na žáky středních škol, nejsou videa určena jenom pro ně. Inspiraci v nich najdou i jejich rodiče a prarodiče. Dva klipy jsou zaměřeny k danému tématu – požáry v domácnostech. V nich se autoři zaměřili na popis aktuálních požárních rizik, která přináší moderní doba.

Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být domácnosti ve všech nových objektech (rodinné domy, byty v bytových domech, ubytovny, zdravotnická zařízení) od 1. 7. 2008 vybaveny autonomními hlásiči požáru (min. 1 kus hlásiče) a navíc rodinné domy přenosnými hasicími přístroji (min. 1 kus hasicího přístroje s hasicí schopností nejméně 34A). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci hlásičů i v těchto domácnostech! S ohledem na požáry osobních vozidel doporučujeme mít ve vozidle po ruce hasicí přístroj. Ten musí být skladný a lehce ovladatelný, ale zároveň musí být schopen uhasit počínající požár. Nejvhodnějším typem hasicího přístroje pro tyto účely je práškový hasicí přístroj s alespoň 2 kg hasební látky.

Co říci závěrem? Každý z nás by se měl sám aktivně zajímat o bezpečí své a svých blízkých. Být si vědom nebezpečí, být na ně aktivně připraven, je cestou jak snižovat počty požárů v domácnostech a eliminovat jejich následné škody.
Jan Hašek, územní odbor Příbram
HZS Středočeského kraje