Při volbě energetické koncepce pro příští čtvrtstoletí radní zvažovali mezi třemi předloženými variantami. Ta vybraná, zvaná „akceptační“, počítá s poklesem konečné spotřeby energie o 15 procent, přičemž spotřeba primárních energetických zdrojů by se měla snížit až o 18 procent. Spalování uhlí má poklesnout o 30 procent a zemního plynu o 13. A třeba využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny má vykázat 23procentní nárůst.

„Jsme přesvědčeni, že námi vybraná varianta povede ke zlepšení životního prostředí i zdraví našich obyvatel,“ předpokládá Petera. Nabídl i přehled předpokládaných příznivých dopadů: snížení produkce tuhých znečišťujících látek o 24 procent, oxidu siřičitého o 30 procent, oxidů uhelnatého i uhličitého shodně po 24 procentech, oxidů dusíku o 22 procent – a také pokles těkavých organických látek (VOC) o 30 procent.