V Dobříši se k nákladům pro zavedení GDPR vyjádřil dobříšský tajemník městského úřadu Radek Řechka. Rozpočet implementace se probíral také na únorovém jednání městského zastupitelstva, kde se jednalo o zakázce malého rozsahu v hodnotě 1,9 milionu korun bez DPH, která již úspěšně prošla výběrovým řízením, jak se uvádí v zápise z jednání Rady města. Na zastupitelstvu při projednávání vznikly pochybnosti o výši ceny implementace, o způsobu zveřejnění vyhlášení výběrového řízení pouze v zápisu z jednání Rady města a možném střetu zájmů při provádění výběrového řízení, jehož průběh má nyní prověřit kontrolní výbor.

Tajemník Řechka uvedl k nákladům na GDPR tyto informace: „Pokud se budeme bavit o městském úřadu, tak plánovaná částka na kompletní a komplexní zajištění vedoucí k souladu s GDPR pravidly, to je na úvodní analýzu, GAP analýzu a implementaci je cca 400 tisíc korun,“ doplňuje konkrétní částku. Rozvádí do podrobností všechny organizace, pro které má být tato implementace současně zajištěna: „Kromě úřadu se toto vše má provést i pro Městskou policii a příspěvkové organizace – všechny školy a školky. Další finanční položkou je zajištění pověřence pro město, městskou policii a uvedené školy a školy a to na období dvou let.“

Víceúčelové hřiště nabízí možnost hry nohejbalu, basketballu, házené, volejbalu nebo malé kopané.
Hřiště Hlinovky zahajuje provoz

K diskutované funkci pověřence uvádí: „ Na samotného pověřence pro Městský úřad je pak určena částka 20 tisíc korun za měsíc. Místo pověřence není obsazeno a ani jiné smlouvy nejsou uzavřeny." Celková částka schválená na pověřence pro město je 54 tisíc korun, podle Řechky zbylá částka půjde na služby pověřence pro městskou policii a všechny školy.

Kontrolní výbor se v březnu ujal na základě úkolu od zastupitelstva šetření ohledně průběhu výběrového řízení a účelnosti vynaložení prostředků služby GDPR . Toto šetření uzavřel konstatováním, že při výběrovém řízení došlo k pochybením spočívajícím v neuveřejnění předmětné zakázky na úřední desce města a že složení hodnotící komise nebylo předloženo ke schválení radě města a tím nebyla dodržena Směrnice města o zadávání veřejných zakázek. K otázce efektivnost zakázky nemohl kontrolní výbor přijmout závěr, protože žádné finanční prostředky města nebyly vynaloženy a zakázka byla radou města, na návrh samotného tajemníka, dne 22. února 2018 zrušena. To zdůvodnil Radek Řechka takto: „Ano, předchozí výběrové řízení bylo zrušeno, protože vyhlášení bylo zveřejněno jen v zápise Radě města a nikoliv přímo na úřední desce. Abychom tak předešli případným spekulacím, Rada města na můj návrh původní výběrové řízení zrušila a nechala vyhlásit nové.“

Že se nejednalo o střed zájmů, vysvětloval Řechka na pokračování jednání zastupitelstva, že spojitost jeho osoby s GDPR Systems s.r.o. spočívá pouze v tom, že zná jednoho zástupce firmy jako kolegu z vysoké školy, nemá s firmou žádné majetkové ani žádné jiné smluvní vztahy, což prokázal zastupitelům v přehledu na internetu na rejstříku firem. Ohledně případného střetu zájmů při výběrovém řízení odpověděl předseda Kontrolního výboru Karel Vítek: „Vaší žádosti o informaci ke střetu zájmů pana tajemníka mohu sdělit, po jednání Kontrolního výboru, na které byl pozván tajemník Městského úřadu a vysvětlil ze svého úhlu pohledu tuto záležitost, že Kontrolní výbor neshledal střet zájmů.“

Tajemník Řechka k výsledku šetření uvedl následující: „A k tomu závěru kontrolního výbor: souhlasím s ním. Ano, došlo k formálnímu pochybení. Přiznávám to. I proto na můj návrh Rada města původní výběrové řízení zrušila a vyhlásila nové, a to ještě před závěrem kontrolního výboru,“ informoval.

Město Dobříš v březnu zakázku na GDPR rozdělilo a vypsalo dvě nová výběrová řízení. Podle zápisu z Rady města v hodnotící komisi pro otevírání a hodnocení nabídek tajemník městského úřadu již nefiguroval. Po skončení výběrového řízení byla jako nejvýhodnější nabídka vybrána opět ta od společnosti GDPR Systems, stejně, jako v prvním výběrovém řízení.

Na posledním jednání zastupitelstva nad GDPR opět vybublaly emoce na povrch a opět se mezi zastupiteli rozpoutala vášnivá diskuze o přiměřenosti cen, vedení původního výběrového řízení a výsledku nového výběrového řízení.

Na přírodním koupališti Nový rybník zahnízdil labutí pár.
Na Novém rybníku hnízdí labutě