Ti odhlasovali, že pro letošní rok budou žádat dotace ve výši 856 tisíc korun, informovala hejtmanka Petra Pecková (za STAN). „Hned na čtyři programy vedoucí ke snížení kriminality v kraji a zvýšení pocitu bezpečí jeho občanů,“ upřesnila. S dodatkem, že celkový rozpočet této čtveřice projektů dosahuje 1,036 milionu korun a povinná spoluúčast kraje činí 185 tisíc. „O finanční prostředky musí kraj požádat do poloviny února,“ konstatovala Pecková.

V rámci preventivních programů bude kraj například pokračovat ve vytváření videospotů varujících především mladé uživatele internetu, sociálních sítí a moderních komunikačních prostředků vůbec před riziky, která mohou v elektronickém světě číhat. Uplatní se v rámci dlouhodobého projektu Kraje pro bezpečný internet (známého rovněž pod zkratkou KPBI, což je současně adresa jeho webových stránek).

Vedle nejmladších uživatelů se s novými informacemi zvyšujícími povědomí o bezpečném užívání informačních technologií, mobilních zařízení a internetu chce kraj obracet i na ty nejstarší. Také je hodlá oslovovat elektronicky, a to rovněž v rámci kampaně KPBI. „Společně s odborníky z Policie ČR a Vzdělávacího institutu Středočeského kraje bude vytvořena sada osmi e-learningových lekcí, které se zaměří na vzdělávání seniorů v oblasti elektronické bezpečnosti,“ slíbila hejtmanka.

Program zaměřený na pomoc těm, kteří uklouzli na šikmé ploše a dostali za to trest, aby se z nich nestali recidivisté vracející se za mříže, se stejně jako v minulosti nebude soustředit jen na předjednávání zaměstnání pro lidi propouštěné z věznic, s řešením dluhů z minulosti a se zvládáním jejich prvních koků na svobodě. Jeho cílem je také nadále pracovat s osobami majícími trestní minulost – a věnovat pozornost rovněž těm, kteří poté, co „šlápli vedle“, dostali alternativní trest.

Čtvrtý krajský program, rovněž známý už z dřívějška, se pak zaměřuje na samotné preventisty. Má jim pomoci získat nové zkušenosti, ale i poznatky v rámci prohlubování kvalifikace. „Přestože kriminalita na území Středočeského kraje, obdobně jako v celé České republice, již několik let klesá či mírně stagnuje, je nutné systematicky, dlouhodobě, komplexně a odborně realizovat aktivity z oblasti prevence kriminality směřující ke snižování kriminality na území kraje. To ale mohou pouze odborně vzdělané osoby,“ vysvětlila hejtmanka, k čemu poslouží chystaný vzdělávací seminář.

Krajské programy prevence kriminality

* Internet pro mikroskopem – preventivně informační videospoty:

- Projekt zaměřený na prevenci kybernetické kriminality je součástí komplexního projektu Kraje pro bezpečný internet, který je realizovaný pod záštitou Asociace krajů ČR.

- Cílem je vytvořit sadu deseti videospotů věnovaných tématu nejnovějších rizikových jevů, se kterými se mohou uživatelé internetu a informačních a komunikačních technologií setkat – s cílem snižovat míru a závažnost kybernetické kriminality a elektronického násilí.

- Celková cena projektu představuje 455 tisíc korun; kraj bude žádat o dotaci 390 tisíc a sám uhradí 65 tisíc.

* E-learningové lekce pro seniory:

- Jde o vzdělávání seniorů v oblasti elektronické bezpečnosti a zvyšování jejich digitální gramotnosti i povědomí o bezpečném užívání informačních technologií, mobilních zařízení a internetu – a to rovněž v rámci dlouhodobého programu Kraje pro bezpečný internet.

- Cílem osmi e-learningových lekcí je přispět ke snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na seniorech – a rovněž reakce na aktuální situaci spojenou s pandemií koronaviru, kdy senioři proti dřívějšku tráví více času u počítačů a využívají nejnovější nástroje informačních a komunikačních technologií.

- Celková cena projektu činí 150 tisíc korun; kraj bude žádat o dotaci 130 tisíc a sám uhradí 20 tisíc.

* Resocializace recidivistů na území Středočeského kraje 2021:

- Jde o pokračování v aktivitách zaměřených na snížení míry recidivy. Jedná se o resocializační program k zajištění kontinuální pomoci osobám před, při a po výstupu z vězení.

- Program je zaměřen na řešení zadluženosti, přípravu na vstup na trh práce včetně předjednání zaměstnání po propuštění a podporou sociální stabilizace v rámci zvládnutí prvních kroků na svobodě. Program je také určen osobám vykonávajícím alternativní trest a dalším osobám s trestní minulostí; především se záznamem v rejstříku trestů.

- Celková cena projektu představuje 340 tisíc korun; kraj bude žádat o dotaci 270 tisíc a sám uhradí 70 tisíc.

* Středočeský kraj – Podpora prevence kriminality v kraji:

- Program mající přispět ke zvýšení odborné znalosti osob, které se podílejí na realizaci aktivit v oblasti prevence kriminality.

- Kraj připravuje dvoudenní odborný vzdělávací seminář na různá aktuální bezpečnostní témata (jako jsou například kyberkriminalita, trestná činnost páchaná na seniorech, kriminalita dětí a mladistvých, situační prevence a podobně). Seminář bude určen pro krajského koordinátora prevence kriminality, koordinátory prevence kriminality na místní úrovni (především ze všech 26 středočeských obcí s rozšířenou působností), členy krajské pracovní skupiny prevence kriminality, členy pracovních skupin prevence kriminality měst a obcí.

- Celková cena projektu je vyčíslena na 91 tisíc korun; kraj bude žádat o dotaci 66 tisíc a sám uhradí 25 tisíc.

Zdroj: Helena Frintová, Krajský úřad Středočeského kraje