Ani samotná stěna mu ostatně nejde pod nos: výhrady má k tomu, že správa silnic podle něj při přípravě stavby nespolupracovala s městem (avšak podle Dvořákovy odpovědi byl pravdou pravý opak, a tudíž jsou starostova slova nepochopitelná), dále odmítá zvolené řešení, údajně předraženou stavbu, nelíbí se mu natírání – a vlastně ani výsledek; konkrétně odstín zelené barvy.

Především se však ohrazuje proti dopravním omezením spojeným s natíráním protihlukové stěny, uplatňovaným i v dopravních špičkách, kdy se na místě žádný pracovník nepohybuje – přičemž vznikají rozsáhlé dopravní komplikace a tranzitní doprava se ze silnice II/101 se přesouvá do centra města včetně historického náměstí. „Žádám o lepší koordinaci všech dopravních staveb, které mohou mít vliv na plynulost dopravy v Říčanech,“ napsal Kořen Dvořákovi.

Změny se však asi nedomůže. Naznačuje to upozornění ředitele silničářů, že radnice v Říčanech je jen jedou z mnoha. Obcí a měst je ve Středočeském kraji 1145, a tak jde o požadavek „obtížně splnitelný“, napsal v úterý Dvořák starostovi ředitel silničářů. Zdůraznil navíc, že správce sinic není orgánem, který dopravní omezení schvaluje a povoluje; to v daném případě byli úředníci Městského úřadu v Říčanech. „Silniční správce působí jako investor, žadatelem je obvykle dodavatel – a stanovení termínů záleží převážně na jeho technických, kapacitních a technologických možnostech. Nicméně každého starostu nebo zástupce obce zpravidla jednou čtvrtletně navštěvuje příslušný cestmistr – a v případě větších a dlouhodobějších omezení je taktéž koordinováno s možnými případnými kolizními stavbami jiných investorů (Ředitelství silnic a dálnic, správci sítí a podobně),“ uvedl Dvořák. S dodatkem, že ke stavbám pro letošní rok má správa silnic již z minulého týdne domluvený termín koordinační schůzky s říčanským místostarostou na 13. května.

Odpověď ředitele KSÚS SK na otevřený dopis starosty Říčan

„Zastupitelstvo či vedení žádného města nemá v této oblasti žádné pravomoci, rozhodování přísluší výhradně silničnímu správnímu úřadu,“ zdůraznil ředitel Dvořák s odkazem na paragrafy 24 a 40 zákona o pozemních komunikacích. „Silniční správní úřad tak odpovídá za koordinaci uzavírek a omezení – a proto vámi navrhované jednání účastníků bez zodpovědnosti za rozhodnutí a příslušných pravomocí nemá praktický význam,“ odmítl Dvořák Kořenovu výzvu k osobnímu setkání, kde starosta očekával předložení návrhu, „jak zlepšit vzájemnou informovanost a komunikaci s cílem zamezit dalšímu nadměrnému zatěžování našeho města a občanů“.

O povolení dopravních opatření, tedy předem plánovaných omezení či uzavírek (i o jejich konkrétní podobě) rozhodují silniční správní úřady – včetně úředníků v přeneseném výkonu působnosti státní správy. Do úrovně silnic II. třídy jsou tímto úřadem obce s rozšířenou působností (jichž je v kraji 26 a patří k nim i Říčany, přičemž právě tamější městský úřad vydal rozhodnutí o kritizovaném dopravním omezení); u silnic I. třídy jsou to krajské úřady – a v případě rychlostních silnic a dálnic pak ministerstvo dopravy.

„V případě vašich dotazů a připomínek neváhejte kontaktovat kohokoliv z vedení krajské správy a údržby silnic, u kterého naleznete vždy porozumění a podle možností i pomoc,“ napsal Dvořák do Říčan. Vyjádřil se rovněž ke konkrétním Kořenovým výtkám k protihlukové stěně. Podle hodnocení Deníku je lze shrnout stručně: buď se starosta mýlí – nebo do toho nemá co mluvit (a stejně beztak nemá pravdu). Sám Dvořák ostatně zmiňuje „tendenční a pravdě neodpovídající tvrzení“.

Výtky z Říčan, odpovědi do Říčan

- Starosta Říčan Kořen: Obracím se na vás formou otevřeného dopisu, protože to vnímám jako jednu z mála cest, jak rozproudit veřejnou debatu nad koordinací dopravních staveb na území města Říčany a v jeho okolí.

- Ředitel KSÚS Dvořák: Spolupráci městem jsme dosud považovali za dobrou a vzájemnou informovanost za vyhovující oběma stranám.

*
- Starosta Říčan Kořen: Jako příklad uvedu naprosto absurdní přístup z hlediska výstavby mobilní protihlukové stěny na silnici 101. S touto stěnou město vyjádřilo opakovaný nesouhlas – jednak z důvodů estetických, ale diskutabilní je také účinnost jednostranného řešení. To, že výstavba 5 m vysoké stěny proběhla bez jakéhokoliv stavebního povolení či souhlasu města (protože se dle platného certifikátu jedná o svodidlo), je ukázkou toho, jak se lze umně vyhnout jakékoli diskuzi o smysluplnosti a podobě obdobných staveb. Prostě se vedení správy a údržby silnic rozhodlo a názor dalších měl pro ně nulovou hodnotu.
- Ředitel KSÚS Dvořák: Tvrzení, že instalace MPHS proběhla bez jakéhokoliv povolení či souhlasu města, je nutno zcela odmítnout. Po více než ročním projednávání byl projekt včetně barevného návrhu provedení postoupen vedoucím TSÚ P. Holanem dne 28. 5. 2018 Ing. Michaličkovi, následně i osobně konzultován na radnici. Po posouzení dopravního inspektorátu Policie ČR při současném projednání s krajskou hygienickou stanicí bylo Městským úřadem Říčany, odborem správních agend a dopravy, který je jediným příslušným silničním správním úřadem, vydáno „stanovení místní úpravy silničního provozu dne 6. 6. 2018 pod č.j. 32589/2018-MURI/OSAD a 1. 3. 2019 č.j. 57122/2019-MURI/OSAD. Přehlížení skutečného důvodu instalace MPHS, totiž řešení zákon překračujících limitů hlukové zátěže, rozhodně není na místě – a nutně vede neinformovaného čtenáře k mylným závěrům. Také kritika certifikace výrobků je zcela mimo působnost silničního správce, stejně jako aplikace stavebního, respektive v tomto případě zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Zvláště nás však překvapuje velkorysé opominutí petice občanů, zaslané zastupitelstvu Říčan dne 10. 7. 2018, ve které občané Říčan vyžadují (a zcela po právu) řešení nezákonného stavu.

*

- Starosta Říčan Kořen: Vedení města navrhovalo provést protihlukovou stěnu jako zelenou, trvale porostlou vegetací. Takové řešení by nejen zajistilo ochranu před hlukem s minimálním odrazem do jiných směrů, ale též by významně přispělo k zadržení a využití dešťové vody v krajině a udržení lepšího mikroklimatu v lokalitě. V neposlední řadě by se jednalo o výrazně estetičtější zásah do krajiny. Vaší organizaci jsme předložili několik ukázek ze sousedních zemí, kde podobné realizace již existují. Bohužel jsme v tomto směru nezaznamenali žádnou aktivitu. Naopak se spěchalo s výstavbou, protože bylo nutné finance, pravděpodobně částečně pocházející z dotace, proinvestovat do konce roku 2018.
- Ředitel KSÚS Dvořák: O důvodech použitého řešení bylo město Říčany podrobně informováno dopisem č.j. 5086/18/KHT ze dne 2. 7. 2018 včetně vysvětlení, proč není použití izolační zeleně, navrhované zastupitelstvem, v této lokalitě vhodné a použitelné. Na tento dopis navazovalo osobní setkání s panem radním Ing. Michaličkou, kde mělo dojít k podrobnějšímu představení návrhů „zelených stěn“, ale zástupce městského projektanta se na jednání nedostavil. Je třeba vzít v úvahu i například poznatky Centra protihlukové ekologie, které svou studií prokázalo, že pás husté zeleně o šířce 20 m redukuje hlukovou hladinu jen o cca 2 dB (a to spíše u vyšších složek frekvenčního spektra).

*

- Starosta Říčan Kořen: Cena 21,7 milionu korun za provedení 238 metrů dlouhé stěny je z pohledu našeho města nehospodárná.
- Ředitel KSÚS Dvořák: Posuzování ceny zařízení podle našeho názoru nepřísluší zastupitelstvu města. Cena je výsledkem splnění podmínek zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

*
- Starosta Říčan Kořen: Jsme překvapeni, že až po výstavbě stěny dochází k natírání na zelenou barvu (velmi nevzhlednou), a to dvěma pracovníky „s kyblíkem“.
- Ředitel KSÚS Dvořák: Kritika nátěru, zejména použité technologie, je v rozporu se skutečností. Nátěr byl prováděn nástřikem – a „kyblíky“ jsou v takových případech nezbytným prostředkem k plnění zásobníků stříkacích pistolí.

*

- Starosta Říčan Kořen: Dopravní omezení spojená s tímto natíráním jsou na komunikaci prokazatelně i v době dopravních špiček, kdy na místě není ani jeden pracovník. Z těchto důvodů dochází k rozsáhlým dopravním komplikacím na průjezdu městem a tranzitní doprava z II/101 se přesouvá do centra města.
- Ředitel KSÚS Dvořák: Dopravní omezení po dobu provádění prací je nezbytným bezpečnostním opatřením pro zachování jak bezpečného provozu, a zejména k ochraně pracovníků na místě. Kritika takového opatření je podle našeho názoru asociální. Toto dopravní opatření bylo schváleno a povoleno do 28. 4. 2019 s tím, že zhotovitelská firma práce dokončila dříve – a toto opatření odstranila již v pátek mezi 14. a 15. hodinou; před páteční dopravní špičkou.

Zdroj: info.ricany.cz, www.kr-stredocesky.cz