Cílem výzkumu bylo zmapovat spokojenost obyvatel. Jednotlivé otázky směřovaly do oblasti bezpečnosti v místě bydliště a hodnocení práce policie.
Na základě výsledků výzkumu lze konstatovat, že celková spokojenost s Policií ČR ve Středočeském kraji je na vysoké úrovni. Spokojených bylo 82,6 % obyvatel. Nižší spokojenost respondenti deklarovali na teritoriu územního odboru Kladno. V Příbrami bylo velmi spokojeno 26,5 % a spíše spokojeno 58,6 % dotazovaných občanů.

Přes ¾ obyvatel kraje (78,4 %) se v místě svého bydliště cítí bezpečně. Občané se obávají nejvíce vloupání do vozidla (v Příbrami - 59,7 %), následně vloupání do bytu či domu (Příbram 70,2 %), vandalství a poškozování cizí věci (Příbram 69,6 %), krádeže vozidla, fyzického napadení (Příbram 59,1 %) a nejméně kapesní krádeže. Nejvíce bezpečně se cítí obyvatelé územního odboru Benešov a nejméně na Kladensku.

Na Příbramsku odpovědělo 34,8 % dotazovaných, že se cítí naprosto bezpečně a 40,9 % většinou bezpečně. Více obav z různých trestných činů měli občané nad 60 let, více bezpečně se cítili muži a lidé ve věku 20 - 24 let.

Co se týká korupčního jednání, byly zjištěny pouze dva případy, a to na Kladensku. V rámci Středočeského kraje je zaznamenán velice pozitivní trend, a to pokles o 12 případů oproti roku 2010.

V oblasti informovanosti odpovědělo 72,2 % tázaných, že policie dostatečně informuje o své činnosti. Nejvíce informovaní jsou obyvatelé teritoria územního odboru Kutná Hora a nejméně informovaní se cítí obyvatelé na Mělnicku. V Příbrami odpovědělo 33, 7 % občanů, že policie rozhodně dostatečně informuje o své činnosti a 33,1 %, že spíše ano. 66,1 % obyvatel si myslí, že policie dostatečně informuje o bezpečnostní situaci. Při výzkumu se také ukázalo, že stoupla sledovanost webových stránek Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

Za období jednoho roku jednalo s policistou 41,1 % dotazovaných respondentů. Pro hodnocení spokojenosti s jednáním a chováním policisty byly nadefinovány znaky spokojenosti, které představují základní atributy přístupu policistů k občanům, a to zda byl policista přátelský, zdvořilý, ochotný, informovaný a upravený. Nejnižší míra spokojenosti byla v rámci územního odboru Mladá Boleslav, kde podle oslovených občanů jsou policisté i nejméně zdvořilí. Jako nejméně ochotné a přátelské vnímají policisty obyvatelé Kladenska, jako nejméně informované na Berounsku a nejméně upravené na Praze venkov-západ.

Za období jednoho roku učinilo oznámení 24,4 % respondentů. Pro hodnocení spokojenosti s vyřízením podání byla zjišťována spokojenost s rychlostí reakce na ohlášenou událost, spokojenost s ochotou policistů pomoci, spokojenost s profesionálním přístupem a s množstvím informací o postupu Policie ČR. Nejvíce spokojeni byli občané s ochotou policistů pomoci (v Benešově nejvíce), nejméně s rychlostí reakce na ohlášenou událost. Více než ¾ obyvatel má za to, že v případě potřeby naléhavé pomoci, jim bude pomoc ze strany policie poskytnuta rychle a účinně. V Příbrami bylo spokojeno s ochotou pomoci a s profesionálním přístupem 91,3 % dotazovaných. Oblastí pro zlepšení je spokojenost s rychlostí reakce na ohlášenou událost, spokojeno bylo na Příbramsku pouze 56,5 % respondentů.

Co se týká dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, odpovědělo 60,8 % obyvatel, že policie dostatečně dohlíží na Besip. Nejlépe hodnoceným odborem byl Nymburk a nejhůře Praha venkov-západ. V Příbrami bylo spokojeno 67 % dotázaných.

por. Monika Schindlová, Policie ČR