„Vzhledem k tomu, že stavba má stát na území podmíněně vhodném pro budování nových jímacích objektů, je případný záměr odběru podzemních vod podmíněn zpracováním hydrologického posudku. Ten má obsahovat zhodnocení vlivu záměru na případný rozsah a vývoj znečištění podzemních vod v zájmovém území a jeho šíření do okolí," říká starosta Josef Řihák.

Město dále nesouhlasí s navýšením koncentrace polétavého prachu a nárůstu dopravní zátěže ve městě, jak obsahovala firemní dokumentace. Provoz bude podle názoru města neúměrně navyšovat koncentrace polétavého prachu a zatěžovat město dopravou. Tyto limity jsou už v současné době podle informací z webu města na hraně povolených hodnot.

„Nebezpečí možné kontaminace životního prostředí nebezpečnými látkami s obsahem chloru v území, kde má být betonárna Berger, nám nedávno potvrdila analýza rizik, kterou jsme pro tuto oblast v povodí Příbramského potoka nechali zpracovat. Rovněž nesouhlasíme s dalším zvyšováním dopravního zatížení v Příbrami, které by provoz betonárny zcela určitě znamenal," vysvětlil starosta.