Jak se dařilo v minulém roce splnit investiční záměry obce?
Podařilo se splnit všechny investiční záměry. Tím nejdůležitějším byla rekonstrukce silnice na Staré Vysoké Peci, na kterou obec získala dotaci z ROP a realizace tohoto projektu zvedla atraktivitu a vzhled lokality. Podařilo se současně opravit vodovodní řad a komunikace v části Chalupecká louka. Jako úspěch lze považovat i dotažení projektu regenerace zeleně na Vysoké Peci, kde jsme získali dotaci od SFŽP. Mezi menší záměry se dá počítat i výstavba dětského hřiště v prostorech SK Litavan Bohutín, po tomto hřišti byl velký požadavek ze strany rodičů.

A naopak, co se nepodařilo?
Nepodařilo se získat dotaci na výstavbu chodníku podél silnice 1/18 a následně chodník postavit. O možnost získat finanční prostředky požádáme opět v letošním roce, s tím, že bychom rádi postavili chodník v roce příštím. Nepříjemné je i to, že se nám nedaří mílovými kroky posunout výstavbu vlastní ČOV, ale naopak postupujeme malými a zdlouhavými kroky, bohužel však nikdo z nás není schopen celou situaci a dílčí jednání urychlit.

Jaké jsou pro tento rok naplánované investice?
Nejdůležitější investicí ve výši 2,3 mil. Kč bude finanční spoluúčast na rekonstrukci, respektive zateplení a výměnu oken a střechy na ZŠ a zateplení MŠ, kde jsme získali dotaci. Určitě nás čeká investice do výměny další části vodovodního řadu a pochopitelně budeme dále pokračovat v podání žádostí o dotace na již zmiňovaný chodník, rekonstrukci prostranství na návsi v Bohutíně nebo veřejného osvětlení. Zde však bude náročné prostředky získat, neboť končí programovací období evropské unie.

Odrazí se v rozpočtu nějakou měrou zvýšení DPH?
Domníváme se, že nepatrně.

Co služby pro občany (vodné, topení, svoz a likvidace odpadu…) – promítne se zvýšení DPH do cen a o kolik?
Nedomníváme se, že by se mělo jednat o nějaký drastický nárůst mimo procentní navýšení DPH.

Jaká je současná výše těchto poplatků?
Stejná jako v minulém roce, navýšená o procentní růst DPH.

Připravujeme rozhovory s dalšími starosty, kteří budou odpovídat na stejné otázky týkající se investičních akcí v tomto roce s ohlédnutím do roku 2012.

Kateřina Chourová