Značný rozruch v řadách odpůrců radaru vyvolala nedávná odpověď ministra životního prostředí Martina Bursíka, který reagoval na dotaz poslance Vladimíra Koníčka. Poslanec požadoval nejdříve po ministryni obrany Vlastě Parkanové, aby mu sdělila technické parametry radaru, který by mohl stát v Brdech. Koníček se odpovědi nedočkal a požádal o to samé ministra Bursíka. Jeho odpověď ale znepokojila nejznámějšího odpůrce radarové základny v Česku trokaveckého starostu Jana Neorala.
V dopise adresovaném poslanci se mimo jiné píše, že ministerstvo obrany zadalo v roce 2007 vypracování biologického hodnocení na území, kde by mohl radar stát. „Vzhledem k tomu, že nejsou dosud známé konkrétní technické informace, je uvedená studie zpracována velmi obecně a její použitelnost je pouze orientační,“ sdělil ministr Koníčkovi. Zvláště tato věta vyvolala řadu otázek pro odpůrce radarové stanice podobně jako dovětek, že z tohoto důvou není možné určit technické limity ani případné dopady na živou přírodu. Odpůrci radaru na základě toho tvrdí, že všechny studie posuzující vliv amerického radaru na přírodu a obyvatelstvo jsou značně zkreslené a že analýza vycházela z pochybných údajů.
„Dopis vicepremiera a ministra životního prostředí Martina Bursíka jasně sděluje, že vláda občanům od ledna loňského roku lže, když je ujišťuje, že radar je zdravotně naprosto neškodný a není pro zdraví občanů rizikem,“ reagoval na dopis Jan Neoral.
Ministerstvo obrany na svých webových stránkách vyvrací spekulace, že by nebyly známé technické parametry radaru. „Těmi disponuje ministerstvo obrany stejně jako ministerstvo zahraničních věcí a další resorty a státní instituce, které jsou zapojeny do vyjednávání s americkou stranou již několik měsíců. Spojené státy tyto parametry s výjimkou několika informací, které podléhají režimu utajení a jsou českým vyjednavačům známy, na žádost české strany uvolnily i k širokému zveřejnění,“ uvádí Jan Pejšek z tiskového odboru ministerstva obrany. Podle Pejška souhrnné informace k radaru publikovalo ministerstvo v mimořádném čísle resortního časopisu A-report z února letošního roku. „Ministerstvo rovněž zajistilo, aby se toto číslo A-reportu dostalo nejen do rukou vojáků a občanských zaměstnanců resortu, kterým bylo přednostně určeno, ale současně jej poskytlo i civilním institucím – Parlamentu, vládě, ministerstvům, krajským úřadů, obcím v brdském regionu a na žádost jej poskytuje i dalším organizacím a jednotlivcům,“ dodal Pejšek. A-report je veřejnosti dostupný i v elektronické podobě na internetu na www.army.cz, rubrika Dokumenty a Publikace.
Ministerstvo obrany se brání tomu, že by analýza o působení radaru na zdraví, která vznikla v loňském roce, pracovala pouze s hypotetickými údaji. „Zde však došlo k nedorozumění, protože vyjádření ministra Bursíka se zřejmě vztahuje nikoli ke studii hygienických dopadů provozu radaru, ale spíše k předběžnému biologickému posouzení, které zpracovala plzeňská firma GeoVision. Vzhledem k tomu, že dosud není přesně znám rozsah a podoba případných stavebních prací v souvislosti s výstavbou radarové stanice, zaměřuje se toto biologické hodnocení především na zmapování stávajícího stavu lokality z ekologického hlediska,“ upozornil Jan Pejšek. „Zatím je směrodatné, že základna na kótě 718 bude mít rozlohu přibližně 200 hektarů. V případě, že v Brdech bude radar stát, vykácí se kolem 20 hektarů lesa. Celkový počet budov zatím není upřesněn,“ sdělil Deníku Jan Pejšek.
Martin Bursík také odpověděl skupině přírodovědců, kteří přibližně před dvěma měsíci varovali v otevřeném dopise adresovaném ministru životního prostředí před ničením přírody na kótě 718. Bursík prakticky jejich obavy v dopise vyvrací. „Rizika popsaná v otevřeném dopise jsou přeceněna a s ohledem na nedostatek informací jeho autorů nesprávně vyhodnocena,“ uvádí zpráva ministerstva životního prostředí, která je zveřejněna jako oficiální odpověď Bursíka. Ministr slíbil, že se s přírodovědci sejde a bude s nimi o věci diskutovat. „My nabídku k k diskuzi vítáme a využijeme ji,“ sdělil Deníku zoolog David Fischer, který je spolu s kolegy pod dopisem podepsán.

Přírodovědci se domnívají, že americká základna by mohla kótu 718,8 a její okolí ohrozit. Lokalita pro radar je podle nich jednou z nejcennějších částí Brd, ale i jedno z nejhodnotnějších území minimálně v rámci celých středních Čech. Podle letitých průzkumů žije v okolí kóty 57 zvláště chráněných živočichů a roste nejméně 12 zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin.

Přírodovědci uvádějí, že lokalita pro případné umístění radaru byla vybrána nešťastně. Tato část Brd a potažmo vojenského újezdu je podle odborníků jednou z biologicky nejcennějších lokalit v rámci okresu, ale i celého Středočeského kraje. Svah pod kótou 718 protíná nadregionální biokoridor, což je lineární úsek krajiny, který umožňuje migraci organismů mezi jednotlivými biocentry. V okolí kóty jsou také dvě regionální biocentra, tedy přírodovědecky cenné lokality kterými jsou padrťské rybníky a vrchol Okrouhlíku s porosty buků a jedlin. „V daném území se nachází pramenná oblast čtyř význačných vodotečí. Tři z nich byly navrženy do soustavy chráněných území Natura 2000 kvůli výskytu raka kamenáče,“ píší mimo jiné v dopise přírodovědci, kteří tímto ale nevyjádřili že jsou proti radaru, jen upozorňují na možné negativní dopady případné výstavby základny.

Otevřený dopis k umístění radarové stanice systému protiraketové obrany ve VÚ Brdy, který je odpovědí ministra životního prostředí Martina Bursíka na dopis skupiny přírodovědců, kteří se obávají zničení cenného území v okolí kóty 718:
dne 13. 5. t.r. Vám byl doručen dopis nazvaný „Radarová základna v Brdech – otevřený dopis RNDr. Martinu Bursíkovi“ podepsaný Mgr. Davidem Fischerem, RNDr. Rudolfem Hlaváčkem, Mgr. Petrem Karlíkem a RNDr. Ondřejem Sedláčkem, Ph.D., tedy skupinou přírodovědců působících mj. v dotčené oblasti (Brdy, Příbramsko). K dopisu se dále připojuje dalších 13 přírodovědců a pracovníků ochrany přírody, včetně významných kapacit v jednotlivých oborech (např. Ing. Milan Štech, Ph.D., Ing. Tomáš Just, RNDr. Václav Petříček). V dopise jsou stručně popsány přírodní hodnoty jihozápadní části Vojenského újezdu Brdy, okolí Padrťských rybníků a tedy širšího okolí kóty 718.8, s tím, že podrobnosti jsou blíže uvedeny v připojených přílohách (Příloha I - výčet zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů včetně specifikace jejich výskytu, Příloha II - vegetační charakteristika). Dále dopis obsahuje „stručnou identifikaci hlavních rizik spojených s výstavbou a provozováním základny“, která je opět doplněna a rozvedena v příloze (Příloha II – Zhodnocení biologického významu území a identifikace hlavních rizik).
Informace o přírodních hodnotách území uvedené v tomto dopise jsou, s ohledem na odborné kvality autorů, z věcného hlediska samozřejmě správné a shodují se s údaji, kterými disponuje MŽP. Rizika, resp. intenzita jejich vlivu jsou však popsány zavádějícím způsobem a rezolutní formulace a závěry nekorespondují se skutečností, kterou autoři sami přiznávají, totiž že nedisponují dostatečnými informacemi o rozsahu a charakteru záměru výstavby radarové stanice (popis rizik a jejich zhodnocení je přitom formulováno tak, že je vždy alespoň z části pravdivé a zavádějící je především použití „superlativů“ typu absolutní/totální destrukce, negativní ovlivnění obrovských ploch aj., tedy především zhodnocení významnosti a rozsahu možných vlivů). Ke konkrétním bodům je možné uvést následující:


ad 1) realizace bude mít vliv na přírodovědně nejcennější a nejzachovalejší partii Brd – oblast Padrťska patří v rámci VÚ Brdy skutečně k nejhodnotnějším územím, vzhledem lokalizaci radarové stanice (na vlastní kótě 718.8 a dále JZ směrem) a jejímu rozsahu (viz dále) však bude ovlivněna jen malá část přírodě blízkých porostů (květnatých bučin, resp. suťového lesa na vrcholu kóty 718.8) a z větší části půjde o monokulturní smrčiny na JZ úbočí tohoto vrchu. Biologicky nejhodnotnější část území (s výskytem většiny druhů uváděných v příloze dopisu a s hodnotnými, přírodě blízkými biotopy) ve vlastním okolí Padrťských rybníků nebude nijak dotčena.
ad 2) dojde k absolutní a trvalé destrukci celé zastavěné plochy (30 – 300 ha) – zde se projevuje nedostatečnost informací, kterými autoři disponují i zavádějící způsob formulace textu (zastavěné plochy budou samozřejmě destruovány, ale zastavěna nebude celá plocha areálu stanice). Dle informací poskytnutých ze strany US v rámci jednání o dohodě o umístění radaru, bude plocha stanice zahrnovat objekt radaru a další 4 technické objekty související s jeho provozem (přičemž půjde o objekty „běžných“ rozměrů - zastavěná plocha každého z nich nepřesáhne zhruba 800 - 1000 m2) a dále objekt pro obsluhu a čistírnu odpadních vod. Příjezdové komunikace budou vycházet ze stávající cestní sítě, s tím, že budou samozřejmě upraveny na potřebné parametry. Plošně rozsáhlejším zásahem bude pouze odlesnění v nezbytném rozsahu (cca 20 ha) v okolí budov, v úzkém pásu podél komunikací a v operačním prostoru radaru. V navazující ploše (cca na 85 ha) bude provedeno pouze proředění lesního porostu z bezpečnostních důvodů. Větší část těchto zásahů (staveb i odlesnění nebo proředění porostů) je situována do výše zmíněných smrkových porostů na JZ úbočí kóty 718.8).
ad 3) dojde k usmrcení mnoha jedinců zvláště chráněných druhů organismů a následně k totální destrukci jejich biotopu – jak je patrné i z přílohy zaslaného dopisu popisující výskyt zvláště chráněných druhů, je výskyt většiny zvláště chráněných druhů živočichů soustředěn především na mokřadní biotopy v okolí Padrťských rybníků, přímo v prostoru kóty 718.8, resp. prostoru na JZ úbočí tohoto vrchu lze očekávat výskyt pouze velmi omezeného spektra druhů (lesní ptáci, netopýři, mlok skvrnitý, ve zde pramenících vodních tocích rak kamenáč, mihule vranka aj.). Zmíněné usmrcení jedinců zvláště chráněných živočichů při výstavbě nelze ve výjimečném případě vyloučit u málo mobilních druhů (např. mlok), ale toto riziko je obdobné jako u jakýchkoli jiných mechanizovaných prací v lesních porostech s jejich výskytem. Přímé zásahy do vodních toků se nepředpokládají a k usmrcení raků nebo dalších vodních organismů by proto dojít nemělo. Rozsah zásahů do lesních porostů, popsaný výše, vzhledem k plošnému výskytu nebo mobilitě druhů jež by mohly být ovlivněny, nelze hodnotit jako totální destrukci jejich biotopů. Dále je nutné konstatovat, že na možnost výskytu zvláště chráněných druhů a nutnost řešení jejich ochrany byla americká strana opakovaně upozorněna. Součástí připravované dohody o umístění radaru je ustanovení o nezbytnosti zpracovat vstupní studii, která bude zahrnovat i vyhodnocení bioty a dále ustanovení o respektování předpisů v oblasti životního prostředí, resp. aplikaci takových předpisů a standardů ČR nebo US, které budou přísnější. Součástí tohoto respektování předpisů může být rovněž podrobení záměru posouzení vlivů na ŽP (EIA)*, pokud bude určeno, že výstavba radarové stanice dle zákona č. 100/2004 Sb. posuzování podléhá. V rámci procesu EIA by pak měly být vyhodnoceny konkrétní vlivy a možnosti jejich eliminace nebo jiného řešení.
ad 4) trvalým odlesněním obrovských ploch dojde ke změně mikroklimatických podmínek a vodního režimu – jak bylo uvedeno výše, odlesnění se bude týkat cca 20 ha. Takové odlesnění jistě ovlivní mikroklima v bezprostředním okolí a může mírně ovlivnit rovněž vodní režim. Ne však v rozsahu, který by mohl zásadně ovlivnit Chráněnou oblast přirozené akumulace vod Brdy a pravděpodobně ani v rozsahu, který by ovlivnil toky s výskytem raka kamenáče (EVL Bradava). Konkrétní vlivy a možnosti jejich řešení by opět v případě aplikace procesu EIA měly být předmětem hodnocení.
ad 5) oplocením rozsáhlých ploch dojde k vytvoření neprostupných bariér, bude narušen nadregionální biokoridor – záměr předpokládá oplocení areálu (s 3 bezpečnostními zónami) v celkovém rozsahu cca 150 ha. Toto oplocení skutečně vytvoří migrační barieru, avšak (dle typu oplocení) pouze pro větší savce. Vzhledem k mobilitě většiny zástupců této skupiny živočichů není oplocení areálu v tomto rozsahu a v jinak prostupném lesnatém území vážným zásahem. Plocha radarové stanice je navržena do vymezeného nadregionálního biokoridoru ÚSES. Vymezení takového koridoru v lesnaté krajině je však do značné míry formální otázkou a Ministerstvo obrany již zadalo studii řešící změnu vymezení dotčeného nadregionálního koridoru. Další postup bude MO koordinovat s MŽP, do jehož kompetenci vymezování nadregionální úrovně ÚSES spadá.
ad 6) uskutečněním záměru bude pravděpodobně zasáhnuto do dvou regionálních biocenter a řady lokalit soustavy Natura 2000 – regionální biocentra ÚSES Padrťské rybníky a Okrouhlík dotčeny nebudou. Ze stávajících evropsky významných lokalit (dle nařízení vlády č. 132/2005 Sb.) je možné dotčení Evropsky významné lokality Bradava, která je vymezena na toku řeky Bradavy za hranicí vojenského újezdu a v níž je předmětem ochrany rak kamenáč. Vzhledem k situování většiny objektů, včetně čistírny odpadních vod a přístupových cest do tohoto povodí, by v případě nevhodné technologie čištění vod, eroze půdy při úpravách komunikací, případně výraznějšího ovlivnění vodního režimu mohlo dojít k ovlivnění podmínek biotopu raka kamenáče. Navrhované umístění radarové stanice bylo dále v kolizi (překryv části plochy se zamýšleným proředěním lesních porostů) s vymezením nově doplňované EVL Padrťsko. Vzhledem k finální podobě této EVL (na základě jednání mezi MŽP, MO a AOPK ČR) však již k tomuto územnímu konfliktu nedochází a další (nepřímé) ovlivnění lokality není s ohledem na její předměty ochrany a na umístění radarové stanice pravděpodobné. Vzhledem k ustanovení smlouvy o aplikaci předpisů v oblasti ochrany ŽP by měla být případná rizika (hl. ovlivnění raka kamenáče jako předmětu ochrany EVL Bradava) minimalizována a v případě hodnocení vlivů na ŽP (EIA)* řádně vyhodnocena a navržena nezbytná opatření k jejich vyloučení nebo minimalizaci.
ad 7) bude zničen rozsáhlý lesní komplex nadregionálního významu z pohledu hnízdění lesních druhů ptáků – odlesnění je předpokládáno na cca 20 ha, přestože nejde o zanedbatelnou plochu, nelze hovořit o zničení rozsáhlého lesního komplexu a to zejména s ohledem na hnízdění lesních druhů ptáků, kteří vzhledem ke své mobilitě a vzhledem k rozloze okolních lesních porostů nebudou takovým zásahem významně ovlivněni. Mimo tuto odlesněnou plochu dojde pouze k dočasnému rušení po dobu výstavby oplocení a příjezdových komunikací. Případné proředění porostů (na cca 85 ha) by nemělo mít rovněž významný vliv, naopak pro některé druhy může představovat i pozitivní zásah.
Ad 8) může dojít k ovlivnění povrchových vod (odběr vody, vypouštění znečištěných vod, změny teploty vody…) – k určitému ovlivnění dojít může (předpokládá se vybudování čistírny odpadních vod, pravděpodobné je i čerpání vody) avšak opět vzhledem k ustanovení smlouvy o aplikaci předpisů v oblasti ochrany ŽP by měla být případná rizika minimalizována a v případě hodnocení vlivů na ŽP (EIA)* řádně vyhodnocena a navržena nezbytná opatření k jejich vyloučení nebo minimalizaci.
ad 9) výstavbou a provozem základny budou dočasně nebo trvale negativně ovlivňovány obrovské plochy dosud prakticky nevyužívané krajiny (zatížení hlukem, prachem, pohybem osob, budováním komunikací) – jak bylo uvedeno výše radarová stanice zahrnuje 4 technické objekty, objekt obsluhy a čistírnu odpadních vod, příjezdové komunikace budou ve větší míře respektovat stávající cestní síť. Rozsah stavebních prací tedy nebude výrazně vyšší oproti konvenčním stavbám podobného rozsahu. Vzhledem k omezenému využívání daného území (které je však dáno tím, že jde o vojenský újezd) samozřejmě v době výstavby k nárůstu obejmu dopravy a tím i hluku a prašnosti v omezené míře dojde. Provoz základny výrazné zatížení v tomto směru představovat nebude (výměna obsluhy 1-2x za den, zásobování a zajištění technických služeb – odvozu odpadu atp.).
ad 10) v případě potvrzení škodlivých účinků neionizujícícho záření na živé organismy lze předpokládat významné negativní dopady na celé spektrum organismů, prakticky jisté jsou dopady na ptáky a netopýry – z hlediska vlivů záření dosud vychází MŽP z informací poskytnutých americkou stranou a z vyjádření Hlavního hygienika Armády ČR s tím, že možný náhodný zásah prolétajících ptáků při aktivitě radaru nelze vyloučit. Z hlediska významnosti dopadů záření na živé organismy v okolí je však zásadní otázka provozního režimu radaru, kdy nepůjde o setrvalý intenzivní provoz, ale radar bude pouze pravidelně kalibrován a na plný výkon bude aktivován pouze v případě potřeby. Riziko ovlivnění živočichů v okolí, včetně prolétajících ptáků tak bude výrazně omezeno. Konkrétní vlivy by měly být případně opět předmětem posouzení v rámci EIA* v případě aplikace tohoto procesu.
Závěrem je možné konstatovat, že rizika tak, jak jsou popsána v otevřeném dopise, jsou přeceněna a s ohledem na nedostatek informací jeho autorů nesprávně vyhodnocena. Ani MŽP však nedisponuje (vzhledem k fázi přípravy záměru) podrobnými informacemi o všech případných vlivech. Zásadní však v této oblasti je dohodnuté znění smluv s americkou stranou, kde (mj. na základě historických zkušeností s pobytem sovětských vojsk) byl na ochranu ŽP kladen značný důraz a kde je zakotven princip respektování předpisů v oblasti ŽP, resp. aplikace takových předpisů a standardů ČR nebo US, které budou přísnější. Tento dohodnutý princip je předpokladem k uplatňování takových řešení, které případná rizika a negativní dopady vyloučí nebo minimalizují.
Praha 22. května 2008
Předkládá:
RNDr. František Pelc
náměstek ministra – ředitel sekce ochrany přírody a krajiny
Zpracoval:
RNDr. Alena Vopálková
ředitelka odboru zvláště chráněných částí přírody
Ing. Jan Šíma
vedoucí odd. druhové ochrany
Jorga Drábková
* Pozn.: aplikace procesu EIA
Během jednání ČR a USA o obsahu dohod (dohody o umístění radarové stanice a dohody o právním postavení ozbrojených sil USA umístěných na území ČR) byla americká strana několikrát upozorněna na platnost právních předpisů o posouzení vlivů na životní prostředí (zákona č.100/2001 Sb.) v ČR. V článku XV. odst. 1 dohody o umístění radaru (tzv. Hlavní dohody) se pak USA zavazují „respektovat příslušné právo České republiky v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti“.
Předpokládanými body dle přílohy 1 z kategorie 2, na jejichž základě by k posuzování vlivů mělo dojít, mohou být následující:
1.1 Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy od 5 do 25 ha.
1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou… (zde by šlo nejspíše o podlimitní záměr)
10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků…v množství nad 100 t. (sem jsou řazeny i látky typu benzín a nafta, dle objemu skladovaných látek pro pohon záložních agregátů půjde o případně o podlimitní záměr)
Vzhledem k možnému ovlivnění EVL Bradava (případně doplňované EVL Padrťsko) může záměr mohl podléhat hodnocení vlivu na ŽP (procesu EIA) rovněž z tohoto důvodu. V souladu s § 45i zákona č. 114/1992 Sb. se hodnocení zpracovává v případě, kdy příslušný orgán ochrany přírody (zde se jedná o krajský úřad Středočeského kraje v případě EVL Bradava a újezdní úřad v případě budoucí EVL Padrťsko) vydá stanovisko, že nelze vyloučit významný vliv na EVL.
Proces posuzování vlivů je možné vyloučit (pokud je záměr zařazen do některé z kategorii) pouze z naléhavých důvodů obrany (to je však vztahováno k bezprostřednímu ohrožení) nebo plnění mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána za předpokladu, že by o vyloučení posuzování vláda ČR rozhodla v souladu s § 4 odst. 2 zákona č.100/2001 Sb.

Reakce Jana Neorala na dopis Martina Bursíka, kterým odpovídal na dotazy poslanci Vladimíru Koníčkovi:

Dopis vicepremiera vlády ČR a ministra Životního prostředí Martina Bursíka z 12. června výše uvedený jasně sděluje, že vláda občanům od ledna 2007 lže, když je ujišťuje, že radar je zdravotně naprosto neškodný a není pro zdraví občanů rizikem. Že je ověřený a jeho vyzařování splňuje české hygienické normy.

Věta z dopisu, že „ …v současné době stále nejsou blíže známé technické parametry amerického radaru ….z tohoto důvodu není možné určit technické limity ani případné dopady na živou přírodu“
deklaruje bez pochyb, že vláda vlastně dodnes nemá technické podklady k radaru v takové míře, aby mohla zodpovědně říci, radar v Brdech nebude škodit lidskému zdraví.

Občané Brd jsou ale přece také „živá příroda“, že, pane premiére? A Vy jste je celý rok ujišťoval, že …“z tohoto zařízení nevychází naprosto žádné záření…“.

Pane Topolánku, ohrožujete vědomě moje zdraví a můj život a právě tak životy mých spoluobčanů.

Pane Topolánku, jste lhář, který lhaním a ohrožením svých občanů ztratil právo vykonávat funkci premiéra. Právě jsem Vám podal další důkaz Vaší lži. Lži, která může způsobit mnoha lidem mnoho bolesti, připravit je o jejich blízké, způsobit mnoho problému jim i jejich majetku.

Proto Vás potřetí vyzývám k podání demise. Vraťte lidem jejich demokracii.

Jan Neoral, starosta Trokavce