Jaký byl z pohledu dobrovolných hasičů uplynulý rok a co hasiči připravují v tom letošním?
Rok 2011 se od toho předcházejícího odlišoval pouze tím, že nebyl rokem volebním. Veškerá činnost probíhala standardním způsobem, jak podle plánu, tak i podle potřeby celého sdružení. Okresní sdružení hasičů je nadále řízeno výkonným výborem, jehož členy jsou starosta a tři náměstci. Tento výkonný výbor byl zvolen 27. března 2010 a v polovině roku 2011 došlo ke změnám. Po odstoupení dvou členů zasedá v současné době výkonný výbor jako jedenáctičlenný. Myslím si, že to na chod a zajišťování ostatních činností v rámci OSH to nemá žádný podstatný vliv.
Nejvyšším orgánem Okresního sdružení hasičů Příbram je shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů a jeho zasedání se svolávají dvakrát do roka.

Jak je to s odbornými radami a jakou mají náplň práce?
Odborné rady nepřibyly ani neubyly, zůstává stále stejný počet. Tedy šest odborných rad a jeden aktiv zasloužilých hasičů. Jsou to pracovní a poradní orgány našeho sdružení a zajišťují činnost po odborné stránce v různých oborech činnosti. Jejich role je velice významná. Jedná se o radu velitelů, prevence, vnitroorganizační, radu mládeže, radu žen, revizní radu a aktiv zasloužilých hasičů. Ke změnám v loňském roce došlo pouze u rady velitelů. Rezignovali čtyři členové včetně vedoucího odborné rady. Mrzí mě to o to víc, že to byli ti nejzkušenější členové. Všechny velice dobře znám a nechápu jejich rozhodnutí, které bylo podle mě unáhlené a emotivní. Bohužel se to nedá vzít zpět a je to škoda.

Co se vlastně tak závažného přihodilo, takové jednání nebývá u hasičů zvykem?
Týkalo se to požárního sportu a jednalo se hlavně o postup do prvního neboli okresního kola. Tento postup navrhla rada velitelů, výkonný výbor ho schválil. Úplně běžná praxe. Už se to dělalo automaticky, nikdy nebyl problém, až v loňském roce, kdy došlo kvůli několika nepříjemným událostem a dost možná v tom hrálo roli i osobní selhání. Musel do toho vstoupit starosta, náměstci a celý výkonný výbor. Rozhodlo se tak, jak se rozhodlo a já si myslím, že to bylo jediné a správné rozhodnutí. Nerad se k tomu vracím, ale jsem rád, že se udělalo opatření, aby k podobné situaci již nedošlo. Další změnou v radě velitelů bylo odvolání jednoho člena pro chování neslučitelné s členstvím v orgánu OSH a pro poškozování pověsti Sdružení hasičů. Hájíme si svoji pověst a nedopustíme, aby někdo pošpinil dobré jméno a kredit dobrovolných hasičů.

Jak hodnotíte celkovou činnost Okresního sdružení hasičů za loňský rok?
Těch činností je mnoho a dobrovolní hasiči mají nezastupitelnou roli v naší společnosti. Je potřeba připomenout, že se čím dál více zapojují do té represivní činnosti a ať už jsou to požáry, technické zásahy, přírodní katastrofy, ochrana obyvatelstva a mnoho dalších činností související s ochranou zdraví životů a majetku našich spoluobčanů. V mnoha případech se tak děje ve spolupráci s profesionálními hasiči z Hasičského záchranného sboru. I zde došlo k velikému pokroku a spolupráce profesionálních a dobrovolných hasičů je na vynikající úrovni. Další činností jsou požární soutěže mužů, žen, dorostu a mladých hasičů. V našem Okresním sdružení je velice populární požární sport a naše družstva i jednotlivci se zúčastňují soutěží i na celorepublikové úrovni a i tam patří ke špičce.

Další důležitou činností jsou společenské a kulturní události. Při nich hasiči nechybí ani v jedné obci. Hasiče máme ve 120 obcí příbramského okresu.
Nemohu zapomenout ani na preventivní činnost a výchovu mladých hasičů. Z řad dětí je o činnost u hasičů velký zájem a početní stavy mladých hasičů narůstají a to je velice dobrý signál. Hasiči tu budou stále.

Víte jaký je zhruba početní stav členské základny Okresního sdružení hasičů?
V těchto dnech jsme před dokončením vyhodnocení všech hlášení z výročních valných hromad Sborů dobrovolných hasičů a již máme první výstupy. K 31. prosinci 2011 je zaregistrováno v našem okresním sdružení 9141 členů. Působí zde 190 Sborů dobrovolných hasičů a tyto sbory jsou rozděleny do 29 okrsků. Oproti minulému roku máme mírný nárůst.

Jste jako součást vedení Okresního sdružení s tímto stavem spokojeni?
Určitě spokojeni. Jsme jedno z největších Okresních sdružení v České republice a členská základna roste. Je to výsledek dlouhodobé koncepce a kvalitní práce výkonného výboru a odborných rad ale i těch, kteří pracují ve vedení všech 29 okrsků a 190 sborech. Chtěl bych využít této příležitosti a všem poděkovat.

A co nového přinese letošní rok?
Určitě hodně práce a hodně starostí a i když nám současná společnost moc nakloněna není a my jsme zvyklí mnoho činností dělat zdarma a ve svém volném čase, finanční prostředky potřebujeme. Připravujeme konečnou verzi rozpočtu a plánu činnosti a budeme o tom jednat na březnovém Výkonném výboru. Když budete mít zájem, poskytnu vám přesná čísla koncem března. Činnost na letošní rok bude podobná předchozímu roku, ale určitě bude o trochu rozšířena. To je tak vždy, protože hasiči jdou stále dopředu. Podrobnější informace budu mít též koncem března, začátkem dubna. Musím se ale zmínit o jedné velké akci, která se už rozjíždí, a tou je dobrovolné darování krve. Koná se pod záštitou Krajského sdružení hasičů, a protože hasiči rádi soutěží, v květnu bude soutěž v darování krve uzavřena a vyhodnocena. Chtěl bych ještě jednou využít této příležitosti a vyzvat naše Sbory dobrovolných hasičů aby informaci předali svým členům a zapojili se této soutěže. Seznamy dárců se budou shromažďovat na Okresním sdružení hasičů v Příbrami a poté s transfúzní stanicí zajistíme termíny odběrů. Je to z toho důvodu, abychom nechodili na odběry s veřejností a měli jsme lepší přehled, kdo z hasičů daroval bezplatně krev.