Od vašeho jmenování uplynulo víc než půl roku, prozradíte, co se za tuto dobu událo?
Letošní rok jsme odstartovali zorganizováním Tříkrálové sbírky. Tato sbírka probíhá každým rokem v rámci celé republiky. Cílem je získat co nejvíce prostředků na realizaci různých charitativních projektů. Každá charita má jiný cíl. Tady v Příbrami bylo nezbytné alespoň z části pokrýt náklady na pořízení vozíků pro klienty denního stacionáře a umožnit seniorům relaxační a rekondiční pobyt na nějakém pěkném místě stejně jako v loňském roce, což samozřejmě není zrovna malá částka. A jsem velmi rád, že se nám to s pomocí všech, kteří přispěli, povedlo a za to děkujeme. Velice si vážíme pomoci, které se nám dostává.

Jak vysoká byla částka z Tříkrálové sbírky a jak jste získané prostředky použili?
Z Tříkrálové sbírky jsme získali 28,294 korun. To ovšem není vše. V prosinci ve svatohorské bazilice proběhl benefiční koncert, jehož výtěžek (3500 korun) jsme použili na nákup vozíků a realizaci víkendového pobytu pro seniory v Sezimově Ústí.

Proč právě v Sezimově Ústí a jaká byla účast? Farní charita Příbram. Senioři v Sezimově Ústí.
Ubytování v hotelu MAS bylo bezbariérové a přímo v hotelu je spousta vyžití. Například rehabilitace – bazén, tělocvična, procedury přímo na míru našim klientům. Dále se nabízely výlety do zajímavých míst- Benešova vila, návštěva Denního stacionáře v Táboře, mj. za zmínku stojí nádherný klášter v Milevsku. To vše a mnoho dalšího si klienti prožili na vlastní kůži. V hojné míře využili i taneční večery. Na parketě to jaksepatří roztočil nejeden tanečník. Na závěr celého pobytu si rozlučkový program připravili naši zdravotníci a pečovatelky. Po hudebním vystoupení charitního sboru se všichni převlékli do maškarních kostýmů, které si sami připravili, a naposledy roztančili sál. Této akce se zúčastnilo 20 seniorů z Příbrami a okolí, někteří z nich jsou stálí klienti denního stacionáře. Těmto seniorům se denně věnují pečovatelky a mají pro ně vždy připravený stálý program, ale touto cestou jim můžeme ukázat další rozměry naší práce. I ve stáří si lze užít plnohodnotný život, a to nejen v zaběhnutém režimu institutu, ale také mimo něj. Tady je možnost objevit ještě něco navíc. Navázání nových přátelství a utužování těch stávajících. A ještě k tomu se podívat do míst, kam by se sami bez podpory svých pečovatelů a zdravotníků, nedostali. Byla zde zajištěna ta nejlepší péče a navíc si zde klienti psychicky i fyzicky odpočinuli. Kdybych měl všechny činnosti a aktivity pojmenovat, bylo by to opravdu nadlouho. Proto každý měsíc probíhá Den otevřených dveří a každý návštěvník má možnost seznámit se s prostředím, které většina seniorů považuje za svůj druhý domov. Další informace naleznou na našich webových stránkách, nebo na facebooku, kde pravidelně vkládáme příspěvky jednak aktuální, ale také občas „zabrousíme" do archivu.

Farní charita Příbram. Děti u koní.Pomáháte seniorům nejen v denním stacionáři, ale poskytujete i terénní služby, to znamená, že pečujete o klienty přímo v jejich domácím prostředí. Jaké služby poskytujete rodinám s dětmi a jak probíhají nyní o prázdninách?
Ano, poskytujeme služby i rodinám s dětmi. Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je pomoc rodinám z Příbrami a okolí. Jde o to zachytit signály nepříznivého vývoje v rodině a podpořit aktivní přístup k řešení tíživé sociální situace. Jedná se o podporu v běžných každodenních činnostech, jak zvládnout péči o domácnost, hospodaření s finančními prostředky, výchovu a vzdělávání. Sociální pracovnice aktivizují celou rodinu. Cílem je od počáteční podpory pod vedením našich sociálních pracovníků postupně směřovat k větší samostatnosti a zodpovědnosti, aby rodina zvládla kromě jiného také samostatně obstarávat osobních záležitosti, naučila se účelně vynaložit své finanční prostředky, dohlédla na školní přípravu a vedla své děti k smysluplnému trávení volnému času. Tyto služby poskytujeme od 1.1.2014. Zájem o aktivizaci rodin velmi narůstá. Podporu této cílové skupiny vnímám v Příbrami jako prioritu. Tolik rodin se v dnešní době potýká s problémy. To, co se jedné zdá běžná všední věc, pro druhou to může znamenat nadlidský úkol či neřešitelný problém. V této chvíli nás na základě vlastního rozhodnutí rodina může požádat o poskytování té konkrétní činnosti v rámci poskytovaných služeb. Mnohdy však přicházejí příliš pozdě. Děti mívají problémy se školní docházkou a přípravou na vyučování, závěrem školního roku bývají hodnoceny nedostatečně, a to hned z několika předmětů.

To není zrovna lehký úkol, jaká je úspěšnost aktivizovat celé rodiny?
Máte pravdu. Můžete nabídnout ty nejlepší služby a péči, kterými disponujete. Nabídka je vskutku pestrá. Od základní podpory, kterou jsem zmiňoval, až po aktivizaci samotných dětí a mládeže ze sociálně problematického prostředí. Záleží na motivaci a konkrétním cíli konkrétní rodiny. Bez toho by to nefungovalo. Ale přesto nemůžeme očekávat stoprocentní úspěšnost, právě proto, že vždy záleží na dobrovolnosti a samotném rozhodnutí klienta a poté na dodržování stanovených pravidel. Neexistují dvě totožné rodiny, tudíž program, který vyhovuje rodině jedné, nemusí nutně přijmout rodina druhá. Řekl bych, že je to o hledání možností, o volbách a kompromisu.

Po čem je největší poptávka?
Protože nyní jsou prázdniny v plném proudu, bývá největší poptávka po volnočasových aktivitách. Každý týden probíhá, i mimo prázdniny, kroužek pro děti, který se zaměřuje převážně na terapeutické činnosti- např. canisterapie, muzikoterapie, ekoterapie, práce s hlínou, pobyt v solné jeskyni apod. Dále zde mají děti možnost naučit se nové výtvarné techniky. Stejně tak rodiče si se svými dětmi mohou vyzkoušet mnoho zajímavého anebo jen tak pozorovat, jak si jejich děti vedou skvěle. Kromě jiného se účastní výletů, které Farní charita Příbram pravidelně organizuje. V červnu se mj. uskutečnil pony kroužek v jezdeckém klubu v Předním Poříčí. Děti se zde naučily základům péče o koně a hodně zajímavostí o jezdectví. Pro většinu z nich to bylo něco nového, někteří již malé zkušenosti měly. Přesto se vždy moc těšily a věřte, že dívat se na ně, vidět, co vše v tak krátké době ovládají, bylo až s podivem.

Péči o seniory a rodiny s dětmi poskytuje vyškolený personál. Jak vy, jako zaměstnavatel, dohlížíte na vzdělávání vašich zaměstnanců?
Farní charita Příbram zrealizovala projekt podpořený z prostředků OP LZZ a státního rozpočtu České republiky. Hlavním cílem projektu s názvem „Kvalitu a profesionalitu domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby zvyšujeme profesním rozvojem zaměstnanců" bylo proškolit 23 odborných pracovníků organizace s kvalifikací pracovník v sociálních službách nebo sociální pracovník. Tento plán byl sestaven na 20 měsíců s celkovým počtem 15 akreditovaných kurzů. Mohu konstatovat, že letos v dubnu byl úspěšně dokončen. Celý rok pracovali zaměstnanci na svém sebezdokonalování, což se pozitivně odráží právě v kvalitě poskytované péče a profesionálním přístupu směrem ke klientům. Mohu říci, že školení bylo sice časově náročné vzhledem k tomu, že zaměstnanci se školení účastnili ze svého volna, ale zato velmi přínosné pro všechny zúčastněné. Do budoucna plánujeme další navazující sérii školení.

(Rozhovor vznikl s pomocí Soni Abrahamové z Farní charity Příbram)