Jak poplatníci využili k podání daňových přiznání sobotu 29. března a pondělí 1. dubna?
V sobotu 29. března byla otevřena pouze územní pracoviště v sídlech okresů. Během dopoledne vybrali pracovníci finančních úřadů zhruba 13,5 tisíce daňových přiznání. V úterý 1. dubna byla prodloužená otevírací doba podatelny Územního pracoviště v Sedlčanech využita jak poplatníky, tak zejména účetními a daňovými poradci, kteří podávali daňová přiznání za své klienty.

Tvořily se na úřadu fronty?
Tvořily se pouze nárazově – jednak ráno mezi 8. až 9. hodinou a odpoledne mezi 14. až 15. hodinou. Výběr daňových přiznání byl plynulý.

Jak byste podání „na poslední chvíli" porovnala s loňským rokem?
Stejně jako loni jsme v posledním týdnu vybrali více než 2300 přiznání k daním z příjmů.

Jak využívají lidé v regionu možnost podat daňové přiznání elektronickou formou?
Možnost podat daňové přiznání elektronicky stále není dostatečně poplatníky využívána, nicméně podíl elektronicky podaných přiznání stoupl oproti loňsku jak u fyzických, tak u právnických osob více než dvojnásobně. Elektronická podání zahrnují podání prostřednictvím datových schránek a také podání z aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, která je pro poplatníky dostupná na internetových stránkách finanční správy www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/.

V čem si především nevědí rady?
Správnost vyplněného přiznání si přicházejí ověřit především ti poplatníci, kteří podávají daňové přiznání poprvé a především starší občané. Pracovníci správce daně řešili v mnoha případech s poplatníky dotazy týkající se prominutí daně z důvodu povodní, dále solidární daň a také podání pojistných přiznání u poplatníků, kteří vstoupili do II. pilíře důchodového spoření.

Paní ředitelko, co je nyní z pohledu finančního úřadu aktuální? Na jaké nové předpisy by si lidé měli dát především pozor?
S účinností od 1. ledna letošního roku byly v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku rekodifikovány čili změněny všechny navazující právní předpisy, včetně daňových. Nový občanský zákoník s sebou přinesl zejména nově zavedené pojmy a nové definice stávajících pojmů. Zásadní daňové změny jsou obsaženy ve dvou zákonných opatřeních Senátu – jedná se o zákonné opatření č. 344/2013 Sb., kterým byl mimo jiné novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění příslušných předpisů. Byl zrušen zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a právní úprava dědění a darování byla vložena jako bezúplatná plnění do cit. zákona o daních z příjmů. Dále bylo přijato nové zákonné opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí – dříve daň z převodu nemovitostí. Zákon o dani z nemovitostí byl v souladu se zavedením nové terminologie přejmenován na zákon o dani z nemovitých věcí.

Marie Břeňová