„Na začátku června jsme obdrželi od odboru školství, kultury a sportu Středočeského kraje souhlas se zřízením této přípravné třídy a to při Základní škole Bratří Čapků. O zařazení do přípravky ve školním roce 2015/2016 projevili zájem rodiče dvanácti žáků," uvedl v souvislosti s historicky první přípravnou třídou ve městě Příbrami jeho místostarosta Václav Švenda s tím, že pro otevření třídy je dle Školského zákona minimální počet žáků 10.

Projekt se přitom začal připravovat již za minulého vedení města. „Za to, že se dobrá věc nakonec podařila, patří velký dík právě zastupiteli. Juraji Molnárovi a samozřejmě také ředitelce Základní školy v ulici Bratří Čapků paní Aleně Mašikové," uvedl za příbramskou radnici místostarosta Švenda.

A pro koho je přípravná třída určena?

Příbramský místostarosta Václav Švenda(TOP 09). Pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, tedy například pro děti s obtížemi hrubé a jemné motoriky, s logopedickými problémy, se sníženou koncentrací pozornosti, se zrakovou a sluchovou poruchou, se zdravotním oslabením, se sociokulturním znevýhodněním či pro děti z dvojjazyčných rodin. Přednostně je přípravná třída určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Cílem přípravky je ve výsledku předejít neúspěšným začátkům dítěte na základní škole, rozvinout jeho osobní samostatnost a schopnost projevovat se ve společnosti svých vrstevníků i dospělých, či pomoci mu osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost.

„Přípravka, jako mezistupeň mezi předškolním a školním vzděláváním, jistě příznivě ovlivní další průběh vzdělávání dítěte a tím i jeho perspektivy v pracovním uplatnění i v dalším životě." Václav Švenda, příbramský místostarosta


Zápis pro následující školní rok je již uzavřen. Zájem o zařazení svého dítěte do přípravné třídy v dalším školním roce budou moci rodiče projevit během zápisů do prvních tříd, které budou probíhat v období od 15. ledna do 15. února 2016.