V návaznosti na novelu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, týkající se dotací a návratných finančních výpomocí a praktických poznatků a zkušeností bylo třeba přistoupit k rekonstrukci pravidel pro poskytování podpor z rozpočtu města.

„Nová pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Příbram v červnu letošního roku," vysvětluje místostarosta města Příbrami Václav Švenda změnu oproti roku 2016 s tím, že nová pravidla jednoznačně definují typ podpory formou programové dotace.

Programy vyhlášené pro rok 2017 jsou již teď zveřejněny v internetové aplikaci http://dotace.pribram-city.cz/.

„Prosíme všechny zájemce, aby se podrobně seznámili s novými pravidly a jednotlivými programy," vyzývá místostarosta.

Podání žádosti je možné pouze prostřednictvím aplikace, zároveň však i v písemné podobě.

Žádost o dotaci lze podat pouze prostřednictvím elektronické internetové aplikace. Ta byla z důvodu zjednodušení a sjednocení podávání žádostí o dotace z rozpočtu města zřízena již v roce 2013.

O programové dotace na r. 2017 bude možné žádat od 1. 12. 2016 do 30. 12. 2016 do 14:30 hodin. Po tuto dobu bude aplikace dotací žadatelům pro podání žádosti otevřena. Po vypršení tohoto termínu bude aplikace pro podání žádostí uzavřena. „V minulosti se žádalo až do 15. ledna, termín jsme posunuli z toho důvodu, aby žadatelé podporu mohli získat co nejdříve," upozornil dále místostarosta Švenda s tím, že zastupitelé se novými žádostmi budou zabývat na únorovém nebo březnovém zasedání.

Upozorňujeme však žadatele, že žádost je nutné podat v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace, a zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací vč. příloh. Žádost musí být MěÚ Příbram doručena ve stanoveném termínu v písemné i elektronické podobě nejpozději do 30. prosince do 14:30 hodin. Písemnou formu zasláním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo podat osobně výhradně na podatelnu MěÚ Příbram, na adrese Tyršova 108, Příbram I.

Žadatel je v rámci přidělovacího řízení pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost o dotaci v určeném programu. Současně však platí, že na tentýž, obsahově shodný projekt, nesmí být podána žádost v rámci jiného programu. V takovém případě budou všechny žádosti tohoto žadatele z přidělovacího řízení vyřazeny.

Podané žádosti posoudí odborné komise města, Rada města Příbram je projedná a doporučí zastupitelstvu ke schválení. Pokud poskytovatel výslovně nestanoví jinak, lze z rozpočtu města podpořit maximálně 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt.

Aplikace pro elektronické podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Příbram: http://dotace.pribram-city.cz/

Úplné znění Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram a Programů je na webových stránkách města zde: http://dotace.pribram-city.cz/dokumenty/

Metodický pokyn k podávání žádostí naleznete zde: http://dotace.pribram-city.cz/dokumenty/

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí