Bývalá rada města Příbrami již na podzim roku 2014 schválila tyto faktury proplatit, ale výkon těchto usnesení pozastavil v říjnu 2014 tehdejší starosta Pavel Pikrt.

Předchozí rada města na svých dvou jednáních ze dne 8.9.2014 a 13.10.2014 schválila proplacení faktur společnosti 1. SčV (R.usn.č.750/2014 a R.usn.č.840/2014). V reakci na tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pozastavil Pavel Pikrt, předchozí starosta města, výkon výše uvedených usnesení. „Jako starosta města Příbrami jsem přistoupil k pozastavení výkonu uvedených usnesení, a to z důvodu nedostatečné specifikace stupně zhoršení technického stavu nebo provozuschopnosti uvedeného vodohospodářského majetku," odůvodnil pozastavení usnesení předchozí starosta města Pavel Pikrt. Pozastavení usnesení se projednávalo na zasedání zastupitelstva 26.1.2015.

„Veškerou dokumentaci k výše uvedeným fakturám jsem osobně velmi podrobně prostudoval a jsem nucen zkonstatovat, že tato dokumentace – a to ani po doplnění o další podklady, které společnost 1. SčV dodatečně dodala – není v žádném případě v takovém stavu, aby na jejím základě bylo možné výše zmíněné faktury proplatit," uvedl na jednání zastupitelstva starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Podle starosty jsou důvody následující:
1) Z přiložených dokumentů není v některých případech patrno, zda uvedené práce již byly provedeny, či zda se jedná pouze o záměr.
2) Práce, které byly provedeny, nebyly žádným zástupcem města převzaty, resp. nesvědčí o tom žádný zápis, či protokol.
3) Fotodokumentace dokladující provedení těchto prací datumově nesedí s uváděnými datumy oprav. V některých případech jsou fotografie dokonce z dřívějšího data, než k příslušným haváriím došlo.
4) Průvodní dopisy k haváriím byly vyhotoveny dodatečně, a to s velkou pravděpodobností až v 9. a 10. měsíci roku 2014, ačkoliv k některým haváriím došlo již v dubnu téhož roku. Díky tomu, že tato dokumentace byla vyhotovena takto hromadně a až po několika měsících, respektive těsně před odchodem předchozího vedení, je plná datumových nesrovnalostí.
5) Co se cen za provedené práce týče, není možné v tuto chvíli posoudit jejich přiměřenost. Je však zarážející, že mezi provozovatelem a městem Příbram nikdy nebyl odsouhlasen závazný ceník. Ačkoliv se jedná o dokument, který by nebyl žádný problém dohodnout, neboť 1. SčV s takovým dokumentem běžně pracuje. I toto je podle starosty závažný nedostatek, neboť svědčí o tom, že ceny za odběratele nikdo nekontroloval. A to prostě proto, že nebylo podle čeho.

Pojem běžná údržba a havárie

„Musíme definovat, co je pojem běžná údržba a havárie. Z výčtu zmiňovaných oprav vyplývá, že se velmi často běžná údržba buď velmi zanedbává, nebo zanedbala a poté to automaticky skáče do stavu havárií. Povinná údržba je sice náročná, ale musí se hlavně provádět. A v projednávané záležitosti není zřejmé, zda povinná údržba opravdu zanedbaná nebyla," uvedl zastupitel za Šanci pro Příbram Vladimír Král a považuje za neuvěřitelné, že v rámci jedné opravy celkem 104 kusů kanalizačních poklopů revizních šachet dostalo havarijní stav v jeden čas.

Zastupitel Král se ve svém vyjádření dotknul i samotné provozovatelské smlouvy s 1. SčV: „Po prostudování všech dostupných materiálů se domnívám, že mnohá ustanovení nájemní smlouvy s 1. SčV nejsou v souladu se zákonem a nelze podle nich řádně využívat práva města. Navíc dle dalších dodatků ve smlouvě se domnívám, že cena nájemného a povinnost pronajímatele jsou neurčité a špatně kontrolovatelné."

„Co se týče provozovatelské smlouvy s 1. SčV, rada města tuto záležitost považuje za velmi problematickou a vytvořila proto pracovní skupinu, která se tímto intenzivně zabývá," uzavřel starosta města Jindřich Vařeka.

Zastupitelé města Příbrami svým hlasováním 26.1.2015 zrušili obě výše uvedená usnesení bývalé rady a tímto zrušením faktury společnosti 1. SČV za více jak 6 milionů Kč nebyly proplaceny. Pavlína Svobodová, tisková mluvčí