VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Fišer: Na těžbu dřeva vznik CHKO Brdy nebude mít vliv

Příbram – Přípravy na zrušení Vojenského újezdu Brdy vrcholí, pokračují také přípravy na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy, která má podle původního záměru zahrnovat jak současné území vojenského újezdu, tak i jižní Brdy kolem Třemšína. Jak pokračují přípravy na vyhlášení CHKO a co momentálně řeší oddělení Správy CHKO Brdy v rámci regionálního pracoviště Střední Čechy, jehož vedoucím byl pověřen Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Na to odpovídá v následujícím rozhovoru.

31.8.2015
SDÍLEJ:

Brdská příroda.Foto: Karel Hutr

Jak chcete udržet bezlesí na dopadových plochách?

Hned první otázkou míříte na jeden z nejzásadnějších úkolů, který Správa CHKO má před sebou. Bude to obtížné, neboť se počítá pouze s povrchovou pyrotechnickou očistou dopadových ploch a to samozřejmě zásadně ovlivní možnosti, které budeme mít. Dopadová plocha Brda zůstává v péči Armády ČR a tudíž tam budou zachovány stávající pozitivní disturbance. Dopadová plocha Tok je prozatím relativně stabilní a nezarůstá, v tomto případě bude stačit pomístní vyřezávání náletu. Na Padrti by mohla probíhat pastva nebo kosení. O využití Kolvína budeme jednat s Vojenskými lesy a statky (VLS). Nejproblematičtější dopadovou plochou je v tuto chvíli Jordán, kde dochází k intenzivnímu růstu náletových dřevin, hlavně břízy. Vojenskému újezdu se ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky a Armádou ČR podařilo v posledních letech vyřezat celou centrální část dopadové plochy. V následujících letech bychom uvítali, pokud by na Jordánu mohlo probíhat aspoň občas narušení obdobné vojenskému využití. Zároveň AOPK ČR letos zadává studii, která by měla zmapovat vliv požárů a případně jejich praktické využití pro péči o atraktivní a z pohledu ochrany přírody cenné bezlesí dopadových ploch, které je zároveň částečně zařazeno do I. zóny CHKO Brdy. Na plochách, které už nejsou delší dobu vojensky využívány a kde došlo k náletu již v minulých letech a dnes se zde nachází např. březové háje (např. západní část Jordánu), bychom uvítali ponechání těchto ploch samovolnému vývoji.

Budou dopadové plochy třeba jen částečně zpřístupněné?

O zpřístupnění dopadových ploch jednáme s Ministerstvem obrany a VLS. Naším společným cílem je atraktivní bezlesí vzniklé činností armády návštěvníkům Brd zpřístupnit po vyznačených trasách pro cyklisty a pěší.

Je ještě aktuální téma polygon pro bezpilotní letouny? Už se ví, kde bude?

O záměru jsem slyšel zprostředkovaně. S AOPK ČR nikdo takový záměr doposud neprojednával.

Zvláště v souvislosti s letošním extrémním suchem se znovu diskutuje o zadržování vody v krajině. Jak reálné jsou projekty počítající už před lety s výstavbou poldrů třeba na Vlčím potoce odvodňujícího cvičiště Bahna nebo u Ameriky u třítrubeckého zámečku?

Celé Brdy jsou a v budoucnu jistě budou významnou zásobárnou pitné vody. Octárna, Pilská nádrž a Láz jsou zásadním zdrojem pro Příbram, nespočet vrtů pak dodává vodu do dalších okolních obcí. Návštěvníci CHKO Brdy budou moci ochutnat vynikající vodu z mnoha lesních studánek na svých toulkách po Brdech. Výstavba poldrů je technickým řešením spíše pro povodně. AOPK ČR podporuje přírodě blízká opatření mimo intravilány obcí (např. rozlivy, zasakovací pásy, zatravnění apod.) a technická opatření v intravilánech obcí (např. rozvolněné opevnění s přirozeně meandrujícím tokem). Reálně zvažovaný poldr Amerika by se negativně dotkl Evropsky významné lokality Padrťsko, kde je jedním z předmětů ochrany rak kamenáč a tudíž by se hodnotil vliv uvažované stavby právě na něj. O poldru na Vlčím potoce jsem s nikým doposud nejednal. O záměrech řešící povodně a sucho budeme jednat s okolními obcemi a s budoucím správcem toků, což bude pravděpodobně Povodí Vltavy.

Ví se už, kde bude sídlit správa CHKO Brdy? Kde budou infocentra a jak budou fungovat?

Nejdříve je třeba říci, že od letošního roku je AOPK ČR jedním správním úřadem, kde jedním z regionálních pracovišť jsou Střední Čechy se sídlem v Praze v Podbabě, pod které už dnes spadá CHKO Křivoklátsko, Český kras a Blaník. CHKO Brdy bude součástí regionálního pracoviště Střední Čechy jako jeho další oddělení. AOPK ČR zřídí pracoviště v dosahu CHKO Brdy, na které přenese kromě činností Správy CHKO také některé další činnosti regionálního pracoviště, které jsou dosud soustředěny v Praze. Nabídky na sídlo poslaly obce Spálené Poříčí, Rožmitál pod Třemšínem, Strašice, Obecnice, Příbram a Ministerstvo obrany nabídlo objekt stávajícího újezdního úřadu v Jincích. S ohledem na nutnost preference státních objektů nyní aktivně připravujeme pracoviště v Jincích a v Příbrami, kde jsou vyhovující objekty ve státním vlastnictví.

Co se týče infocenter, pak zpracovaný návrh plánu péče obsahuje Dům přírody na zámečku Tři Trubky, který zároveň může být podpořen v rámci Operačního programu životní prostředí. V okolních obcích už dnes fungují a jsou připravovaná infocentra a muzea, zmiňme například informační centrum a muzeum v Rožmitále pod Třemšínem, ve Spáleném Poříčí, Strašicích a připravované infocentrum v Hořovicích. Fungujícím infocentrům Správa poskytne odbornou pomoc a informační materiály a bude spolupracovat na akcích pro veřejnost.

Nedávno pro Příbramský deník řekl zoolog Ondřej Sedláček, že si umí představit třeba na padrťských pláních pastvu? Jste pro tento způsob zachování bezlesí?

Ano, pastva na Padrťsku je vhodně zvolená péče o bezlesí obdobně jako kosení. Bude záležet především na Ministerstvu obrany, pro jakou péči se rozhodne. Ze strany Správy by pastva byla určitě vítána.

Uvažuje budoucí správa CHKO Brdy o něčem podobném i jinde a umí si představit, že by uvnitř Brd vznikly třeba stavby pro turisty? Mám na mysli například obyčejné přístřešky, ale i objekty s občerstvením…

Pastva by přicházela v úvahu i na dalších drobných plochách bezlesí. O možnostech na jednotlivých plochách budeme jednat s vlastníky a nájemci a hledat vhodné možnosti pro obě strany tak, aby byl zajištěn předmět ochrany jednotlivých ploch. Pro dopadové plochy Brda, Tok a Jordán pastva není vhodná, jedná se o těžko přístupný terén s málo úživným porostem, kde navíc bude minimálně bezprostředně po vyhlášení CHKO pyrotechnická zátěž.

Jsou již vypořádané námitky týkající se například nezařazení do území CHKO jižní Brdy? Nebo námitka ministerstva průmyslu ohledně zlatonosného ložiska v Petráškově hoře u Vacíkova?

Věřím, že ano. Zeptejte se Ministerstva životního prostředí, které námitky vypořádává a návrh nařízení předloží v nejbližších dnech do vlády.

Co je pravdy na tom, že byla podána žádost o průzkum zlatonosného ložiska nad obcí Nepomuk u Malého Toku? Ohrozí výše připomenuté námitky a pak snaha o získání průzkumných ložisek na zlato dokončení záměru vyhlásit CHKO Brdy?

O žádosti nevím, nicméně neočekávám, že by došlo kvůli tomu k ohrožení dokončení záměru vyhlásit CHKO od 1.1. 2016.

Mnozí si myslí, že statut CHKO omezí v Brdech těžbu? Je to pravda? Veřejnost totiž dost často kritizuje obrovský rozsah těžby na území současného vojenského újezdu.

Pokud máte na mysli těžbu dřeva a ne kamene, pak vznik CHKO na ni nebude mít vliv. Těžba probíhá dle schválených Lesních hospodářských plánů a podle mých informací je naopak v podstavu. Měli bychom si uvědomit, že většina lesních porostů v Brdech je klasický hospodářský les a když dojde do mýtního věku, tak se prostě pokácí a vysadí nový. Když chodíte do stejného lesa celý život, pak stromy, které byly zasazeny ve vašem mládí dojdou do mýtního věku na sklonku vašeho života. Tak to prostě je. S Vojenskými lesy a statky i s arcibiskupstvím budeme spolupracovat především na doplnění listnáčů a jedle jako tzv. melioračních dřevin nad rámec stanovený zákonem, což umíme i finančně podpořit. Pokud se dohodneme, že ponecháme některé porosty samovolnému vývoji, pak to já budu považovat za dobrý vklad pro budoucí stav lesů.

Co říkáte na v poslední době obnovené či nově vytvořené meliorační strouhy v Brdech? Není to tak trochu proti tomu, co se poslední dobou opakuje stále dokola, tedy, že máme spíše zabránit odtoku vody z krajiny, potažmo tedy z lesa?

V souvislosti s přípravou zpřístupnění VÚ Brdy se pohybuji intenzivně po celém území újezdu a nepřipadá mi, že by docházelo k nějaké zásadní obnově meliorací v lese. Obnova odvodňujících struh se provádí tam, kde se v hospodářském lese bude těžit. Správa samozřejmě bude jednat s Vojenskými lesy a statky o některých maloplošně významných biotopech jako jsou například podmáčené smrčiny na Padrťsku, kde bychom ideálně uvítali ponechání samovolnému vývoji. Pokud máte na mysli příkopy podél cest, pak neznám jiné řešení, které by zachovalo průjezdnost a bezpečnost cest.

Není z pohledu hospodaření s vodou průšvihem odvodňovací strouha lemující padrťské rybníky už řadu let?

Z pohledu hospodaření s vodou není. Nejedná se totiž o odvodňovací strouhu, ale o obtočnou strouhu kolem Padrťských rybníků, která odvádí kyselé vody z okolních porostů a tím umožňuje lepší hospodaření na Padrťských rybnících. Pro Správu CHKO Brdy bude zásadní vliv na stav populace raka kamenáče pod rybníky a v případě, že by se ukázalo, že je negativní, pak budeme ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky hledat řešení.

Plánujete v Brdech v rámci zatraktivnění území nějaké projekty, které jsou známé třeba ze Šumavy a jiných CHKO v zemi? Mám na mysli třeba rozhledny, naučné stezky, výběhy či voliéry se zvířaty a podobně?

Správa CHKO předběžně počítá, že podá na zřízení návštěvnické infrastruktury projekt do Operačního programu životní prostředí. Připravujeme ve spolupráci s Újezdním úřadem dvě naučné stezky v současném VÚ Brdy a to na Padrťsku včetně geologické části na Lipovsku a pak kolem dopadových ploch Jordán a Tok. V případě zájmu okolních obcí a kladného postoje arcibiskupství bychom rádi zřídili ještě naučnou stezku na Třemšín. Naučné stezky i nástupní místa budou osazeny informačními panely a odpočinkovými přístřešky. Na realizaci budeme spolupracovat s Vojenskými lesy a statky, které například nástupní místa zřídí i dříve v rámci svých finančních prostředků. Co se týče rozhleden, pak mějme na paměti, že to nejcennější na Brdech je rozsáhlá krajina uprostřed Čech bez zásadního vlivu sídel a bez zásadního poškození krajinných dominant, rozumějme bez oku nelahodících staveb. Správa upřednostní úpravu vyhlídkových míst před realizací nových krajinných dominant.

Jak vůbec vypadá značení turistických tras a cyklostezek? V jakém je stádiu značení?

Ve spolupráci s VÚ Brdy jsme vytvořili základní návrh zpřístupnění pro pěší i pro cyklisty. Návrh chceme projednat nejprve s Vojenskými lesy a statky, které mají příslušnost k hospodaření s majetkem státu na uvedených trasách. Na nejbližším setkání s obcemi bychom jim zároveň chtěli návrh představit a během podzimu projednat vyvedení tras do jednotlivých obcí včetně nástupních míst. Zároveň Vojenské lesy a statky nabídli, že zřídí minimálně 5 nástupních míst. Výsledkem by měl být začátkem roku 2016 projednaný koncept zpřístupnění CHKO Brdy respektující limity, které stanoví Ministerstvo obrany pro posádkové cvičiště, dopadové plochy, další území významná pro Armádu ČR a území, kde neproběhla doposud pyrotechnická očista. Klub českých turistů by pak mohl před hlavní turistickou sezonou provést značení. Myslím, že už dnes území navštěvuje mnoho cyklistů i pěších a že by se v Brdech ztráceli lidé, jsem nezaznamenal. Náklady spojené se značením a s tiskem map a průvodců jsou tak velké, že si zaslouží, aby byl věnován dostatečný prostor pro diskusi, kudy cesty povedou. Vedle toho je zcela zásadní, aby v obcích, v prstenci kolem, byla připravena vedle infocenter především ubytovací a stravovací kapacita jako nutný předpoklad, že vznik CHKO regionu přinese očekávaný rozvoj.

Bohumil Fišer

Bohumil Fišer je ze Staré Huti u Dobříše. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK obor Ochrana životního prostředí, v roce 2003 nastoupil do Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a 12 let byl vedoucím a poté ředitelem Odboru péče o přírodu a krajinu, kde koordinoval finanční programy podporující ochranu přírody a krajiny a projekty AOPK ČR na majetku státu, kde má příslušnost k hospodaření AOPK ČR a správu majetku, kde je cílem ochrana přírody a krajiny. Mimo jiného se podílel na přípravě agroenvironmentálních programů, operačním programu životní prostředí a v rámci projektů se v poslední době podílel například na odbahnění Bohdanečského rybníka, opravě výpusti Máchova jezera nebo na správě Lednických rybníků. Od poloviny roku 2015 byl jmenován vedoucím oddělení Správy CHKO Brdy v rámci regionálního pracoviště Střední Čechy a byl pověřen za AOPK ČR, aby předjednal vyhlášení CHKO Brdy v regionu.

Autor: Karel Hutr

31.8.2015 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 19 500 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Administrativní pracovník/ce. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: administrativní pracovník/ce, Požadavky: znalost práce na PC (Word, Excel), flexibilní přístup, evidence skladu, účetní, ŘP sk. B, komunikace se zákazníky, Pracovní doba: 8:00 - 16:30 hod., Nástup možný ihned. Mzda: 19 500,- Kč + bonusy a osobní ohodnocení, Kontakt: Měchura Vratislav, tel.: 777 690 162, e-mail: mechura@alpihome.cz, Místo výkonu práce: ALPI home s.r.o., Višňová č.p. 207, 262 61 Višňová u Příbramě. Pracoviště: Alpi home s.r.o., višňová, 262 61 Višňová u Příbramě. Informace: Vratislav Měchura, +420 777 690 162.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Ostatní odborní pracovníci ve 20 000 Kč

Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví ( stomatologie ), OC, Požadavky: vysokoškolské vzdělání zubní lékař/ka, Nástup možný ihned. Mzda: 20 000,- Kč, Kontakt:Ivancevschi Eduard, tel.: 776 589 419, e-mail: devident@seznam.cz, Místo výkonu práce:DEVIDENT s.r.o. provozovna Příbram I, Na Příkopech č.p. 103, Příbram I. Pracoviště: Devident s.r.o. provozovna příbram i, Na Příkopech, č.p. 103, 261 01 Příbram 1. Informace: Eduard Ivancevschi, +420 776 589 419.

Řemeslné práce - Řemeslné práce Horníci 12 200 Kč

Horníci v dolech jiných než uhelných a rudných, kamenolamači (převážně ruční) Kamenolamači. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Pozice: kamenolamači, OC, Jedná se o velmi fyzicky náročnou práci., Požadavky: , praxe v oboru výhodou, zdravé osoby, Nástup možný ihned.. Mzda: 12 200,- Kč, Kontakt: Mašek Miloš, tel.: 296 411 488 po - pá 9:00 - 16:00 hod., e-mail: masek-smi@tnet.cz, Místo výkonu práce: lom Kozárovice. Pracoviště: Družstvo zámečník kamenolom kozárovice, 262 84 Zalužany. Informace: Miloš Mašek, +420 296 411 488.

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Operátor strojů a 15 500 Kč

Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků Pracovníci výroby sýrů. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15500 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Pozice: pracovníci výroby sýrů, OC, Hlavní úkoly: obsluha a sanitace výrobního zařízení paletizace, dodržování výrobních postupů, ISO, HACCP, Požadujeme: minimálně výuční list, potravinářský obor výhodou, pečlivost, svědomitost, pracovní nasazení, časová flexibilita, Zaměstnanecké výhody: týden dovolené navíc, odborné vzdělávání, stravování s příspěvkem zaměstnavatele, příspěvek na penzijní připojištění, možnost nákupu výrobků společnosti za zvýhodněnou cenu, Nástup možný ihned. Mzda: 15 500,- až 18 000,- Kč, Kontakt: Žaková Jitka, tel.: 602 365 035 (v pracovní dny 7:00 - 17:00 hod.), e-mail: jitka.zakova@savencia-fd.cz, Místo výkonu práce: Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.- Sedlčany, Církvičská 240, 264 01 Sedlčany. Pracoviště: Savencia fromage & dairy czech republic, a.s.- sedlčany, Církvičská, č.p. 240, 264 01 Sedlčany. Informace: Jitka Žaková, +420 602 365 035.


Závěrečné řeči začaly v úterý u Krajského soudu v Praze v kauze údajných korupčních manipulací se zakázkami Středočeského kraje, kde mezi 11 obžalovanými nejviditelněji vyčnívá někdejší hejtman David Rath.
9

Obžalovaní jsou vinni, zopakoval v Rathově kauze státní zástupce

Pod vedením Bohumila Fišera, vedoucího Správy CHKO Brdy, a Karla Urbana, zaměstnance Správy CHKO Brdy, zájemci prošli z Ohrazenice na hřeben Koníčka k vojenským pozorovatelnám a potom zpět kolem zbytků milířů a dvou mrazových srubů.

Turistický spolek pro Brdy je o krok blíž vzniku: krajští radní zvedli ruce

Omezit výkopy v ulicích má dokázat chytřejší práce s úředními lejstry

Střední Čechy – Hnout žlučí dokáže lidem opakované rozkopávání ulic i chodníků. Kdekdo si vybaví podobnou situaci, kdy kroutí hlavami nejen chlapi v hospodě, ale ptá se snad každý: nedalo se udělat vše najednou?

KRÁTCE: Srdíčkové dny začaly

Příbramsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Požár na dálnici, noc hrůzy v průsmyku a zmrzlí lyžníci: zhlédněte videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v pondělí 19. března 2018.

Mácháč Club Tour odstartuje v sobotu v Březnici

Březnice - Největší domácí beach open air festival Mácháč se vydává na klubovou tour. Atmosféru legendárního Mácháče si tak během měsíců březen až srpen vychutnají milovníci elektronické hudby ve 20 městech po celé České republice. Tour slavnostně odstartuje v sobotu 24. března v Kulturním domě v Březnici.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT