Jince leží v Brdské vrchovině s průměrnou nadmořskou výškou 450 až 600 metrů nad mořem na severovýchodní hranici vojenského výcvikového prostoru Brdy a protéká jimi říčka Litavka. Je zde posádka 13. dělostřelecké brigády.

První zmínka o Jincích je z počátku 14. století, městysem jsou od roku 1900. Historie Jinec je psána především železářskou výrobou. Nejstarší písemný doklad o místním železářství je znám z roku 1390, jedná se o privilegium Václava IV., které umožňuje znovuobnovení jineckých hutí a dolů, poškozené dřívějšími majiteli. Jince tehdy byly svobodnou osadou, kterou okolní panství získalo až v 16. století za vlastnictví Pešíků.

První vysoká pec je v Jincích uváděna roku 1646. V polovině 18. století vzniká krásný zámek ve slohu pozdního baroka, s velice pěkně upraveným parkem. Zámek je dnes bohužel zdevastovaný. Hrabě Rudolf Vrbna buduje roku 1810 vysokou pec Barboru, která na svém místě stojí dodnes. V provozu byla do roku 1874 a před rozbořením ji zachránilo umístění pily do jejího objektu.

Roku 1806 se v Jincích narodil houslový virtuos a hudební skladatel Josef Slavík, ve své době velmi uznávaný, bohužel dožil se pouze sedmadvaceti let.
V 19. století zde působil geolog a paleontolog Joachim Barrande, který zde zkoumal zdejší bohatá naleziště trilobitů, kteří ve zdejší lidové mluvě dostávaly nejrůznější půvabná jména. V Jincích se jich nejvíce nachází na stráni Vinice, která je proto chráněna, přesto bohužel mnozí „paleontologičtí zlatokopové“ zdejší zkameněliny drancovali za účelem komerčního prodeje. Nejčastějším druhem trilobita je zde Ellipsocephalus hoffi, který je zde lidově nazvaný „konínský ráček“. Ten se dostal i do jineckého městského znaku.

K Jincům neodmyslitelně patří také vrch Plešivec, který je často navštěvovaným turistickým místem. Plešivec se dvěma vrcholy má v Brdech výjimečné postavení. Zřetelně vystupuje z hlavního horského pásma směrem k západu. Snad proto byl již odedávna vyhledávaným sídlištěm a obětištěm. Bývalo zde jedno z nejrozsáhlejších hradišť v Čechách. Vnější obvod jeho trojitých, dosud znatelných valů, měří přes tři kilometry a uzavírá plochu více než 56 hektarů. Podle všeho zde bývalo okultní středisko Keltů. Vrch je opředen řadou podivuhodných pověstí.

Známým místem na Plešivci je takzvaná Čertova kazatelna, což je prý místo proslavené shromaždištěm brdských čarodejnic, mířících sem ke svým sletům na skalách. Je to skalní útvar, o němž se říká, že tu kdysi ďábel čaroval a proměnil výstavné město ve skály a suť. K Plešivci se vztahuje mnoho legend, pověstí a příběhů, které z tohoto místa činí opravdový unikát.

Známý je i plešivecký viklan, bludný balvan spočívající na východním úbočí pod Krkavčími skalami, který se kdysi skutečně kýval, dnes však už pevně sedí na svém podloží.

Knihovnice Zuzana Belanská: Nutit děti do čtení nemá vůbec cenu

Knihovna v Jincích je velmi aktivní a snaží se vychovávat své mladé čtenáře. Každou středu mohou přijít děti do knihovny a tam už na ně čeká nějaká připravená výtvarná činnost.

„Podle počtu čtenářů o knihovnu v Jincích je zájem. S dětmi je trochu potíž. V době počítačů a internetu čtení knih upadá. Nyní v době maturit se návštěvnost knihovny mladými lidmi zvyšuje,“ uvedla knihovnice Zuzana Belanská.

Na rozdíl od některých knihoven, v Jincích se snaží upoutat ty úplně nejmenší a třeba také prvňáčky nenásilnou formou her. „Jsem přesvědčena, že tímto stylem si do budoucna získáváme čtenáře a určité procento nám zachová přízeň,“ konstatovala Zuzana Belanská.

Jinecká knihovna je aktivní po celý rok. Žáčkové první třídy navštěvují knihovnu, o čarodějnicích se koná pasování nových malých čarodějů a čarodějnic. Známá je také Noc s Andersenem. Jinak knihovna pořádá vánoční a velikonoční prodejní výstavu knih, dvakrát ročně burzu knih, učebnic, časopisů, originál DVD a výtvarných prací žáků a výstavky knižních titulů spisovatelů. Knihovna však pořádá i akce, mezi které patří Dokážeš to také ty. Účastníci si vyměňují zkušenosti ze všech možných rukodělných činností.

Miroslav Domanský: Zájem mladých o rybaření všeobecně klesá

Český rybářský svaz Místní organizace Jince vznikl v roce 1969, kdy byla v restauraci Hotelu Eška usta vující valná hromada. V současné době má organizace 107 dospělých členů, z toho pět žen. Dvaadvacet dětí do patnácti let a sedm členů mezi patnáctým a osmnáctým rokem.

Organizace se zabývá nejen lovem ryb, ale i chovem ryb a dalších vodních živočichů. „Máme revírní rybníky, kde se ryby běžně loví a také máme pro chov ryb chovné rybníky, které jednou za čas vylovíme a ryby přendáme do revírních rybníků,“ sdělil jednatel organizace Miroslav Domanský.

Vzhledem k tomu, že část říčky Litavky patří Hořovicím a zbylá část Příbrami, jinečtí rybáři do těchto vod nezasahují. Hospodaří tak na čtyřech rybnících, které jsou dohromady zhruba na osmi hektarech a nachází se na katastru Městyse Jince.

„Jednou za rok děláme pro děti do patnácti let rybářské závody ke Dni dětí. Závodit mohou jak rybáři, tak nerybáři. Stačí, že si chtějí zasoutěžit a mohou. Závody pořádáme na našich chovných rybnících, aby měly děti větší radost z toho, že jim to bere,“ vysvětlil Miroslav Domanský.

Rybáři rovněž každoročně pořádají ples s bohatou tombolou. Každý člen organizace musí během roku odpracovat patnáct brigádnických hodin. Někteří členové jsou aktivní a ročně odpracují i 160 hodin. „Zájem všeobecně u mládeže prudce klesá. Český rybářský svaz za posledních dvanáct let přišel zhruba o padesát procent mladých členů. V Jincích máme kroužek mladých rybářů, který vede Ing. Pavel Toman. Tam se učí rybářské základy, ale i o přírodě,“ dodal Domanský.

Svátkem místních chovatelů bude výstava o jinecké pouti

Dalším aktivním zájmovým spolkem v Jincích je Základní organizace českého svazu chovatelů, která v současné době čítá devatenáct členů.
Z toho počtu jsou dva mladí chovatelé do osmnácti let. Věková struktura tohoto spolku je velice nízká, což je v České republice neobvyklé.

Z tohoto faktu dále vyplývá i projevovaná aktivita spolku. Účastí i výsledkově se mohou pochlubit velmi dobrou činností v rámci obsazování a konečného umístění. Chovy místních členů se pravidelně umísťují na předních místech v rámci pořádaných okolních místních a okresních výstav.
Nejlepším výsledkem jineckých chovatelů bylo získání několika pohárů i na České národní výstavě.

„V souvislosti s hodnocením činnosti zájmového spolku je nutno se především zmínit o nebývalé podpoře ze strany Městyse Jince a zejména jeho starosty, který v této ekonomicky nelehké době našel cestu, jakým způsobem oživit pestrost života v místě, kde bydlíme. A tak jako nadstavbu podporuje společenské dění včetně všech zájmových činností,“ sdělil místopředseda spolku Václav Růžička.

Chovatelé si od městyse pronajali pozemek na dvacet let, na kterém vlastními silami vystavěli za velice krátkou dobu domek. „V souvislosti s tím bych chtěl moc poděkovat všem aktivním členům a zejména Jiřímu Pitorovi, Milanu Tesařovi a Lumíru Pařízkovi,“ konstatoval Václav Růžička.
V domku funguje jak chovatelský, tak i sportovní život. Ze svých řad založili družstvo sportovních šipkařů. Každou sobotu pořádají volné turnaje a od letošní sezony bude zahájena pravidelná soutěž.

„Velkým chovatelským svátkem bude pro naše členy, ale i pro veřejnost uspořádání místní chovatelské výstavy o jinecké pouti 11. – 12. června v našem novém areálu,“ doplnil Václav Růžička.