Něco málo pověděli i o historii, jako například o památné návštěvě České učené společnosti u zámečku Tři trubky a v jejím okolí v roce 2015 ještě před vznikem CHKO Brdy. Po této návštěvě definovala a zveřejnila společnost své závěry z návštěvy: " Po vyhlášení CHKO se jistě zvýší zájem veřejnosti o poznávání přírody a krajiny středních Brd. Ty za svoji atraktivitu z velké části vděčí velké ploše souvislých lesních porostů a výskytu pozoruhodných porostů travinných a mokřadních. Chceme však upozornit na riziko, že by tzv. "zájem veřejnosti" mohl vyvolat živelnou výstavbu budov a zařízení sloužících cestovnímu ruchu uvnitř území připravované CHKO a tím znehodnotit výjimečnost dotčené oblasti. V zájmu rozvoje okolních obcí proto doporučujeme, aby se pouze v nich uskutečňovala výstavba veškeré turistické infrastruktury včetně příjezdových komunikací pro motorová vozidla. Naproti tomu pohyb motorových vozidel uvnitř oblasti by měl být omezen na nezbytnou údržbu. Dále doporučujeme, aby území protkávaly naučné stezky pro pěší i cyklostezky."

Fišer mluvil také o tom, jak v současnosti dobrovolníci pomáhají s úklidem území. Blíže také Fišer popsal snahy o záchranu zříceniny hradu Valdek, kde byly již dvě akce organizované ve spolupráci geocashery v čele s Adamem Haunerem. Při nich se vyřezávaly nálety v prostorách hradu, které ho dále poškozovaly, navíc je nyní lépe vidět.

Také oba průvodci vzali své diváky nahlédnout do oblastí, kde cvičí vojenská posádka z Jince, kde probíhají aktivní ostré střelby a kam se běžně lidé nedostanou. Ukázali, jak vypadá pastva nebo další druhy údržby nejvzácnějších území, tedy bezlesí.