Na zřízení výtahu v hlavní budově příbramské knihovny město získalo dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Stavební úpravy potrvají až do konce letních prázdnin. „Stavební práce v Knihovně Jana Drdy zahrnují vybudování bezbariérového přístupu včetně instalace výtahu, na který jsme získali dotaci ve výši 2 725 000 korun a celkové náklady stavby budou 3 394 000 korun,“ prozradil příbramský místostarosta Václav Švenda s tím, že výtah povede středem domu do všech čtyř pater a bude se tedy jednat o poměrně velký stavební zásah, který ovlivní chod celé budovy.

Současně se stavbou výtahu dojde i k rozšíření přízemních prostor knihovny o bývalé sklady. „Budeme tak mít v přízemí víc místa na regály s knihami a rozšíříme tak výpůjční prostory,“ vysvětluje Zdeňka Šmídová, která je pověřená řízením Knihovny Jana Drdy. Podle jejích slov i slov místostarosty Václava Švendy se zároveň diskutuje o tom, že prostory v nedalekém „Špalíčku“, kde knihovna našla útočiště po dobu stavby výtahu, by knihovně mohly zůstat i po jejím dokončení právě například jako sladovací prostory. Součástí stavby výtahu bude také vybudování bezbariérových toalet se zázemím pro maminky s kojenci.

V souvislosti se stavbou výtahu v hlavní budově knihovny se znovu otevřela i otázka vybudování výtahu v příbramském divadle, o kterém se mluví už řadu let. „V divadle je obdobný postup. V současné době je podaná žádost a vzhledem k tomu, že od podání žádosti k samotné stavbě v knihovně celý proces trval dva roky, tak se dá čekat, že v případě divadla to bude podobné,“ říká Švenda s tím, že 11. května byl na Úřad vlády podaný projekt stavby výtahu do příbramského divadla, kina a kulturního domu.

Město dlouho dopředu vědělo o tom, že se chystá opětovné vyhlášení výzvy v rámci programu Úřadu vlády ČR – Národní rozvojový program mobility pro všechny – záměr bezbariérové trasy ve městech. Ve chvíli, kdy byly známy termíny podání žádosti, Úřad vlády upravil podmínky programu tak, že náš záměr již mohl být předložen. Město následně podalo hotový projekt na bezbariérový přístup do divadla. Ten se připravoval zhruba rok. Pokud pomineme vyjednávání s památkáři, tak se během této doby v rámci projektu řešily i problémy spojené s narušenou statikou budovy nejen divadla, ale komplet kulturního domu. Projekt byl projednáván i se zástupci vozíčkářů.

Cílem záměru, tak aby mohl být schválený Úřadem vlády, musí být vždy realizace ucelené bezbariérové trasy, která umožní volný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérová trasa musí být vždy spojnicí důležitých míst v obci propojit například úřady, kulturní a sportovní zařízení, zařízení sociální služeb apod. Do plánované bezbariérové trasy je nutno zahrnout i bezbariérovou úpravu min. jednoho objektu, jedná se o celkové bezbariérové zpřístupnění objektů, tedy přístup k budově, vstup do ní, horizontální pohyb v budově například dveře bez prahů, bezbariérové WC a vertikální zpřístupnění třeba výtahem, nelze opominout ani informační systém po budově.

Předmětem celého projektu je tedy podle výše uvedených podmínek následující: rekonstrukce chodníku v ulici Tylova a třídy Osvobození, část od autobusové zastávky u bývalé 2. polikliniky až k objektu kulturního domu, čímž je splněna podmínka vybudování bezbariérové trasy. Pro bezbariérovou úpravu objektu na trase byl vybrán kulturní dům, kde již při rekonstrukci kina došlo k vybudování řady pro handicapované občany. Původní projektová dokumentace na vybudování výtahu do divadla z června 2013 zpracovaná Vladimírem Matějkou, byla rozšířena, doplněna a přepracována, tak aby splňovala požadavky programu mobility.

V případě, že Úřad vlády ČR záměr bezbariérové trasy a rekonstrukci objektu kulturního domu doporučí k financování, je možné požádat o poskytnutí dotace na jeho rekonstrukci z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Samozřejmě, bylo možné v danou chvíli realizovat projekt rychleji, a za peníze z městského rozpočtu, ale podle vyjádření starosty města Jindřicha Vařeky by bylo chybou nevyužít dalších možností financování. Výsledkem by měl být ucelený a domyšlený projekt, který bude sloužit nejen vozíčkářům, ale všem lidem se sníženou pohyblivostí.