„Povinnost kontrolovat a čistit komíny existuje v Čechách již od 16. století, kdy u nás poprvé vznikla povinnost kominická,“ říká Václav Černý, požární technik, místostarosta města Příbram a odborník na problematiku protipožární ochrany.

„Tato povinnost nebyla nikdy a nikým zrušena. Pokud je pro někoho 16. století příliš vzdálené, mohu předložit celou řadu zákonných ustanovení od dob prvních stavebních zákonů platných v Čechách až do současnosti. Předposledním zákonným ustanovením byla vyhláška č. 111/81 Sb.o čištění komínů, která nahradila vyhlášku č.159/1954 Ú.I. Nařízení vlády č.91/2010 Sb. proto zdaleka není novou vyhláškou, která zavádí povinnou kontrolu komínů,“ doplnil Václav Černý.

Více nám odborník řekl v následujícím rozhovoru.

Jeden bývalý politik prohlásil, že kontrolovat komíny kvůli pár desítkám mrtvých ročně je drahá zbytečnost a nezasloužený byznys kominíků. Myslíte si to také?

Rozhodně ne. Až do letošního roku platná vyhláška č.111/81Sb. se zabývala především kontrolou a čištěním komínů na tuhá paliva. V posledních letech došlo k zásadním změnám v používání paliv. Ty tam jsou doby, kdy většina z nás topila v kamnech na uhlí. Nově v našich domácnostech převažují spotřebiče na plynná paliva. V posledních letech došlo také k výrazným změnám v konstrukci komínů a novým požadavkům na jejich kontrolu a čištění. K řadě závad nyní dochází zejména ve spojení kouřovodu s komínem v bytě uživatele spotřebiče, kde se dříve kontrola neprováděla. Nedostatečnou kontrolou spalinových cest dochází ročně asi k 30 úmrtím na otravu oxidem uhelnatým od spotřebičů na plynná paliva.Velkým problémem jsou plynové karmy v koupelnách, kde umírají hlavně mladí lidé při dlouhodobém sprchování. Příčinou těchto zbytečných tragédií je znovu špatná kontrola spalinové cesty. Jednoduše řečeno, když netáhne komín, nedokonalým spalováním plynu se po bytě šíří tichý, nenápadný zabiják - oxid uhelnatý. A v neposlední řadě změna vyhlášky byla nutná, neboť přibývá i požárů od špatně vyčištěných komínů na tuhá paliva.

Co nová vyhláška znamená pro občana a jak ji má chápat?

V novém nařízení vlády nenajdete jediný článek, který by přikazoval, že si musíte pustit do vašeho domu či bytu kominíka a nechat si provést vyčištění a kontrolu spalinové cesty. Tyto práce se provádí na objednávku. Váš problém bude jenom ten, že pokud nebudete provádět kontrolu a čištění spalinové cesty, nesete za toto zařízení plnou odpovědnost v případě požáru, nebo při otravě osoby ve vašem bytě. Takže je to pouze vaše volba.

Kdo může kontroly a revize provádět?

Zde si musíme ujasnit, zda se jedná o revizi anebo kontrolu spalinové cesty. Revizi spalivové cesty provádí osoba odborně způsobilá, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem komínů. Tento odborník musí být také specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest. Kontrolu spalinové cesty provádí držitel živnostenského listu v oboru kominictví a nevyžaduje se osvědčení revizního technika.

Kdy se provádí revize a kdy kontrola?

Revize se provádí pouze v těchto případech:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo po každé stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, nebo při vzniku podezření na výskyt trhlin.
Kontrola spalinové cesty se provádí pravidelně jednou ročně.

Vy, jako dlouholetý hasič, bývalý člen okresní rady prevence a současný náměstek starosty Okresního sdružení hasičů, ale také revizní technik spalinových cest a specialista bezpečnosti práce, máte určitě zkušenosti s činností preventistů ve Sborech dobrovolných hasičů. Budou tuto činnost provádět také hasiči?

Máte určitě na mysli dobrovolné hasiče. Je to úplně jednoduché. Pokud hasič splňuje všechny požadavky odborně způsobilé osoby podle nařízení vlády č.91/2010, tak může tuto činnost provádět, protože je to zřejmě jeho zaměstnání. Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezska jako občanské sdružení se touto činností v rámci prevence, aktivně zabývat nebude.

Na koho se má občan obrátit, pokud chce provést kontrolu, nebo revizi spalinové cesty?

V našem regionu existuje několik kvalitních kominických firem, na které já jako občan bych se s důvěrou obrátil. A nebo je možné použít webové stránky Společenstva kominíků ČR, www.skcr.cz, kde podle regionu najdete spojení na odborníky, které právě potřebujete. Chci jen upozornit, než si pustíte domu odborníka na kontrolu spalinových cest a neznáte ho, požadujte buď průkaz člena Společenství kominíků ČR, nebo číslo oprávnění. A zároveň po provedení práce požadujte vyplněný a podepsaný tiskopis o provedení buď kontroly, nebo čištění spalinové cesty.

Jaká by podle vás měla být cena za kontrolu spalinové cesty?

Pokud se nebudeme zabývat různými spekulacemi ve sdělovacích prostředcích týkajících se předpokládané výše cen za kominické služby, říkám každému, ceny jsou dle zákona smluvní. Kominická firma musí do ceny zakalkulovat i veškeré vedlejší náklady, spojené s provedením prací a služeb včetně dopravy.

Má občan možnost si spalinovou cestu vyčistit svépomocí?

Nové nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je předpis, který nejen snižuje počet čištění spalinové cesty, na kterou je připojen spotřebič do výkonu 50 kW, ale dává možnost občanům, aby si vyčistili svépomocí. Dále tento předpis zaručuje větší odbornost řemeslníků, kteří u nich objednané práce mohou provádět. Je požadována odborná způsobilost kominíků.

Takže nové nařízení vlády vítáte?

Určitě vítám. Za mé dlouholeté praxe v oblasti prevence požární ochrany jsem se poslední dobou setkával s velmi špatným technickým stavem komínů a celých spalinových cest. Přibývá požárů od špatně udržovaných komínů a přibývá i otrav oxidem uhelnatým. Já se pouze divím, jak někteří téměř zapomenutí politici a v této problematice i média, často ve spojení s chronickými dopisovateli, se snaží bez jakýchkoliv znalostí tento předpis kritizovat a vést, v uvozovkách, vysoce odborné debaty. To už překračuje míru vkusu. Každý rozumný člověk určitě pochopí, že nové vládní nařízení zachraňuje životy, zdraví a majetek občanů.