„Je málo hospodářů, kteří v praxi ukazují, že se v lesích dá hospodařit a zároveň tu může zůstat i prostor pro přírodu. Přírodě blízké lesní hospodaření Arcibiskupství pražského v polesí Rožmitál je ale dokladem toho, že to lze. Zdejší lesy jsou pestré, pro jejich obnovu se využívá přirozeného zmlazení, stromy se nekácejí plošně, ale pečlivě se vybírají stromy a jejich skupiny," vysvětlil František Pelc důvody, které vedly k ocenění lesníků.

„V lesích nalezneme na stejné ploše stromy různého staří i druhů, což vyhovuje řadě rostlin a živočichů. Ale je to důležité pro ekologickou stabilitu lesa obecně. A dvojnásob důležité v době klimatické změny, doprovázené dramatickou kůrovcovou kalamitou. Zdejší hospodaření zkrátka ukazuje, že ochrana přírody i ekonomický zájem hospodářů mohou být v souladu,“ dodal Pelc.

K udělení ceny AOPK se vyjádřil také vedoucí rožmitálského polesí Josef Hrdina. „Ceny Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, již jsme převzali v úterý na konferenci 'K vybraným otázkám praktické ochrany přírody' si velmi vážíme, a to hned z několika důvodů. Pro lesní hospodáře má ocenění ze strany ochrany přírody opravdu velký význam a je důkazem, že při naší práci lze skloubit zájmy ochrany přírody i hospodářské využití lesů," konstatoval.

A také pokračoval popisem, jak se jim podařilo lesy udržet v tak dobré kondici. „Při správě a obhospodařování lesů v obvodu polesí Rožmitál v nejvyšší možné míře využíváme přirozených vlastností lesa, hodnotíme každý jeden strom, zda už je zralý k těžbě či nikoliv, při obnově lesa vytváříme podmínky odpovídající nárokům jednotlivých dřevin, ať už se jedná o stromky z přirozené obnovy nebo obnovy umělé, kterou využíváme především ke zlepšení druhové skladby a tudíž ke zvýšení jeho stability. Vysazujeme tak dřeviny, které jsou přirozenou součástí našich lesů. Nejčastěji se jedná o jedli a buk, ale využíváme i jilm, klen, dub, jasan atd. Les chápeme jako celek a podporujeme i jeho ostatní funkce, jež mají význam nejen pro ochranu a zachování přírodního prostředí, ale i pro společnost."

Josef Hrdina také neopomněl zmínit zaměstnance polesí, kteří se na získání ceny zasloužili: „Cena AOPK ČR byla letos udělena vůbec poprvé a představuje také významné ohodnocení dlouholeté pečlivé a kvalitní práce celého týmu lidí, nejen lesníků, ale i lesních dělníků, kteří mají k lesu, v němž pracují, dobrý vztah a je to také jejich zásluha, že jsou dnes rožmitálské lesy tak dobře hodnoceny."

Ostatně přímo jako vizi do budoucna na svých webových stránkách rožmitálské polesí uvádí, že jejich cílem je celkové zlepšení zdravotního stavu lesa. Popisují, že využitím přírodních procesů chtějí dosáhnout druhově a strukturálně přírodě blízkých a vysoce produktivních lesů. K dosažení tohoto cíle je nutné snížit stavy zvěře na únosnou míru. Při obhospodařování lesa se chtějí zaměřit na obnovu a údržbu lesní infrastruktury.

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se letos udělovala poprvé. AOPK cchce touto cenou upozornit na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. V loňském roce se sešlo 21 nominací, ze kterých Rada AOPK ČR vybrala dva laureáty. Nominace pro dalších ročník může zaslat kdokoli do konce března.