Hlasovalo se celkem v šesti okrscích a lidé si zvolili omezení výstavby, které zjednodušeně řečeno nyní počítá se zachováním Dobříše jako menšího města do 10 tisíc obyvatel. Dobříšští odpovídali na tři otázky, v nichž zpravidla odpověděli kladně. To znamená, že bude muset zastupitelstvo schválit změnu územního plánu, ze kterého vyjme zastavitelné plochy pozemků ve vlastnictví města.

Dalším závazkem je, že radnice bude muset stanovit zásady etapizace výstavby, která je v tuto chvíli již probíhá či je závazně naplánována. V praxi by to mělo znamenat, že na pozemcích určených jako obytné plochy by se nemělo začít stavět do té doby, než se dokončí většina, tedy nejméně 85 procent, rodinných domů v lokalitách: Nad Papežem, Javorová, Na Kole a Západní zóna.

Další, a pravděpodobně tou nejpodstatnější částí, ke které je nyní město zavázáno, je vyloučení rozšíření výstavby v okolní krajině oproti současně naplánovanému stavu v daných lokalitách. K věci se v pondělí 16. ledna vyjádřil starosta města Pavel Svoboda, jenž výsledky referenda uznal. „Děkuji všem, kteří vyjádřili svůj názor. Rozhodnutí občanů respektuji a doufám, že tímto končí více než dva roky trvající debaty a rozepře o dalším územním rozvoji města. Nyní se téma územního rozvoje vrátí zpět k zastupitelům,“ uvedl Svoboda.

Ti by podle jeho slov měli na svém nejbližším zasedání, které se bude konat příští měsíc, vyhodnotit výsledek referenda a rozhodnout, jak jej přetaví do textu změny č. 3 územního plánu. „Toto zadání pak dostane pověřený architekt, aby dokumenty k připravované změně upravil,“ dodal starosta.

Referendum se týkalo především lokality Brodce, která je v současně platném územním plánu rozparcelována na jednotlivé pozemky pro výstavbu rodinných domů. Přičemž se místo pro Dobříšské stalo plochou k trávení volného času. Její velkou většinu včetně cesty a pozemku pro občanskou vybavenost vlastní město. Mezi další vlastníky patří soukromé osoby, které na druhou stranu o stavbu svého domu v této lokalitě dlouhodobě usilují. Ti pozemky získali buďto koupí, jako dědictví, nebo směnou s městem jako kompenzaci za křivdu, kterou jim způsobil minulý režim.

Nyní to tedy vypadá, že se dosáhne kompromisu a Brodce se zastaví dle nové studie, která počítá, že většina městských pozemků zůstane volná vznikne na nich odpočinková plocha.

Výsledky hlasování v jednotlivých otázkách:

1. Souhlasíte, aby Zastupitelstvo města Dobříš bez zbytečných odkladů a v souladu s právními předpisy schválilo takovou změnu územního plánu města Dobříš, která v lokalitě Brodce vyjme ze zastavitelných ploch pozemky, které byly ke dni vyhlášení tohoto referenda (27.9.2022) ve vlastnictví města Dobříše, s výjimkou pozemku parcelní číslo 1896/194 v katastrálním území Dobříš, který je zařazen do plochy využitelné pro občanské vybavení – tělovýchovné a sportovní zařízení?
• Počet platných hlasů: 3 478
• Počet platných hlasů pro odpověď ANO: 2 430
• Počet platných hlasů pro odpověď NE: 978
• Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku a zdržely se tak hlasování: 70
Rozhodnutí v referendu je závazné.

2. Souhlasíte, aby Zastupitelstvo města Dobříš zachovalo v územním plánu stanovené zásady etapizace, kde je mimo jiné určeno, že z obytných ploch by neměla být zahajována výstavba v dalších lokalitách do doby realizace velké většiny rodinných domů v lokalitách: Nad Papežem, Javorová, Na Kole, Západní zóna, a při nejbližší změně územního plánu upřesnilo, že velkou většinou se v tomto rozumí nejméně 85 procent?
• Počet platných hlasů: 3 476
• Počet platných hlasů pro odpověď ANO: 2 496
• Počet platných hlasů pro odpověď NE: 910
• Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku a zdržely se tak hlasování: 70
Rozhodnutí v referendu je závazné.

3. Má územní plán města Dobříše i jeho změny vylučovat rozšíření možnosti zástavby v okolní krajině oproti současnému stavu v lokalitách, které byly ke dni vyhlášení tohoto referenda (27.9.2022) nezastavěným územím, s výjimkou případů, kdy by nutnost změny vyplývala z právního předpisu nebo kdyby se jednalo o veřejně prospěšné stavby?
• Počet platných hlasů: 3 469
• Počet platných hlasů pro odpověď ANO: 2 496
• Počet platných hlasů pro odpověď NE: 906
• Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku a zdržely se tak hlasování: 67
Rozhodnutí v referendu je závazné.

O výsledcích místního referenda informovalo město na svých webových stránkách.