Vedení města Příbrami se rozhodlo v rámci otevřenosti radnice zavést nový informační servis. A to zejména s důrazem na včasné varování a okamžité informování při mimořádných a krizových situacích. Informace budou poskytovány dvěma kanály – SMS zprávami a e-mailem. SMS zprávy budou přinášet informace o hrozbě či výskytu mimořádných a krizových událostí na území města a o opatřeních přijímaných odpovědnými orgány. Za mimořádné a krizové události se považují povodně, vichřice, náledí, požáry, průmyslové havárie, epidemie, teroristické útoky apod.

Esemesky tak v těchto mezních situacích zastoupí chybějící městský rozhlas. Vzhledem k charakteru sdělení bude četnost SMS zpráv záviset na množství mimořádných událostí. E-mail (Novinky) bude město využívat pro sdílení kalendáře kulturních a sportovních akcí, informací o důležitých rozhodnutích rady města a zastupitelstva, a o plánovaných aktivitách městského úřadu a městských příspěvkových organizací. Co se týče frekvence Novinek, jimi bude město informovat své občany pravidelně jedenkrát týdně.

Kromě pravidelných Novinek bude dále město e-mailem informovat o mimořádných situacích, jako jsou stavební uzavírky a dopravní omezení v konkrétní, občanem vybrané ulici. 


Cílem je přinášet aktuality o probíhajících pracích, aby se zamezilo dezinformacím či nedostatečnému informování o vzniklé situaci v místě bydliště či podnikání. Info servis bude možné získat jednoduchou registrací buď online na webových stránkách města www.pribram.eu, nebo na základě přihlášky, která bude k dispozici na určených kontaktních místech města.

K registraci je potřeba jen mobilní telefonní číslo, e-mailová adresa a doplňkově název ulice, pokud bude chtít občan dostávat informace jen k dané lokalitě. Uvedení jména a příjmení žadatele nebude zapotřebí. Databáze telefonních čísel a e-mailových adres nebude dále poskytována dalším stranám. Zájem příbramských občanů o to, co se ve městě děje, je dle čilých diskuzí na internetu velký. Vedení města proto věří, že občané projeví o službu zájem a budou ji aktivně využívat. 

Zuzana Kučerová, vedoucí Odboru kanceláře města