Průzkumné území, o které měli zlatokopové zájem, zahrnovalo území Příčov, Dublovic, Sedlčan a Solopysk o ploše 1,9 kilometrů čtverečních ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku. Společnost limitovala průzkumnou fázi, po které mohla logicky navazovat těžba zlata, na dobu čtyř let.

Rozum vítězí nad mamonem
Správní orgán došel k závěru, že činnost spojená s průzkumem ložiska i navazující využití ložiska je v zásadním rozporu s ochranou veřejných zájmů. Rozhodnutí opírá o řadu argumentů, které vycházejí ze znalostí ministerských úředníků, jejich šetření, podkladů a stanovisek, které si vyžádali od dotčených obcí. Svoje negativní reakce zaslalo i Sdružení obcí Sedlčanska, občanského sdružení Veselý vrch, Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera a některé další subjekty.

„Terénní technické práce v předmětném území by nutně představovaly realizaci jádrových vrtů do hloubky desítek metrů z povrchu i z podzemních děl s následným odběrem vzorků z vrtného jádra i technologického vzorku rudního materiálu většího objemu. Případné následné využití ložiska by znamenalo výstavbu otevřeného povrchového dolu i podzemní důlní práce, vybudování provozního zařízení pro úpravu rudniny do podoby předkoncentrátu nebo úpravnu suroviny do konečné podoby. Vzhledem k typu mineralizace je nutné předpokládat jemné mletí horniny a následné loužení rudy," argumentuje Miloslav Kuklík, ředitel odboru ministerstva životního prostředí. „Převážná část pozemků v ploše průzkumného území náleží k obhospodařovanému zemědělskému půdnímu fondu," upozorňuje s tím, že další plochy plní funkci lesa a navíc území patří do rekreační oblasti, která přiléhá k nádrži Slapy.

Trpěli by lidé, lesy i vody
Správní orgán si jako jeden z podkladů opatřil vyjádření Městského úřadu Sedlčany, odboru životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny. Městský úřad Sedlčany upozornil v neposlední řadě na to, že lokalita je v ochraném pásmu vodního zdroje Povltavských mlékáren a vodního zdroje pro individuální zásobování pitnou vodou. Dále uvádí existenci významných krajinných prvků, blízkost přírodní památky a evropsky významné lokality Horní solopyský rybník. Konstatuje, že předmětný průzkum by byl škodlivým zásahem z hlediska správy lesů a obecně považuje záměr za vysoce rizikový a z důvodu v minulosti provedeného průzkumu za nadbytečný. Agentura ochrany přírody a krajiny se odvolává na zemědělské a lesnické využití území a na fakt, že se jedná o oblast s přirozenou vegetací s přírodními lesními biotopy a biotopy ovsíkových luk. Zástupce správního orgánu Kuklík opírá vydané rozhodnutí o další a další argumenty. Opatřil si také vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, z něhož prý vyplývá, že negativní dopady na Horní solopyský rybník v případě zamýšlených prací nelze vyloučit.

Ministerstvo také uznalo, že průzkumné práce a následné využití ložiska by znamenaly změnu reliéfu terénu a likvidaci vegetace a úprava suroviny by vyžadovala spotřebu značného množství vody. „Vrtné práce do hloubky desítek metrů by vzhledem k hydraulickým a hydrogeologickým podmínkám, povaze oběhu podzemních vod krystalinika i charakteru terénu znamenaly riziko znečištění podzemních i povrchových vod. Nebezpečí je umocněno tektonickým porušením horninového prostředí a systémem pozůstatků starých dobývek," uvedl ředitel odboru ministerstva Kuklík. Upozornil také na další průvodní jevy, zejména na nerost arzenopyrit. „Při otevření ložiska tedy existuje reálná hrozba uvolnění toxikantů do horninového prostředí, půdy i vody." Připomněl, že dopady arzenu, který patří mezi mimořádně nebezpečné toxické kovy, na kvalitu vody a lidský organizmus jsou všeobecně známy.

Dublovice a Příčovy důrazně odmítly
Obce jako účastníci řízení se k záměru vyjádřily negativně. „Sdělili jsme svůj nesouhlas se stanovením průzkumného území v dopise 13. ledna minulého roku a nesouhlas jsme důrazně zopakovali ještě v prosinci. Argumentovali jsme tím, že by průzkum a případná těžba znamenaly velké ohrožení dodávky pitné vody pro zásobování obce, devastaci přírody a krajiny, nárůst dopravy a prašnosti," uvedl příčovský starosta Pavel Kymla. Upozornil, že Příčovy nemaji vodovod a obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z vlastních, přibližně třicet metrů hlubokých, studní.

Starosta Dublovic Otakar Jeřicha poskytl ministerstu zápisy ze zasedání zastupitelstva obce, z nichž jenoznačně vyplývá odpor proti průzkumu i případné těžbě. Požádalo tento správní orgán o zamítnutí žádosti společnosti Agate Bay o stanovení průzkumného území a jakýchkoliv aktivit vedoucích k možnosti těžby. Stanovisko zastupitelstva podpořilo svými podpisy v Dublovicích 180 obyvatel.

Rozhodnutí ministerstva může ovlivnit již jen jediný člověk - ministr životního prostředí, pokud by zlatokopové podali do patnácti dnů od doručení rozhodnutí takzvaný rozklad. Argumentů proti je však příliš mnoho. Ředitel odboru Kuklík uvedl, že při rozhodování vzal správní orgán na vědomí i určitá pozitiva záměru, především uplatnění pracovních sil a ekonomické přínosy. Nedospěl však k tomu, že by tato pozitiva jakkoliv převážila drastický zásah do přírodně i jinak hodnotného území. Marie Břeňová