Státního podnik DIAMO už loni předložil celkem čtyři varianty likvidace ekologické zátěže.

První hovořila o to, že by bylo možné haldy postupně odtěžit v závislosti na regionální poptávce (což by trvalo až 300 let). Druhá varianta by trvala asi 20 let a počítala se sanací a rekultivací na místě. Zvětšil by se ale zábor území a trvale by platila stavební uzávěra. Třetí varianta počítala s částečným odtěžením a následnou sanací a rekultivací na místě. Zabrala by 75 až 125 let a kvůli možnému narušení izolační vrstvy by se rovněž neobešla bez uzávěry.

Zvolena tak byla nakonec čtvrtá varianta, která počítá s přepravou pomocí visutého pásového dopravníku na jedno centrální místo, na takzvaný superodval, kde se bude materiál dále zpracovávat pro stavební účely. Likvidace se týká celkem 11 hald. „Počítá se, že jakmile se začne s transportem materiálu, tak by se odvaly odtěžovaly 5 dní v týdnu 8 hodině denně. Pokud by se ukázalo, že provoz neobtěžuje okolí, tak by se práce urychlily,“ předeslal ředitel odštěpného závodu Správa uranových ložisek státního podniku DIAMO v Příbrami Zbyněk Skála.

V současné době již byla zpracována studie proveditelnosti a DIAMO nechalo z jižní části okolí Příbrami navézt také vzorky po 1000 tunách. „Máme pronajaté zařízení, s jehož pomocí chceme vyzkoušet rentgenovou separaci, což je v podstatě prosvícení veškerého dovezeného kameniva a pomůže tak k vytřídění jak polymetalických, tak uranových rud,“ podotkl Skála s tím, že se zařízení instaluje na Bytíze. K samotnému zahájení zkoušek navezených vzorků by mělo dojít nejdéle do deseti dnů.

Pokud to počasí dovolí, tak DIAMO plánuje ještě stejný objem vzorků přivézt i ze severní části, kde se to týká odvalů číslo 10, 11 a 19. Po dokončení zkoušek by měla následovat EIA a velká EIA, tedy posouzení vlivu celé akce na životní prostředí.

DIAMO rovněž zdůraznilo, že se obyvatelé na vysuté pásy, s jejichž pomocí se bude kamenivo z jednotlivých hald dopravovat ke zpracování, nebudou dívat déle než 15 let. „To znamená, že když se začne na jihu, tak se nejdéle po patnácti letech ty dopravníky přesunou na sever,“ doplnil ředitel.

Samotný transport kameniva by měl začít v roce 2023 a trvat nejdéle do roku 2047. Při něm se dokonce počítá i s plánovanou stavbou druhé etapy jihovýchodního obchvatu Příbrami, kdy se pro dopravu materiálu budou využívat pozemky Ředitelství silnic a dálnic. S ním už je jejich využití pro dopravníky předjednané. Současně se už nyní na celý projekt hledají finance, kdy se touto otázkou zabývají jak příslušná ministerstva, tak i samotná vláda.