Dva kraje, 
čtyři okresy

Zatímco doposud je území rušeného vojenského újezdu součástí Středočeského kraje a spadá pouze do jediného okresu, a to příbramského, od příštího roku bude rozděleno mezi kraje Středočeský a Plzeňský. Místo jednoho okresu bude pak spadat pod čtyři – konkrétně mezi okresy Příbram, Beroun, Rokycany a Plzeň – jih. Území zůstává v majetku České republiky, tedy Ministerstva obrany, s právem hospodaření zejména pro Vojenské lesy a statky ČR, a Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem.

Posádkové cvičiště

Vojákům bude sloužit takzvané Posádkové cvičiště Jince, které zahrnuje lokalitu Brda. To je umístěno podél komunikace Obecnice – Valdek směrem k Jincům. Tato oblast, včetně dalších uzavřených vojenských areálů, bude označena informační cedulí s upozorněním na trvalý zákaz vstupu.
Plocha, kde nebyla dosud provedena pyrotechnická očista nebo bude uzavřena z jiného důvodu, bude označena cedulí se zákazem vstupu. Návštěvníci Brd si už jistě všimli, že cedule se mění.

Výkon státní správy

Výkon státní správy na tomto území a jiné správní činnosti podle katastrálního rozdělení budou vykonávat zejména pověřené obce s rozšířenou působností – Příbram, Hořovice, Rokycany a Blovice. Dále Městys Jince, Město Rožmitál pod Třemšínem a Spálené Poříčí jako stavební úřady.
Dotčeným lesním úřadem bude Vojenský lesní úřad v Praze, orgánem ochrany přírody a krajiny na území CHKO Brdy bude Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Brdy. Kompetentním stavebním úřadem v uzavřených vojenských areálech bude Vojenský stavební úřad se sídlem v Praze pro kraj Středočeský a Vojenský stavební úřad v Českých Budějovicích pro kraj Plzeňský.

Výjimku ze zákazu vjezdu do CHKO Brdy vydává státní podnik Vojenské lesy a statky. Území se stane součástí Chráněné krajinné oblasti Brdy a současně zůstává územím ODOS (objekt důležitý pro obranu státu) a CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod).

Zákaz vjezdu motorových vozidel

Vjezd motorových vozidel do CHKO Brdy bude zakázán a přístupové komunikace budou označeny dopravní značkou zákaz vjezdu.
Výjimku ze zákazu vjezdu můžou udělit Vojenské lesy a statky ČR se sídlem v Jincích. Režim na vodních nádržích a dalších vodních zdrojích zůstává nezměněn, tedy zákaz vstupu do 1. stupně ochranného pásma vodních zdrojů.

Značení začne příští rok

Značení turistické infrastruktury (cyklostezky a naučné stezky) bude zahájeno v roce 2016. S ohledem na průběh pyrotechnické očisty se dokončení předpokládá k 31. prosinci 2017.

Státní znaky 
a informační tabule

Hranice CHKO Brdy budou označeny státním znakem ČR a označením CHKO Brdy a na hlavních vstupech informačními tabulemi. Dokončení informačních tabulí se předpokládá v souladu s konečným označením turistické infrastruktury.

Na celém území chráněné krajinné oblasti je možné pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody (AOPK ČR – Správa CHKO Brdy):

- upravovat koryta vodních toků, zejména vytvářet nové příčné překážky, stupně a prahy, nebo přemisťovat sediment,

- odbahňovat rybníky a další vodní nádrže a ukládat vytěžené sedimenty,

- provádět leteckou aplikaci biocidů a hnojiv a letecké vápnění,

- odstraňovat litorální porosty a plovoucí nebo ponořenou vegetaci rybníků a dalších vodních nádrží,

- vyhlašovat nový rybářský revír na vodních tocích a vodních nádržích,

- provádět terénní zásahy za účelem sběru paleontologických nálezů a minerálů,

- vymezovat pěší, cyklistické, jezdecké, běžecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky,

- pořádat a organizovat akce s účastí větší než 100 účastníků mimo zastavěné území obce, vyjma činností konaných v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů,

- provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení včetně trvalých jisticích prostředků, nebo

- provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény označené v souladu s předchozím bodem.

Pracoviště 
CHKO Brdy

Detašované pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO Brdy budou sídlit v Jincích, Příbrami a Spáleném Poříčí. Informace o CHKO Brdy včetně jejich aktualizace budou dostupné na webových stránkách Správy CHKO Brdy (http://brdy.ochranaprirody.cz/) nebo na webových stánkách Vojenských lesů a statků ČR (http://www.vls.cz/). (kh, zdroj: www.mocr.army.cz)