Dva roky hledá společnost Arche Via na Příbramsku, ale i na Berounsku vhodnou lokalitu pro umístění nového archeoskanzenu. Areál vpodobě velmožského opevněného dvorce s osadou z období raného středověku (9. století po Kristovi) má navodit co nejvěrnější představu o tehdejším životě, o každodenní práci, o historických stavebních technologiích, materiálech a řemeslných dovednostech, o válečnickém umění i o starých lidových slavnostech, zvycích a duchovním světě našich předků.
 
„Ve skanzenu se počítá i s doprovodným programem určeným široké veřejnosti, který je založený na prezentaci drobného zemědělského hospodaření, historických řemesel a ostatních aspektů života starých Slovanů,“ řekla Deníku spoluautorka projektu Kateřina Sučková. Návštěvníci tohoto skanzenu by tak mohli na vlastní oči poznat například způsob bydlení různých vrstev společnosti té doby, náboženství a oslavy dobových svátků. Předpokládá se také ukázka systému opevňovacích prací a obrany, včetně šermířských, divadelních, hudebních a tanečních vystoupení.
 
Součástí projektu je pořádání tematických zájezdů pro školy, případně i škol v přírodě a letních táborů. Projekt ale naráží na podstatný problém, který spočívá vtom, že se společnosti nedaří najít pozemek. „Vytipovali jsme asi dvacet lokalit, ale žádnou znich se nám nepodařilo zatím získat. Nejčastěji byla důvodem neochota vlastníků pozemků je odprodat nebo nesouhlas úřadů sumístěním areálu,“ doplnila Kateřina Sučková. Projekt je totiž navíc limitován požadavkem na umístění ve volné krajině nenarušené současnou výstavbou nebo alespoň odstíněnou zalesněním či vhodnou konfigurací terénu. Zároveň však předpokládá v sousedství vodoteče nebo vodní plochy a v dosahu elektrické sítě.
 
"Určitou naději vidíme v oslovení představitelů obcí na Příbramsku, kteří nejlépe znají situaci ve svých katastrech a o tento projekt by měli zájem," nevzdává snahy o vybudování skanzenu spoluautorka projektu.
 
Obdobné dva areály jsou vybudované na Moravě - vobci Modrá u Uherského Hradiště a v Podoboře u Českého Těšína. Skanzeny se prý těší značnému zájmu veřejnosti a jak lze vyčíst na webových stránkách archeoskanzenu, program rozprostřený do celého roku je pestrý. Navíc na Příbramsku by mohl vzniknout první archeoskanzen podobného rozsahu v Čechách.