Roku 1322 se objevuje v darovací listině Jana Lucemburského Heřmanu z Miličí název jedné z částí obce Zvírotice a roku 1352 v kupní smlouvě Rožmberské se objevují Líchovy a Břekova Lhota. O Chramostech se ví pouze, že se původně jmenovaly Chromosty.

Od roku 1326 se Zvírotice dostávají do držení Rožmberků a od roku 1352 také Břekova Lhota, Chramosty, Líchovy a část Dublovic. V druhé polovině 15. století zadlužení Rožmberkové obce několikrát zastavili a opět vyplatili, naposledy Lobkowiczům.

Od roku 1580 je území v držení Jakuba Krčína z Jelčan a po jeho smrti roku 1604 koupili panství zpět Lobkowiczové. Přes katastrální území obce vedla jedna z nejstarších komunikací slovanských Čech, zvaná cesta pražsko-bechyňská. Další významnou cestou byla stezka Zrůbek - Sedlčany, po které se přepravovala sůl od Vltavy ze Zrůbku do Sedlčan a dále.

Zrušením osobního poddanství patentem z 28. března 1848 a roboty zákonem z 25. září 1848 byla vrchnostenská správa nahrazena správou státní na nejnižší úrovni místní obce s volenými starosty a obecním zastupitelstvem.

Prvním starostou obce byl zvolen roku 1869 Josef Smetana z č. p. 20.