„Stěžejním důvodem zadání hodnocení bylo prověření výskytu zvláště chráněných druhů. Jejich výskyt byl na zájmovém území potvrzen,“ potvrdil starosta Příbrami Jan Konvalinka s tím, že podle výsledků budou učiněny další kroky pro ochranu tohoto území.

Výsledky zmíněného průzkumu byly podle informací z radnice porovnány s těmi, které ochranáři povedli letech 1990, 2006 a 2007, dále pak s obsahem nálezové databáze Agentury ochrany a přírody ČR.

Překvapivým zjištěním je, že stav mokřadní Fantovy louky a výskyt zvláště chráněných druhů se v průběhu času nejen stabilizoval, ale zlepšuje se. Především pak u populace zvláště chráněných rostlin, která se od devadesátých let minulého století výrazně zvětšila.

Už před zadáním průzkumu například biolog Ondřej Sedláček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zdůraznil přírodní cennost lokality.

„Místo představuje unikátní území zachovalých mokřadních luk s neporušeným vodním režimem. Vyhnulo se jí i intenzivní zemědělské hospodaření. Díky tomu tu najdeme vysokou koncentraci vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně řady druhů chráněných zákonem. Mezi ty nejvýznamnější patří velká populace kosatce sibiřského, roztroušeně tu roste upolín evropský nebo orchidej prstnatec májový. Aktualizace mapování živočichů právě probíhá, ale už nyní můžeme potvrdit výskyt ropuchy obecné, skokana štíhlého nebo zeleného, z ptáků bramborníčka hnědého nebo chřástala polního,“ uvedl přírodovědec.

Čerstvý průzkum jednoznačně navrhuje, že se plocha navrhované zástavby výrazně omezí. Už nyní to vypadá, že by domy mohly vyrůst jen na severní, relativně suché části louky. Jde o část území starého sadu vedle bytovek a pak ve stejném šířkovém rozsahu na zahradách podél Žižkovy ulice. Podle vyjádření radnice by se tím vhodně doplnila městská dostavba jedné z hlavních ulic.

Dalším krokem bude hydrogeologický posudek

„V případě, že se potvrdí, že zásahy do tohoto severního území neovlivní vodní režim níže na louce, znamenalo by toto řešení kompromis mezi veřejným zájmem a zájmem ochrany přírody a krajiny,“ informovala radnice.

Navržené řešení je tedy na stole. Zatím ale chybí studie, která by vyřešila zajištění potřebné infrastruktury a dopravní obslužnosti z Žižkovy ulice bez vlivu na vodní stav prameništní louky.

Hodnocením výsledků se nyní zabývá Odbor životního prostředí v Příbrami, který má město informovat o dalších krocích, jež budou učiněny za účelem ochrany této lokality. Jedním z nich je žádost o zpracování hydrogeologického posouzení pro vyloučení vlivu možné výstavby na vodní režim níže na louce. „Dalším krokem bude podání podnětu Krajskému úřadu Středočeského kraje k vyhlášení zvláště chráněného maloplošného území a v neposlední řadě podání požadavku na pořízení změny územního plánu pro úplné nebo částečné vynětí území obytných ploch do ploch neurbanizovaných a nezastavitelných,“ dodal Konvalinka.