"Zákaz odběru vody platí pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků a napouštění bazénů a nádrží. Mimořádné opatření bylo vydáno na základě podprůměrných minimálních průtoků na vodních tocích a na základě informační zprávy správce povodí Povodí Vltavy s. p. o mimořádných vodních stavech a suchu na vodních tocích. V této souvislosti upozorňujeme, že odebírat povrchovou vodu z vodních toků a z vodních nádrží pomocí technického zařízení lze jen na základě povolení vodoprávního úřadu. Pokud takové povolení nebylo vydáno, jde o nezákonné jednání," inféormoval Petr Walenka, vedoucí odboru životního prostředí.