PLZEŇ 15.2.2012

Věc: VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA
Rekonstrukce a revitalizace náměstí T.G. Masaryka v Příbrami


Na základě diskuze probíhající poslední dobou v místním tisku, občasně až krajně iracionální, považujeme za nutné se jako zhotovitelé projektové dokumentace k této stavbě také vyjádřit.

Je nutné připomenout, že ulice Plzeňská a Milínská jsou průtahem silnice I/66, jejímž vlastníkem je Ředitelství silnic a dálnic, a že ulice Hailova je průtahem silnice II/118, jejímž vlastníkem je Středočeský kraj. Město Příbram, které není vlastníkem ani investorem opravy vozovek těchto ulic, má pouze omezené možnosti ovlivnit jejich výsledný vzhled. Stavebním úřadem pro průtah silnice I. třídy je Krajský úřad Středočeského kraje.

Město je investorem opravy místních komunikací (prodloužená Pražská, před bankou a dále okolo lékárny), všech chodníků a vlastní plochy náměstí.

Koncepce řešení náměstí TGM a přilehlých ploch vychází ze standardu uplatňovaného v západní Evropě v posledních desetiletích. Tzn. zúžení vozovek na normativní minimum tak, aby byl zajištěn nezbytný průjezd, a naopak rozšíření chodníků a nemotoristických ploch, které jednak usnadní pohyb pěších, a jednak doplněním městského mobiliáře umožní i jejich pobyt.

Např. celé historické centrum Regensburgu je pěší zónou, s omezeným vjezdem i pro obyvatele v něm žijící. (Pozn.: v podmínkách Příbrami by tato hranice přibližně odpovídala ulicím Prokopská, Čs. armády, Dvořákovo nábř., Riegrova, U nemocnice, Lázeňská, Dlouhá.)

Vedení silnice I. třídy přes reprezentativní náměstí není vhodné, ale v současné době nemá město žádnou možnost jak tuto silnici i s její dopravou vymístit, resp. město nemá právní prostředky na odklonění tranzitní dopravy mimo náměstí. Obchvat Příbrami je investiční záležitostí státu, resp. ŘSD ČR, kdy město Příbram trasu zaneslo do svého územního plánu.

Dle celostátního sčítání dopravy (2010) ulicí Milínskou projíždí 13 481 vozidel / 24h, z nichž většina přes náměstí pouze projíždí. Pro dvoupruhovou obousměrnou komunikaci se tato intenzita v dopravních špičkách blíží limitním hodnotám, v důsledku čehož samozřejmě dochází ke krátkodobým zácpám. Tyto však nesouvisí s vlastní rekonstrukcí náměstí, ale s celkovým počtem projíždějících vozidel.

Výsledný návrh vozovek jednotlivých ulic je dán požadavky obecně závazných předpisů, technických norem a technických podmínek, které jsou kladeny pro průtahy silnic I. a II. třídy.

Základní šířka jednotlivých jízdních pruhů a tím celé vozovky je dána ČSN 736110, tab. 3. Tato šířka je plně vyhovující pro všechna běžně provozovaná vozidla, o čemž svědčí zkušební průjezd hasičské techniky a ostatně i pravidelný průjezd linkových autobusů. Minimální šířky jízdních pruhů požadované normou vycházejí ze skutečnosti, že na užších vozovkách řidiči lépe dodržují maximální povolenou rychlost.

Optimální šířka chodníku je dána ČSN 736110 čl. 10.1.5.1.5 a činí 3,0m (s bezpečnostními odstupy. S ohledem na zajištění stupně úrovně kvality B dle ČSN 736110, tab. 18, jsou v některých místech chodníky navrhovány i podstatně širší, jelikož je mimo jiné zohledňován také jejich podélný sklon dle tab. 19 dříve uvedené normy.

Nově navrhované přechody pro chodce nesmějí být dle vyhlášky č. 398/2009Sb. delší než 7,0m, proto jsou navrhovány středové ostrůvky uprostřed vozovek. Tyto umožňují přecházení vždy pouze jednoho jízdního pruhu, čímž zvyšují bezpečnost chodců, zejména pomaleji se pohybujících (překonávají vždy pouze jeden jízdní pruh).

Rozměry okružní křižovatky vycházejí z TP135 a ČSN 736102 a velikosti plochy původních komunikací. V rámci zpracování projektové dokumentace byla ve variantách posouzena také kapacita okružní křižovatky, kdy byly ověřovány i varianty s bypassy. Jejich kapacitní přínos byl pouze v jednotkách procent, jelikož větší vliv na propustnost okružní křižovatky mají navazující komunikace (zejména ulice Milínská).

S ohledem na stavební náklady související se zřízením bypassů a jejich minimální kapacitní přínos jsme jejich výstavbu nedoporučili. Omezujícími prvky jsou hlavně podélné sklony území (Plzeňská 6,6%, Milínská 6,7%, Hailova 6,4%). Aby bylo možné dodržet maximální výsledné sklony a rozhledy v místě připojení na ulici Plzeňskou dle ČSN 736102, bylo by nutné jednak zbourat „kapličku“ s chrličem pro farou a vybudovat novou opěrnou zeď (včetně přeložek inženýrských sítí) a také odsunout autobusovou zastávku přibližně o 60m dále od okružní křižovatky. Mimo dříve uvedené by jejich zřízení značně zkomplikovalo vedení a přecházení chodců v okolí okružní křižovatky.

Umístění přechodů pro chodce u okružní křižovatky je dáno TP135, čl. 5.4.2, kdy se přechody umisťují ve vzdálenosti zpravidla 5,0m od okružního pásu, jelikož vozidla zde projíždějí nižší rychlostí a přecházející chodec je v menším ohrožení (a řidič mu většinou umožní přejít).

Zrušení samostatného odbočovacího pruhu vpravo v křižovatce ulic Milínská x Prokopská je důsledkem potřebné úpravy vedení jízdních pruhů křižovatkou, včetně jejich usměrnění středovým dělícím ostrůvkem dle ČSN 736102, čl. 5.1.3. Tím je zajištěn přímý průjezd křižovatkou v průběžném směru. V rámci stavby byla provedena také rekonstrukce světelné signalizace, která je v současné době ve zkušebním provozu. V rámci tohoto probíhá upřesnění nastavení jednotlivých fází signálního plánu řadiče signalizace tak, aby se minimalizovalo výsledné zdržení (ke kterému v rámci zkušebního provozu dochází).

Na základě zkušeností z obdobných staveb se domníváme, že po dokončení rekonstrukce dojde k významnému zlepšení pobytové atraktivity náměstí, v důsledku čehož stoupne hodnota území i pro navazující služby (kavárny, restaurace, apod.).


Pavel Marek
ateliér dopravních staveb


Souhrn základních předpisů:
vyhláška č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpeč. bezbariérové užívání staveb
TP135, projektování okružních křižovatek na pozemních komunikacích
TP145, zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi
ČSN 73605, odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
ČSN 736102, projektování křižovatek na pozemních komunikacích
ČSN 736110, projektování místních komunikací
ČSN 736425-1, autobusové, trolejbusové, a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště