„Udělený rating je pro naše město velmi příznivý. Představuje pro nás objektivní a nezávislé zhodnocení skutečnosti, že město Příbram hospodaří i vzhledem ke složitým ekonomickým podmínkám u nás i ve světě velmi dobře,“ komentoval starosta Příbrami Josef Řihák.

Anglické slovo rating znamená hodnocení. V případě auditů obcí představuje nezávislé ohodnocení různých specifik hospodaření a porovnání s průměrnými výsledky.

Společnost Moody´s, provádějící audit Příbrami, používá ratingový žebříček, kde ohodnocení Aa1 znamená velmi kvalitní výsledky z dlouhodobého hlediska s tím, že případné investice nesou jen nízké riziko. Přestože jde o druhý nejlepší stupeň, je v případě auditů měst celkem běžný.

Podle odůvodnění závěrů auditorské společnosti patří mezi silné stránky města nízké zadlužení, mírně pozitivní výsledky provozního hospodaření a silná politická podpora vedení města. Slabou stránkou je naopak složité ekonomické prostředí způsobující přetrvávající napětí v rozpočtu, nízké finanční rezervy a omezená pružnost příjmů města. Tyto negativní faktory zůstávají shodné s výsledky z předchozího roku. Nezměnil se totiž systém financování měst a obcí v České republice, které mají málo možností, jak ovlivnit vlastní provozní příjmy. Přesto si Příbram i po velkých škrtech v důsledku celostátních hospodářských problémů udržuje stejné hodnocení.

„Moody´s Investors Service očekává, že celkový rozpočet skončí v roce 2010 jako vyrovnaný nebo mírně přebytkový. Střednědobý výhled města Příbrami je ale podle společnosti nejistý, a to z důvodu nadcházejících voleb do místní samosprávy,“ konstatoval první místostarosta Příbrami Ivan Šedivý, který má na starosti mimo jiné ekonomické oddělení.